Quyết định 5584/QĐ-UBND

Quyết định 5584/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội từ ngày 01/8/2014

Nội dung toàn văn Quyết định 5584/QĐ-UBND 2014 mức lãi suất cho vay tối thiểu Quỹ Đầu tư phát triển Hà Nội từ 01/8/2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5584/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC LÃI SUẤT CHO VAY TỐI THIỂU CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/8/2014

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư và Phát triển địa phương;

Căn cứ Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 về Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Phát triển địa phương;

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 2 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2008 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của: Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố (thay mặt Liên ngành: Sở Tài chính - Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Hà Nội - Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội) tại Tờ trình số 468/TTr-QĐTPT ngày 16 tháng 10 năm 2014; Quỹ đầu tư phát triển Thành phố (thay mặt các Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ) tại Công văn số 467/QĐTPT- KHTH ngày 16 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội áp dụng kể từ ngày 01/8/2014 là 8,29%/năm.

Điều 2. Lãi suất cho vay từ 01/8/2014 đối với từng dự án như sau:

- Đối với các dự án vay vốn từ nguồn vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội là 8,29%/năm.

- Đối với các dự án vay vốn từ nguồn vốn Ngân hàng thế giới thông qua Dự án Quỹ Đầu tư phát triển địa phương là 8,29%/năm.

Điều 3. Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố có trách nhiệm: Quyết định cho vay hoặc báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ, UBND Thành phố quyết định cho vay theo thẩm quyền được quy định trong Điều lệ Quỹ; Theo dõi tình hình sử dụng vốn vay, thu hồi tiền gốc và lãi vay đối với các đơn vị vay vốn theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Trong quá trình thực hiện, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội có trách nhiệm tổng hợp, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội trình UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh mức lãi suất cho vay phù hợp với thực tế.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 6700/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu năm 2013 của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội.

Mức lãi suất cho vay tối thiểu trên được áp dụng kể từ ngày 01/8/2014 cho tất cả các Hợp đồng tín dụng ký tại Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố. Đối với các hợp đồng tín dụng đã ký và có “hiệu lực từ ngày 01/8/2014 đến trước ngày Quyết định này được ban hành, nếu có mức lãi suất cao hơn 8,29%/năm, được điều chỉnh theo mức lãi suất quy định tại Điều 2 Quyết định này.

Điều 6. Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Hội đồng quản lý, Trưởng ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các Sở, Ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- CPVP, các phòng CV, KT, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5584/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5584/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2014
Ngày hiệu lực29/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5584/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5584/QĐ-UBND 2014 mức lãi suất cho vay tối thiểu Quỹ Đầu tư phát triển Hà Nội từ 01/8/2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5584/QĐ-UBND 2014 mức lãi suất cho vay tối thiểu Quỹ Đầu tư phát triển Hà Nội từ 01/8/2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5584/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Sửu
        Ngày ban hành29/10/2014
        Ngày hiệu lực29/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5584/QĐ-UBND 2014 mức lãi suất cho vay tối thiểu Quỹ Đầu tư phát triển Hà Nội từ 01/8/2014

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5584/QĐ-UBND 2014 mức lãi suất cho vay tối thiểu Quỹ Đầu tư phát triển Hà Nội từ 01/8/2014

            • 29/10/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/10/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực