Quyết định 53/2016/QĐ-UBND

Quyết định 53/2016/QĐ-UBND Quy định về thời hạn giải quyết thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công công trình điện đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 53/2016/QĐ-UBND thời hạn giải quyết thủ tục thỏa thuận vị trí cột trạm điện Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2016/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 13 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC THỎA THUẬN VỊ TRÍ CỘT/TRẠM ĐIỆN VÀ HÀNH LANG LƯỚI ĐIỆN, CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐIỆN ĐỐI VỚI LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyn địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004 và Luật Sửa đi bổ sung một s điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Luật Xây dựng s 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật Sửa đi b sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư s 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định s 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính ph Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư s 33/2014/TT-BCT ngày 10/10/2014 của Bộ Công Thương Quy định một s nội dung v rút ngn thời gian tiếp cận điện năng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 125/TTr-SCT ngày 02/12/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành “Quy định về thời hạn giải quyết các thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công công trình điện đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Chtịch UBND các huyện, thành phố, Công ty Điện lực Kon Tum, Chđầu tư công trình điện và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
-
Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT T
nh ủy, TT HĐND tnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, c
ác PCT UBND tnh;
-
Ủy ban MTTQ tỉnh Kon Tum;
- TAND, VKSND, Cục THADS t
nh;
- Văn phòng HĐND t
nh;
- Văn phòng UBND
tỉnh:
+ CVP, các PCVP UBND t
nh;
- Chi cục Văn thư lưu trữ;
- Báo Kon Tum;
- Đ
ài PTTH tnh Kon Tum;
- C
ng TTĐT tnh;
- Công b
áo tnh;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;

- Lưu: VT, HTKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Tuy

 

QUY ĐỊNH

VỀ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC THỎA THUẬN VỊ TRÍ CỘT/TRẠM ĐIỆN VÀ HÀNH LANG LƯỚI ĐIỆN, CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐIỆN ĐỐI VỚI LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo
Quyết định s: 53/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của y ban nhân dân tnh Kon Tum)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về thời hạn giải quyết các thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công công trình điện đi với lưới điện trung áp trên địa bàn tnh Kon Tum.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các Sở: Công Thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Công ty Điện lực Kon Tum, Chủ đầu tư công trình điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Thời hạn gii quyết thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện; cấp phép thi công công trình lưới điện trung áp

1. Thời hạn giải quyết đối với thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện: không quá 05 ngày làm việc đi với lưới điện trung áp trên không; không quá 07 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp ngầm.

2. Thời hạn giải quyết thủ tục cấp phép thi công công trình lưới điện trung áp: không quá 05 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp trên không; không quá 07 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp ngm.

Điều 4. Cơ quan gii quyết thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện; cấp phép thi công công trình lưới điện trung áp

1. Đối với thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện

a) Sở Công Thương có trách nhiệm giải quyết thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện đối với lưới điện trung áp trên không và trung áp ngầm nằm ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tng giao thông đường bộ của các tuyến đường do Sở Giao thông Vận tải quản lý.

b) Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm gii quyết thtục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện đối với lưới điện trung áp trên không và trung áp ngầm nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của các tuyến đường do Sở Giao thông Vận tải quản lý.

2. Đối với thủ tục cấp phép thi công công trình lưới điện trung áp

Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm giải quyết thủ tục cấp phép thi công công trình lưới điện trung áp trên không và trung áp ngm nm trong phạm vi bo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của các tuyến đường do Sở Giao thông Vận ti quản lý.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Kiểm tra, xử lý vi phạm

1. Các Sở: Công Thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Khu kinh tế tnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan quản lý liên quan có trách nhiệm kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền với các hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình quản lý, đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bàn tnh.

2. Các Chủ đầu tư công trình điện, tổ chức, cá nhân thực hiện không đúng ni dung của quy định này, tùy theo mức độ, tính chất vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý, đầu tư xây dựng các công trình điện và các quy định hiện hành khác của pháp luật có liên quan.

Điều 6. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan

1. Các S: Công Thương, Giao thông Vận tải có trách nhiệm:

a) Rà soát quy định về rút ngn thời gian tiếp cận điện năng để sửa đổi, bổ sung, bãi b theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đi, bổ sung, bãi bỏ. Công bố, niêm yết công khai, rõ ràng các thủ tục hành chính được phân công thực hiện theo Quy định này.

b) Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, Sở Giao thông Vận tải báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Công Thương) kết quả thực hiện thủ tục hành chính do cơ quan mình thực hiện liên quan đến thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện trung áp trên không và trung áp ngm, cấp phép thi công công trình lưới điện trung áp trên không và trung áp ngm.

2. Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Khu kinh tế tnh. Công ty Điện lực Kon Tum, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện thủ tục tha thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện trung áp trên không và trung áp ngầm.

3. Chủ đầu tư công trình điện và tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng nội dung Điều 3, Điều 4 quy định này.

Điu 7. Điu khoản thi hành

1. Sở Công Thương có nhiệm vụ làm đầu mối kiểm tra, theo dõi, đôn đc thực hiện Quy định này; báo cáo định kỳ hàng năm cho UBND tỉnh.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu53/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2016
Ngày hiệu lực26/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 53/2016/QĐ-UBND thời hạn giải quyết thủ tục thỏa thuận vị trí cột trạm điện Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 53/2016/QĐ-UBND thời hạn giải quyết thủ tục thỏa thuận vị trí cột trạm điện Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu53/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Đức Tuy
        Ngày ban hành13/12/2016
        Ngày hiệu lực26/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 53/2016/QĐ-UBND thời hạn giải quyết thủ tục thỏa thuận vị trí cột trạm điện Kon Tum

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 53/2016/QĐ-UBND thời hạn giải quyết thủ tục thỏa thuận vị trí cột trạm điện Kon Tum

            • 13/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực