Quyết định 591/QĐ-UBND

Quyết định 591/QĐ-UBND năm 2017 công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý tài sản; lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Quyết định 591/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính quản tài viên hộ tịch Sở Tư pháp Ủy ban Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 591/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 11 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN; LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại T trình số 25/TTr-STP ngày 03 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý tài sản; lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- TT. Tỉnh ủy;
- HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó CT.UBND tỉnh: Nguyễn Chiến Thắng;
- Như Điều 3;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phó VP. UBND tỉnh (NC);
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn
Chiến Thắng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN; LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 591/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

STT

S hồ sơ TTHC(1)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội bổ sung(2)

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A

BỔ TR TƯ PHÁP

 

 

 

1

T-YBA-248035-TT

Thủ tục: Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

Ngày 10/11/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 224/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động qun lý , thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên.

Lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Sở Tư pháp

2

T-YBA-248039-TT

Thủ tục: Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Sở Tư pháp

B

HÀNH CHÍNH - TƯ PHÁP

 

 

 

 

Thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan quản lý Cơ Sở dữ liệu hộ tịch (Sở Tư pháp)

1

T-YBA-249254-TT

Thủ tục: cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Ngày 14/11/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 281/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp , quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch.

Hộ tịch

Cơ quan quản lý Cơ sở dliệu hộ tịch.

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN; LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH YÊN BÁI

A. BỔ TRỢ TƯ PHÁP

1. Thủ tục: Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

- Trình tự thực hiện

Bước 1: Người có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân tại Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, nơi người đó thường trú.

Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ cho phòng chuyên môn để xử lý;

+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ hướng dẫn đcá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ theo quy định;

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào gihành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết).

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp quyết định ghi tên người đề nghị đăng ký vào danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và thông báo bằng văn bản cho người đó;

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định ghi tên người đề nghị đăng ký vào danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, Sở Tư pháp gửi danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản cho Bộ Tư pháp;

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: vào giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết).

Bước 3: Cá nhân nhận kết quả theo Giấy hẹn ngày trả kết quả tại bộ phận một cửa Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, vào gihành chính các ngày làm việc trong tuần trừ ngày nghỉ và các ngày l, tết

- Cách thức thực hiện

Người đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận một cửa Sở Tư pháp tnh Yên Bái t27, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân theo mẫu quy định.

+ Bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên. (Trường hợp nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp thì xuất trình bản chính Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên để đối chiếu; Trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Tư pháp thì xuất trình bản chính chứng chỉ hành nghề Quản tài viên khi có yêu cầu).

+ Trong trường hợp cần thiết, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái yêu cầu người đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân nộp Phiếu lý lịch tư pháp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp quyết định ghi tên người đề nghị đăng ký vào danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và thông báo bằng văn bản cho người đó.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định ghi tên người đề nghị đăng ký vào danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, Sở Tư pháp gửi danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản cho Bộ Tư pháp.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện TTHC:

Cơ quan có thẩm quyển quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái.

Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản ghi tên vào danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

- Phí: Thẩm định điều kiện hoạt động: 500.000 đồng/hồ sơ, theo quy định tại Thông tư số 224/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Mẫu TP-QTV-04 theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Theo quy định tại Khoản 5, Điều 9 Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ

Những người sau đây không được đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân:

+ Không đủ điều kiện hành nghề quản tài viên quy định tại Điều 12 của Luật phá sản

+ Thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 14 của Luật Phá sản:

+ Người đang bị cấm hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo bản án hay quyết định của Tòa án đã có hiệu lực.

- Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Điều 12, Điều 14 Luật Phá sản ngày 19/6/2014;

+ Điều 9, Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

+ Khoản 2 Điều 2, Khoản 2 Điều 3, mục 2b Điều 4 Thông tư số 224/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tải chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản lý , thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 591/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu591/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2017
Ngày hiệu lực11/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 591/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 591/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính quản tài viên hộ tịch Sở Tư pháp Ủy ban Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 591/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính quản tài viên hộ tịch Sở Tư pháp Ủy ban Yên Bái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu591/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành11/04/2017
        Ngày hiệu lực11/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 591/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính quản tài viên hộ tịch Sở Tư pháp Ủy ban Yên Bái

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 591/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính quản tài viên hộ tịch Sở Tư pháp Ủy ban Yên Bái

            • 11/04/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/04/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực