Quyết định 58/QĐ-UBND.NĐ

Quyết định 58/QĐ-UBND.NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Quyết định 58/QĐ-UBND.NĐ 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Hồng Ngự Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/QĐ-UBND .NĐ

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN HỒNG NGỰ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân dân tỉnh thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 203/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân dân tỉnh thông qua danh mục chuyển mục đích đất trồng lúa nước đất năm 2019;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự tại Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2019; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 80/TTr- STNMT ngày 14 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hồng Ngự với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch (biểu 01 kèm theo).

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất (biểu 02 kèm theo).

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất (biểu 03 kèm theo).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt cụ thể như sau:

- Tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện gồm: Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019, Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2019, bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

- Tại trụ sở cơ quan của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn gồm: Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019, Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện, bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự và các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu VT + NC/ĐTXD.nbht

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

 

Biểu 01

PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2019

(Kèm theo Quyết định số 58/QĐ-UBND-NĐ ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính:ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích kế hoạch năm 2019 (ha)

Diện tích phân theo đơn vị hành chính trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Long Khánh A

Long Khánh B

Phú Thuận A

Phú Thuận B

Long Thuận

Thường Thới Tiền

Thường Thới Hậu A

Thường Thới Hậu B

Thường Phước 1

Thường Phước 2

Thường Lạc

(1)

(2)

(3)

(5)=(7)+... +(17)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

 

Tổng diện tích đất tự nhiên

 

20.963,22

1.957,85

949,37

1.949,59

2.417,05

2.015,55

3.056,34

1.355,73

1.440,87

3.440,76

1.531,25

848,86

1

Đất nông nghiệp

NNP

15.225,56

1.129,64

493,66

1.695,59

1.423,33

1.376,13

2.430,03

1.167,55

1.246,87

2.487,64

1.096,89

678,24

1.1

Đất trồng lúa

LUA

11.199,50

281,60

183,48

1.109,44

797,27

759,69

2.145,40

1.137,77

1.187,53

1.990,97

958,35

647,99

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

11.199,50

281,60

183,48

1.109,44

797,27

759,69

2.145,40

1.137,77

1.187,53

1.990,97

958,35

647,99

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

1.964,91

574,83

92,90

101,35

280,10

284,47

167,83

-

1,40

399,46

57,93

4,64

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

785,08

204,65

88,04

85,55

67,26

147,94

47,64

15,16

31,43

60,61

27,65

9,15

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

1.276,07

68,56

129,24

399,24

278,70

184,02

69,16

14,62

26,50

36,61

52,96

16,46

1.8

Đất làm muối

LMU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5.737,67

828,21

455,71

254,00

993,72

639,42

626,31

188,18

194,01

953,13

434,37

170,62

2.1

Đất quốc phòng

CQP

23,85

-

-

-

-

-

8,53

2,05

1,63

7,07

3,43

1,14

2.2

Đất an ninh

CAN

2,96

-

-

-

-

-

2,68

-

0,17

0,11

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

26,46

2,02

0,18

0,38

0,34

0,20

22,00

0,33

0,20

0,19

0,50

0,11

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

31,31

0,15

0,55

0,11

4,33

0,31

8,65

0,24

0,43

15,01

1,08

0,45

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.067,26

45,52

23,58

45,49

86,74

76,97

232,43

139,36

97,73

197,56

75,35

46,53

2.9.1

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

8,38

-

-

0,57

-

0,85

0,32

-

-

0,23

6,42

-

2.9.2

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

7,78

0,09

0,13

0,04

0,19

0,07

6,43

0,17

0,13

0,17

0,22

0,14

2.9.3

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

40,37

6,52

2,24

3,30

4,80

3,68

5,20

2,64

3,78

1,92

5,56

0,72

2.9.4

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

DTT

5,77

1,05

0,63

-

-

1,01

1,20

0,76

1,11

-

-

-

2.9.5

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

DKH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9.6

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

DXH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9.7

Đất giao thông

DGT

398,02

25,23

12,66

25,25

29,30

39,07

73,47

20,21

39,91

87,93

35,94

9,07

2.9.8

Đất thủy lợi

DTL

597,84

11,54

7,55

16,24

50,75

32,13

144,79

114,78

52,36

104,45

26,68

36,57

2.9.9

Đất công trình năng lượng

DNL

0,40

-

-

0,05

0,09

-

-

0,16

-

0,10

-

-

2.9.10

Đất công trình bưu chính, viễn thông

DBV

0,61

0,02

-

0,04

0,01

0,05

0,36

-

0,01

0,11

0,01

-

2.9.11

Đất chợ

DCH

8,10

1,08

0,36

-

1,58

0,11

0,66

0,63

0,44

2,66

0,53

0,04

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

4,72

0,85

-

0,85

-

-

-

0,70

-

2,32

-

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.029,69

218,93

56,87

93,67

106,95

172,46

109,16

18,06

26,78

140,91

65,69

20,21

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

14,24

0,44

0,26

0,59

0,41

0,74

7,63

0,66

0,61

1,90

0,81

0,18

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

1,42

-

0,005

-

0,005

0,32

0,44

0,03

-

-

0,34

0,27

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

7,77

1,19

0,20

1,41

0,26

1,22

0,05

-

0,23

2,37

0,66

0,18

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

19,84

3,95

1,85

1,35

1,43

1,79

2,14

0,53

2,94

1,74

1,70

0,41

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,87

0,27

0,13

0,10

-

0,07

0,11

-

0,11

-

0,03

0,07

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

0,11

0,11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

4,26

2,22

0,31

0,21

-

0,59

0,44

-

0,11

0,14

0,15

0,09

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

3.501,74

552,56

370,62

109,83

793,26

384,76

232,04

26,21

63,05

583,81

284,62

100,98

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

1,16

-

1,16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Biểu 02

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 58/QĐ-UBND-NĐ ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Long Khánh A

Long Khánh B

Phú Thuận A

Phú Thuận B

Long Thuận

Thường Thới Tiền

Thường Thới Hậu A

Thường Thới Hậu B

Thường Phước 1

Thường Phước 2

Thường Lạc

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+... +(15)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

 

Tổng diện tích thu hồi

 

52,38

-

0,39

-

0,76

16,50

18,23

0,20

0,49

13,31

2,50

-

1

Đất nông nghiệp

NNP

50,93

-

0,38

-

-

16,50

17,71

0,20

0,49

13,24

2,41

-

1.1

Đất trồng lúa

LUA

35,41

 

0,18

 

 

16,50

3,99

0,20

0,49

12,59

1,46

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

35,41

-

0,18

-

-

16,50

3,99

0,20

0,49

12,59

1,46

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

11,22

 

0,07

 

 

 

10,94

 

 

 

0,21

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

2,64

 

0,10

 

 

 

1,23

 

 

0,65

0,66

 

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

1,66

 

0,03

 

 

 

1,55

 

 

 

0,08

 

1.8

Đất làm muối

LMU

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

1,45

-

0,01

-

0,76

-

0,52

-

-

0,07

0,09

-

2.1

Đất quốc phòng

CQP

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

0,005

-

0,005

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9.1

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.2

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.3

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.4

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

DTT

0,005

 

0,005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.5

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

DKH

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.6

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

DXH

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.7

Đất giao thông

DGT

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.8

Đất thủy lợi

DTL

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.9

Đất công trình năng lượng

DNL

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.10

Đất công trình bưu chính, viễn thông

DBV

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.11

Đất chợ

DCH

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1,44

 

 

 

0,76

 

0,52

 

 

0,07

0,09

 

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 03

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 58 /QĐ-UBND-NĐ ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Long Khánh A

Long Khánh B

Phú Thuận A

Phú Thuận B

Long Thuận

Thường Thới Tiền

Thường Thới Hậu A

Thường Thới Hậu B

Thường Phước 1

Thường Phước 2

Thường Lạc

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+... +(15)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

84,79

2,31

0,58

0,51

5,49

16,80

40,52

0,42

0,69

13,66

3,27

0,54

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

37,13

0,00

0,18

0,31

0,06

16,60

4,19

0,32

0,59

12,84

1,82

0,22

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

37,13

0,00

0,18

0,31

0,06

16,60

4,19

0,32

0,59

12,84

1,82

0,22

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

40,29

1,58

0,11

0,03

5,08

0,06

33,07

-

-

0,03

0,31

0,02

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

4,91

0,66

0,20

0,09

0,27

0,10

1,47

0,06

0,08

0,77

1,01

0,20

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

2,46

0,07

0,09

0,08

0,08

0,04

1,79

0,04

0,02

0,02

0,13

0,10

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

53,60

2,00

5,00

20,00

10,00

10,00

-

-

-

-

6,60

-

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

LUA/LNP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

17,91

-

2,00

13,87

0,49

1,55

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

LUA/LMU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

26,60

1,91

2,00

4,13

6,51

5,45

-

-

-

-

6,60

-

2.6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

HNK/LMU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RPH/NKR (a)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RDD/NKR(a)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RSX/NKR (a)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.10

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/QĐ-UBND.NĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu58/QĐ-UBND.NĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2019
Ngày hiệu lực27/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58/QĐ-UBND.NĐ

Lược đồ Quyết định 58/QĐ-UBND.NĐ 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Hồng Ngự Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 58/QĐ-UBND.NĐ 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Hồng Ngự Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu58/QĐ-UBND.NĐ
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Thanh Hùng
        Ngày ban hành27/02/2019
        Ngày hiệu lực27/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 58/QĐ-UBND.NĐ 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Hồng Ngự Đồng Tháp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 58/QĐ-UBND.NĐ 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Hồng Ngự Đồng Tháp

            • 27/02/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/02/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực