Quyết định 545/QĐ-UBND

Quyết định 545/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 04 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 545/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Y tế Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 545/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 16 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC GỒM 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ VÀ CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dựa trên cơ sở Quyết định số 2510/QĐ-BYT ngày 17/04/2018 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ VÀ CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

1

Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe cho thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định tại Phụ lục số I.

Đối với trường hợp KSK đơn lẻ, trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc việc KSK thuyền viên, trừ trường hợp phải khám hoặc xét nghiệm bổ sung theo yêu cầu.

Đối với trường hợp KSK tập thể theo hợp đồng: Theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện

Nộp phí theo mức phí thu viện phí hiện hành

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13.

- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

- Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế.

- Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017 của Bộ Y tế.

2

Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe cho thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định tại Phụ lục số I nhưng mắc một hoặc một số bệnh, tật quy định tại Phụ lục số II

Đối với trường hợp KSK đơn lẻ, trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc việc KSK thuyền viên, trừ trường hợp phải khám hoặc xét nghiệm bổ sung theo yêu cầu.

Đối với trường hợp KSK tập thể theo hợp đồng: Theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện

Nộp phí theo mức phí thu viện phí hiện hành

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13.

- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

- Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế.

- Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017 của Bộ Y tế.

3

Khám sức khỏe định kỳ đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

Theo thỏa thuận trong hợp đồng

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện

Theo hợp đồng ký kết

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13.

- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

- Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế.

- Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017 của Bộ Y tế.

4

Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cho thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sở Y tế tỉnh Gia Lai, 09 Trần Hưng Đạo, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Không có

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13.

- Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

- Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế.

- Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017 của Bộ Y tế

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 545/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu545/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2018
Ngày hiệu lực16/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 545/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 545/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Y tế Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 545/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Y tế Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu545/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýVõ Ngọc Thành
        Ngày ban hành16/05/2018
        Ngày hiệu lực16/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 545/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Y tế Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 545/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Y tế Gia Lai

           • 16/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực