Quyết định 5560/QĐ-BYT

Quyết định 5560/QĐ-BYT năm 2015 triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, kê khai lại giá thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5560/QĐ-BYT dịch vụ công trực tuyến mức độ kê khai kê khai lại giá thuốc 2015


BỘ Y TẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5560/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 VỀ KÊ KHAI, KÊ KHAI LẠI GIÁ THUỐC

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định s 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Nghị định s 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi và đối tưng áp dụng

1. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, kê khai lại giá thuốc triển khai, áp dụng đối với tất cả các hoạt động liên quan đến việc kê khai, kê khai lại giá thuốc.

2. Cục Quản lý Dược và các đơn vị, tổ chức liên quan đến việc kê khai, kê khai lại giá thuốc trực tuyến; các đơn vị nộp hsơ kê khai, kê khai lại giá thuc trực tuyến.

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, kê khai lại giá thuốc

1. Trách nhiệm của Cục Quản lý Dược

a. Chịu trách nhiệm đảm bảo, duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục; bảo trì, nâng cấp phát triển phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, kê khai lại giá thuốc; đảm bảo cơ sở hạ tầng, các biện pháp kthuật, công nghệ, các giải pháp an toàn, an ninh mạng, bảo mật dữ liệu, khắc phục sự cố và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, kê khai lại giá thuốc.

b. Ban hành quy trình, thời gian, giải quyết hồ sơ và hình thức nộp hồ sơ; công b, trả kết quả trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, kê khai lại giá thuốc và không được vượt quá thời hạn quy định tại bộ thủ tục hành chính đã được Bộ Y tế công bố thủ tục hành chính.

Trả kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến bằng văn bản điện tử có chữ ký và đóng dấu bằng chữ ký số chuyên dùng trong hệ thống chính trị do Ban cơ yếu Chính phủ cấp cho Cục Qun lý Dược.

c. Công khai kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, kê khai lại giá thuốc trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và Cục Quản lý Dược.

d. Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến về kê khai, kê khai lại giá thuốc.

2. Trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, kê khai lại giá thuốc:

a. Cung cấp thông tin, tài liệu và thực hiện các thủ tục hành chính thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử tại Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược và nộp phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

b. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung đã kê khai, kê khai lại và các hồ sơ đã nộp, thống nhất về nội dung giữa hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử do doanh nghiệp đã tạo lập.

c. Lưu giữ hồ sơ có liên quan đến việc kê khai, kê khai lại giá thuốc và xuất trình cho các cơ quan liên quan khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Kinh phí thực hiện, duy trì và hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, kê khai lại giá thuốc

Kinh phí triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, kê khai lại giá thuốc do nguồn chi thường xuyên hàng năm của Cục Quản lý Dược chi trả và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 4. Lộ trình triển khai

1. Giai đoạn từ 01/01/2016 đến 31/06/2016: Thực hiện thí điểm dịch vụ công trực tuyến về kê khai, kê khai lại giá thuốc đối với hồ sơ kê khai lần đầu, hồ sơ kê khai lại. Sau thời gian triển khai thí điểm, giao Cục Quản lý Dược tổng kết, đánh giá, hoàn thiện để đề xuất triển khai chính thức.

Bộ Y tế khuyến khích các đơn vị thực hiện kê khai, kê khai lại giá thuốc trực tuyến. Trong thời gian thực hiện thí đim, doanh nghiệp có thể lựa chọn nộp hồ sơ kê khai, kê khai lại giá thuốc theo cả hai hình thức: nộp bản giấy hoặc nộp trực tuyến. Hai hệ thống nộp hồ sơ kê khai, kê khai lại giá thuốc bằng bản giấy và nộp trực tuyến được xem xét độc lập và đồng thời.

2. Giai đoạn kể từ 01/07/2016: Triển khai thực hiện hoàn toàn dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, kê khai lại giá thuốc.

Điều 5: Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng các đơn vị thuộc Bộ Y tế và các tổ chức, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Cổng TTĐT- Văn phòng Chính ph
;
- Cổng TTĐT- Bộ Y tế;
- Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược;
- Cục Quản lý giá- Bộ Tài chính;
- Cục Tài chính Doanh nghiệp- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;

- Cục Quản lý Thuế - Bộ Tài chính;
- Ban ch
đạo 389 TW;
- Cục Quản lý Thị trường - Bộ Công thương;
- Cục Thương mại điện tử - Bộ Công thương;
- Vụ TTTN- Bộ Công Thương;
- Sở Y tế các t
nh, thành ph trực thuộc TW;
- Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các ngành (QP, CA, BCVT, GTVT);
- Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc;
- Lưu: VP, QLD(2b).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5560/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5560/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2015
Ngày hiệu lực24/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5560/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 5560/QĐ-BYT dịch vụ công trực tuyến mức độ kê khai kê khai lại giá thuốc 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5560/QĐ-BYT dịch vụ công trực tuyến mức độ kê khai kê khai lại giá thuốc 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5560/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thị Kim Tiến
        Ngày ban hành24/12/2015
        Ngày hiệu lực24/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5560/QĐ-BYT dịch vụ công trực tuyến mức độ kê khai kê khai lại giá thuốc 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5560/QĐ-BYT dịch vụ công trực tuyến mức độ kê khai kê khai lại giá thuốc 2015

            • 24/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực