Quyết định 5400/QĐ-UBND

Quyết định 5400/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án thực hiện mục tiêu “Không có giết người để cướp tài sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020”

Nội dung toàn văn Quyết định 5400/QĐ-UBND đề án không có giết người để cướp tài sản Đà Nẵng 2020 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5400/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC HIỆN MỤC TIÊU “KHÔNG CÓ GIẾT NGƯỜI ĐỂ CƯỚP TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ Luật Hình sự số 15/1999/QH10 ngày 21 tháng 12 năm 1999;

Căn cứ Luật số 37/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự 1999;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2016 về phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thực hiện mục tiêu “Không có giết người để cướp tài sản đến năm 2020”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

ĐỀ ÁN

THỰC HIỆN MỤC TIÊU “KHÔNG CÓ GIẾT NGƯỜI ĐỂ CƯỚP TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020”
(Ban hành kèm theo Quyết định 5400/QĐ-UBND, ngày 10/8/2016 của UBNDTP Đà Nẵng )

Chương I

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

Điều 1. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung:

- Huy động đồng bộ sức mạnh của hệ thống chính trị, tăng cường quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp; phát huy quyền, nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm giết người để cướp tài sản nói riêng; vận động toàn xã hội và nhân dân tham gia quản lý, giúp đỡ người có tiền án, tiền sự ở cộng đồng dân cư nhằm ngăn ngừa các nguyên nhân điều kiện phát sinh tội phạm.

- Phát huy và nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, kiểm tra hướng dẫn của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể chính trị trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm ở địa phương, cơ sở, thực hiện tốt Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030;

- Tăng cường, nâng cao hiệu quả các mặt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ; tăng cường nguồn lực và sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, lực lượng chuyên trách và không chuyên trách trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi phạm tội giết người để cướp tài sản.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Đảm bảo 100% hộ nhân dân được phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức trách nhiệm phòng ngừa tội phạm giết người để cướp tài sản; nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi khi tham gia phòng chống tội phạm; đồng thời trang bị những kiến thức cần thiết để công dân có khả năng tự phòng ngừa.

- 90% số người trong nhóm đối tượng có nguy cơ cao vi phạm pháp luật hình sự phải được tuyên truyền, vận động phòng, chống tội phạm, ngăn ngừa và làm hạn chế phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội.

- Đảm bảo trên 80% người có tiền án, tiền sự được quản lý giúp đỡ và tạo điều kiện sinh sống và nâng cao hiệu quả công tác giải quyết những vấn đề xã hội.

- 100% các vụ giết người cướp tài sản được đấu tranh làm rõ.

- Quản lý, kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng có hành vi phạm tội giết người cướp tài sản; kiềm chế gia tăng các loại tội phạm hình sự có tổ chức; nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án cướp, trộm cắp.... Kiểm soát và quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Tăng cường sự lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm mà trực tiếp là loại tội phạm “giết người để cướp tài sản”, xác định rõ đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục để đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

2. Nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền giáo dục phòng, chống tội phạm giết người để cướp tài sản phù hợp với từng loại đối tượng cụ thể, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực; tập trung vào những đối tượng có nguy cơ cao, đối tượng đã có tiền án, tiền sự không tiến bộ; phải làm cho mọi người hiểu được các thủ đoạn hoạt động của đối tượng giết người - cướp tài sản để phòng, tránh, kịp thời ngăn chặn, bắt giữ. Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác các loại tội phạm và tham gia cảm hóa giáo dục, giúp đỡ, tạo việc làm cho người đã có tiền án, tiền sự ở tại gia đình và cộng đồng.

3. Tăng cường công tác quản lý hành chính Nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự ở cơ sở, quản lý chặt chẽ nhân khẩu, hộ khẩu, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, kịp thời phát hiện, điều tra khám phá các hành vi vi phạm về hình sự, nhằm hạn chế dẫn đến tội phạm thực hiện hành vi giết người để cướp tài sản; kiên quyết không để hình thành các tụ điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội nhất là ở các địa bàn trọng điểm, khu vực giáp ranh giữa các quận, huyện, thành phố.

4. Huy động lực lượng, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất trong điều tra, xử lý tội phạm giết người để cướp tài sản; nâng cao chất lượng điều tra xử lý các vụ án cướp tài sản, cướp giật, trộm cắp tài sản..., nhất là các vụ án liên quan đến người nước ngoài, khách du lịch.

5. Nêu cao vai trò trách nhiệm của các cấp chính quyền, tổ chức chính trị xã hội và gia đình trong việc phát hiện, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, số có tiền án, tiền sự đang hòa nhập cộng đồng.

Chương II

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Điều 1. Công tác chỉ đạo

1. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội phải đặt nhiệm vụ thực hiện mục tiêu không có tội phạm giết người để cướp tài sản là một nội dung quan trọng trong chỉ đạo thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; thường xuyên chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt, đưa công tác xây dựng xã, phường, đoàn thể, cơ quan, xí nghiệp, trường học không có tội phạm giết người để cướp tài sản là chỉ tiêu thi đua bắt buộc để làm căn cứ đánh giá, bình xét hằng năm; thường xuyên chăm lo xây dựng củng cố các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trt tự ở cơ sở để lực lượng này đủ khả năng tuần tra, canh gác, phòng ngừa, phát hiện và sẵn sàng tham gia truy bắt tội phạm giết người cướp tài sản.

2. Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) các cấp phải chỉ đạo thực hiện đồng bộ với các chương trình mục tiêu quốc gia khác. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị xã hội, địa phương thực hiện những nhiệm vụ đã được phân công trong đề án và kế hoạch thực hiện chương trình; khi phát sinh tình hình phức tạp phải tổ chức kiểm tra để chỉ đạo kịp thời.

Điều 2. Công tác phòng ngừa xã hội

1. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, khảo sát, phân loại nhóm đối tượng cần tuyên truyền để biên soạn nội dung, tài liệu và phương pháp tổ chức cho phù hợp đối với từng địa bàn, khu dân cư, đơn vị, cơ quan xí nghiệp, trường học, lứa tuổi, điều kiện, hoàn cảnh của từng nhóm đối tượng; đặc biệt tập trung đối với nhóm đối tượng có nguy cơ cao vi phạm pháp luật, làm cho mọi công dân nắm vững được pháp luật về phòng, chống tội phạm, những nguyên nhân, điều kiện phát sinh, phát triển của tội phạm để tích cực tham gia phòng, chống.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và các cơ quan liên quan đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nếp sống lành mạnh, tiến bộ cho nhân dân:

- Xây dựng ý thức sống lành mạnh, tiến bộ cho toàn thể nhân dân là một trong những biện pháp quan trọng nhằm ngăn chặn ngay từ trong tư tưởng của những công dân có ý thức phạm tội, loại trừ tận gốc nguyên nhân của hành vi phạm tội nói chung, tội phạm giết người cướp tài sản nói riêng. Giáo dục cho nhân dân ý thức tôn trọng tính mạng và tài sản của người khác, có lối sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội.

- Tăng cường công tác kiểm soát, sàng lọc để ngăn chặn ngay từ đầu những tác phẩm có thể phá hoại các giá trị đạo đức truyền thống, làm ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình giáo dục nhân cách sống cho nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên; tăng cường tuyên truyền lên án bài trừ một cách quyết liệt các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn nghiện ma túy, nghiện rượu, đánh bạc…làm lành mạnh môi trường sống của nhân dân.

3. Hằng năm Sở Tư pháp phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Thành ủy mở các lớp bồi dưỡng kinh nghiệm và thường xuyên cung cấp phổ biến tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở các đơn vị, địa phương; tổ chức hội thảo đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, trình độ nhận thức về phòng chống tội phạm giết người để cướp tài sản, khả năng phát hiện, đấu tranh tố giác, phòng ngừa tội phạm của các tổ chức, cơ quan đoàn thể và trong nhân dân và đề xuất giải pháp tuyên truyền phù hợp.

4. Sở Văn hóa - Thể thao cùng với các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở để tuyên truyền đấu tranh phòng chống tội phạm, nêu gương những điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm thu hút nhân dân, nhất là thanh thiếu niên vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao lành mạnh; giáo dục ý thức tôn trọng tính mạng, tài sản của mọi người.

5. Sở Du lịch quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch; đặc biệt các điểm tham quan, du lịch; tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm về an ninh trật tự trên lĩnh vực phụ trách; phối hợp cùng các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra đột xuất và xử lý dứt điểm các địa điểm du lịch có biểu hiện chặt chém, bảo kê, chèo kéo, đặc biệt là các cơ sở không đủ điều kiện hoạt động, hoạt động chui, cơ sở không có giấy phép hoạt động.

6. Sở Giáo dục - Đào tạo nâng cao vai trò trách nhiệm quản lý, tuyên truyền của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, Đoàn thanh niên trong việc thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm trong học đường; hằng năm tổ chức thực hiện tháng hành động phòng, chống tội phạm trong các nhà trường; kịp thời phát hiện học sinh, sinh viên vi phạm nội quy, có biểu hiện bỏ học để phối hợp với gia đình - chính quyền địa phương có giải pháp hỗ trợ không để các em bỏ học; kiên quyết không để loại tội phạm này xảy ra trong trường học. Cung cấp thông tin số học sinh bỏ học, số trẻ em có nguy cơ vi phạm pháp luật cho các lực lượng chức năng và phối hợp có biện pháp quản lý, giáo dục, phòng ngừa vi phạm.

7. Các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng xây dựng chuyên mục phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và thực hiện phát sóng hàng tuần, đồng thời biểu dương các gương điển hình trong công tác phòng chống tội phạm.

8. Các lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy quân sự Thành phố phối hợp các đơn vị liên quan và chính quyền cơ sở để tăng cường biện pháp công tác nghiệp vụ gắn với tuyên truyền phòng, chống tội phạm giết người cướp tài sản ở các cửa khẩu, tuyến biên giới biển.

9. Công an thành phố theo dõi, cung cấp thông tin tội phạm cho các đơn vị tham gia tuyên truyền; tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, biểu hiện hoạt động của đối tượng có nguy cơ cao phạm tội, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm. Kịp thời phát hiện, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

10. Sở Lao động - Thương binh & Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương giải quyết tốt vấn đề về chính sách xã hội, hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm cho những người trong độ tuổi lao động, người sau cai nghiện.

11. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể phải quan tâm, giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân. Quan tâm chỉ đạo công tác hướng nghiệp cho những em học sinh rời ghế nhà trường nhưng chưa đến tuổi lao động, quản lý, giáo dục các em, tạo điều kiện để các em học nghề để bước vào cuộc sống; hoạt động hướng nghiệp cần tổ chức theo các ngành nghề phù hợp với trình độ lao động, độ tuổi, sở thích của từng nhóm cũng như phải gắn với yêu cầu hiện tại và tương lai của thị trường lao động thành phố.

12. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục duy trì, phát huy tổ chuyên trách tuyên truyền phòng, chống tội phạm và Câu lạc bộ Tuyên giáo Công đoàn gắn với tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn mại dâm - HIV/AIDS; tổ chức tốt công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm giết người cướp tài sản cho các chi hội, chi đoàn các cấp công đoàn và các hội viên, đoàn viên, thành viên.

13. UBND các cấp xây dựng kế hoạch để chỉ đạo thực hiện các biện pháp công tác nhằm xây dựng “xã, phường (thôn) không có tội phạm và tệ nạn ma túy”; thực hiện nghiêm túc cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; có kế hoạch cụ thể để quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối tượng tại gia đình, cộng đồng, nhất là đối tượng được đặc xá, tha tù, cải tạo không giam giữ và các đối tượng vi phạm pháp luật ở địa phương; tạo điều kiện cho những người có tiền án, tiền sự đã tiến bộ được vay vốn từ nguồn vốn cho vay của quỹ xóa đói giảm nghèo và các nguồn quỹ khác; đồng thời tăng cường quản lý, cảm hóa giáo dục và tạo việc làm để họ không tái phạm.

Điều 3. Công tác phòng ngừa nghiệp vụ

Tăng cường tổ chức, thực hiện có hiệu quả biện pháp quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; hằng năm lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng chống tội phạm phải thực hiện những nội dung công tác sau:

1. Nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng, đặc biệt chú ý những tuyến, địa bàn trọng điểm, những đối tượng có nguy cơ cao phạm tội giết người cướp tài sản để tập trung phòng ngừa, đấu tranh; Xây dựng mạng lưới quần chúng tốt để đủ sức quán xuyến địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin tội phạm; định kỳ 6 tháng 1 lần dự báo tình hình hoạt động của loại tội phạm này; kịp thời báo cáo đề xuất các giải pháp với tình hình đột xuất xảy ra để có kế hoạch đấu tranh kịp thời.

2. Mở hồ sơ quản lý, theo dõi đối tượng có điều kiện, khả năng phạm tội, hoặc biểu hiện nghi vấn phạm tội giết người cướp tài sản, thường xuyên cập nhật thông tin đối tượng vào hồ sơ quản lý để có đối sách và biện pháp phòng ngừa phù hợp, trấn áp kịp thời khi có tội phạm xảy ra.

3. Thường xuyên rà soát, bổ sung danh sách các đối tượng thuộc diện phải quản lý nghiệp vụ; kịp thời phát hiện đối tượng có nguy cơ thực hiện các hành vi phạm tội, chú ý các đối tượng có tiền án tiền sự, đối tượng nghiện, đối tượng ngoại tỉnh, hoạt động theo băng, ổ nhóm, các đối tượng có phẩm chất đạo đức kém...

4. Làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh, truy tố, xét xử kịp thời các vụ án, đặc biệt đưa ra xét xử lưu động các vụ án giết người cướp tài sản để răn đe giáo dục chung.

5. Tăng cường công tác quản lý hành chính Nhà nước trên lĩnh vực TTXH, quản lý chặt chẽ nhân khẩu, hộ khẩu, nhất là quản lý tạm trú, tạm vắng số nhân khẩu di dịch cư tự do nhằm phát hiện đối tượng có biểu hiện hoạt động để có biện pháp phòng ngừa và đấu tranh tốt nhất; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh những sơ hở thiếu sót trong việc đăng ký tạm trú, tạm vắng ở các hộ gia đình, nhà trọ, khách sạn…không để các đối tượng từ nơi khác đến gây án.

6. Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu và tổ chức thực hiện của lực lượng Công an phường, Cảnh sát khu vực, Công an xã; đồng thời phát huy vai trò của Ban Bảo vệ dân phố, Đội Dân phòng, các tổ chức quần chúng tham gia phòng chống tội phạm ở khu dân cư, kịp thời nắm thông tin, tình hình tại địa bàn dân cư nhằm phát hiện các đối tượng nghi vấn, các điểm phức tạp về an ninh trật tự.

7. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, mật phục tại các tuyến, địa bàn thường xảy ra tội phạm, tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực hẻo lánh của thành phố nhất là các tuyến, địa bàn thường xảy ra cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và truy bắt đối tượng phạm tội.

8. Thực hiện tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin tội phạm giữa các lực lượng chuyên trách trong công tác phòng chống tội phạm, kịp thời nắm bắt di biến động của đối tượng, phối hợp trong công tác điều tra, xử lý tội phạm.

9. Thực hiện nghiêm túc công tác thống kê, sơ kết, tổng kết công tác đấu tranh phòng chống tội phạm theo chuyên đề để tổng hợp, phân tích, rút ra các phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm và nguyên nhân, điều kiện phạm tội để có các biện pháp, phương án đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả.

10. Tổ chức thực hiện tốt các đợt các điểm ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, mở các đợt cao điểm tổng xác minh, truy bắt đối tượng có quyết định truy nã, nhất là các đối tượng truy nã nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm; các đợt tổng rà soát, thu gom, xử lý người nghiện, làm trong sạch địa bàn. Đồng thời thực hiện tốt các kế hoạch phòng chống tội phạm theo chuyên đề, đặc biệt là tội phạm giết người cướp tài sản.

11. Hằng năm mở đợt kiểm tra quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vận động nhân dân ký cam kết không tàng trữ, sử dụng, buôn bán, sản xuất vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không tàng trữ, buôn bán đồ chơi trẻ em nguy hiểm.

Điều 4. Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm giết người để cướp tài sản

Các ngành Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Biên phòng, Hải quan thành phố phải phối hợp và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Các thông tin về đối tượng có biểu hiện thực hiện hành vi giết người để cướp tài sản; các vụ án đã giết người chưa rõ nguyên nhân và giết người để cướp tài sản phải ưu tiên huy động lực lượng, phương tiện để điều tra xác minh làm rõ trong thời gian nhanh nhất.

2. Lựa chọn cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong điều tra, truy tố, xét xử loại tội phạm này để thành lập tổ thường trực giải quyết khi có vụ việc xảy ra và thường xuyên tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho lực lượng này.

3. Đẩy mạnh tiến độ điều tra, làm rõ các vụ án xâm phạm về trật tự an toàn xã hội đã xảy ra, nhất là các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân; chú ý các loại án có nguy cơ dẫn đến giết người để cướp tài sản như cướp, cướp giật và trộm đột nhập… Tăng cường đấu tranh chuyên án, tập trung điều tra và mở rộng các vụ án đã khám phá.

4. Tăng cường phối hợp giữa các ngành để tạo thể trận an ninh liên hoàn, khép kín từ biên giới vào nội địa và ngược lại, không để đối tượng sau khi gây án có điều kiện bỏ trốn ra nước ngoài hoặc gây án tại nước ngoài, sau đó trốn vào Việt Nam.

5. Các ngành phối hợp xác định án điểm, giải quyết án tồn đọng, đưa xét xử công khai, lưu động để phục vụ công tác tuyên truyền và răn đe tội phạm; tạo chuyển biến hơn nữa về công tác phát hiện, tiếp nhận điều tra xử lý các thông tin về tội phạm; hằng năm phối hợp tổ chức Hội nghị ở khu dân cư để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến về phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, BVANTQ”.

6. Công tác điều tra, xử lý phải đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, tránh oan sai, để lọt tội phạm.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 1. Từ nay đến hết tháng 9 năm 2016 các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch và quán triệt phổ biến tuyên truyền về thực hiện mục tiêu của thành phố “Không có tội phạm giết người để cướp tài sản”.

Việc tổ chức thực hiện Đề án được đưa vào kế hoạch hằng năm của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố và các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo, Ban Chỉ đạo quận huyện và các cơ quan có liên quan để tổ chức thực hiện, hằng năm có đánh giá sơ kết; đến cuối năm 2020 tổ chức tổng kết đánh giá.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ

1. Giao Công an thành phố, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì triển khai thực hiện Đề án; thường xuyên kiểm tra đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện phải chủ động phối hợp, tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo UBND, các Ban chỉ đạo các cấp và các cơ quan được nêu trong đề án tổ chức thực hiện; định kỳ hàng năm báo cáo đánh giá cụ thể kết quả thực hiện Đề án về UBND thành phố để theo dõi, chỉ đạo.

2. Các Sở, ban, ngành đoàn thể chính trị xã hội... căn cứ nhiệm vụ đã được giao trong Đề án để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án.

3. UBND các cấp phải chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án này, Chủ tịch UBND quận, huyện nào để xảy ra loại tội phạm giết người cướp tài sản phải chịu trách nhiệm kiểm điểm trước UBND thành phố.

4. Đề nghị UBMTTQ thành phố Đà Nẵng phối hợp và chỉ đạo các tổ chức thành viên như: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động thành phố... thông qua các nội dung hoạt động của mình và cuộc vận động’'Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư'' và Đề án’'Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư'' để thực hiện mục tiêu này của Thành phố.

5. Các cơ quan, xí nghiệp của Trung ương đóng trên địa bàn phải có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm và mục tiêu không có tội phạm giết người để cướp tài sản trong nội bộ cơ quan mình. Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu trong đơn vị có người liên quan đến tội phạm này.

6. Trong quá trình thực hiện đề án, có gì vướng mắc các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, địa phương báo cáo về UBND thành phố thông qua Công an thành phố - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo của thành phố để tham mưu chỉ đạo giải quyết.

Điều 3. Kinh phí triển khai thực hiện

Kinh phí triển khai thực hiện từ các nguồn hỗ trợ của Trung ương, địa phương và các nguồn hỗ trợ, tài trợ, nguồn thu hợp pháp khác theo quy định hiện hành của Nhà nước./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5400/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5400/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2016
Ngày hiệu lực20/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5400/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5400/QĐ-UBND đề án không có giết người để cướp tài sản Đà Nẵng 2020 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5400/QĐ-UBND đề án không có giết người để cướp tài sản Đà Nẵng 2020 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5400/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýHuỳnh Đức Thơ
        Ngày ban hành10/08/2016
        Ngày hiệu lực20/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5400/QĐ-UBND đề án không có giết người để cướp tài sản Đà Nẵng 2020 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5400/QĐ-UBND đề án không có giết người để cướp tài sản Đà Nẵng 2020 2016

            • 10/08/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/08/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực