Quyết định 5388/QĐ-UBND

Quyết định 5388/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 5388/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính giáo dục Sở Giáo dục Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5388/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Ngh định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình s 3260/TTr-SGDĐT ngày 31/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 97 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trong đó có 62 quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; 30 quy trình nội bộ thuộc UBND cấp huyện, 05 quy trình thuộc UBND cấp xã (chi tiết tại phụ lục số I, II).

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì, phối hợp với S Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết các TTHC tại phần mềm của hệ thống thông tin một cửa điện tử của Thành phố theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành thuộc Thành ph; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Văn ph
òng Chính ph;
- Bộ
Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực: TU,
HĐND thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- VP UBTP: CVP, PVP L.T Lực; các phòng: TKBT, KSTTHC, HC-TC;
- C
ng Giao tiếp điện tử Thành phố;
- Trung tâm Tin học-Công báo TP;
- Lưu: VT, SGDĐT, KSTTHC
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5388/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5388/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2019
Ngày hiệu lực26/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật20 phút trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5388/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5388/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính giáo dục Sở Giáo dục Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5388/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính giáo dục Sở Giáo dục Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5388/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Đức Chung
        Ngày ban hành26/09/2019
        Ngày hiệu lực26/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật20 phút trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5388/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính giáo dục Sở Giáo dục Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5388/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính giáo dục Sở Giáo dục Hà Nội

            • 26/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực