Quyết định 598/QĐ-UBND

Quyết định 598/QĐ-UBND năm 2014 về chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Quyết định 598/QĐ-UBND 2014 quản lý sử dụng thanh toán quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 598/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 08 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ;

Căn cứ thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 491/TTr-SGTVT ngày 08/4/2014 và biên bản làm việc giữa Sở Giao thông Vận tải và Sở Tài chính ngày 07/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Cao Bằng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đàm Văn Eng

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH CAO BẰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Cao Bằng (Sau đây gọi tắt là Quỹ).

Điều 2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ.

Điều 3. Nguồn kinh phí của Quỹ bảo trì đường bộ

- Nguồn thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (thu từ xe ô tô - phần được phân chia cho Quỹ) và thu từ xe mô tô; các nguồn thu liên quan đến sử dụng đường bộ, nguồn đóng góp, huy động của các tổ chức, cá nhân và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

- Ngân sách tỉnh Cao Bằng bổ sung cho Quỹ.

Điều 4. Nội dung chi của Quỹ bảo trì đường bộ

1. Chi bảo dưỡng thường xuyên.

2. Chi sửa chữa định kỳ (gồm: Sửa chữa lớn, sửa chữa vừa) đường bộ.

3. Chi sửa chữa đột xuất (khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão hoặc các nguyên nhân bất thường khác để đảm bảo giao thông và an toàn giao thông).

4. Chi quản lý công trình đường bộ do các tổ chức cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích quản lý bảo trì đường bộ thực hiện.

5. Chi hoạt động các Trạm kiểm tra tải trọng xe, gồm: Chi phí hoạt động thường xuyên, chi không thường xuyên (mua sắm, sửa chữa thiết bị; sửa chữa, nâng cấp nhà trạm).

6. Chi hoạt động của Văn phòng Quỹ; bao gồm: Chi theo định mức (đối với biên chế được giao thực hiện nhiệm vụ chuyên trách) và các khoản chi khác đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ, Văn phòng Quỹ.

7. Chi khác liên quan đến công tác quản lý, bảo trì công trình đường bộ do Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Quy định về việc lập, giao kế hoạch thu phí sử dụng đường bộ tỉnh Cao Bằng.

1. Việc lập, giao kế hoạch thu phí sử dụng đường bộ được thực hiện hàng năm: Căn cứ các văn bản hướng dẫn chế độ thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện do Bộ Tài chính ban hành; các Quyết định, văn bản hướng dẫn cụ thể về mức thu phí, phương thức thu phí, tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, quản lý và sử dụng tiền phí thu do Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành, UBND cấp xã lập kế hoạch thu, gửi UBND cấp huyện xem xét, tổng hợp gửi Hội đồng quản lý Quỹ (qua Văn phòng Quỹ).

2. Văn phòng Quỹ lập kế hoạch thu, trong đó xác định phần trích để lại chi cho đơn vị tổ chức thu phí theo quy định; phần còn lại để chi quản lý bảo trì đường bộ, báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt, gửi Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính.

3. Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, phê duyệt kế hoạch thu và giao kế hoạch thu cho UBND cấp huyện, thành phố thực hiện; trong đó xác định: Phần trích để lại chi cho đơn vị tổ chức thu phí theo quy định, phần còn lại nộp vào Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Cao Bằng.

Kế hoạch thu theo quy định nêu trên, Hội đồng Quản lý Quỹ gửi Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch để phối hợp thực hiện.

4. Tổ chức thực hiện kế hoạch thu Quỹ:

- Văn phòng Quỹ hướng dẫn và theo dõi tiến độ thu phí đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh, đối chiếu với tỷ lệ phân chia nguồn thu phí của Quỹ bảo trì Trung ương phân bổ về Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thu phí, nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô theo quy định và nộp vào Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Cao Bằng tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch.

Điều 6. Quy định về việc lập, giao kế hoạch chi đối với Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Cao Bằng.

1. Lập kế hoạch chi

a) Hằng năm, căn cứ vào tình trạng công trình đường bộ, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá, định mức chi được cấp có thẩm quyền quy định, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành; các đơn vị trực tiếp quản lý đường địa phương (đường tỉnh, đường huyện, đường xá và đường đô thị) lập kế hoạch về nhu cầu chi quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ địa phương gửi Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Cao Bằng (qua Văn phòng Quỹ) cụ thể:

- Sở Giao thông Vận tải lập kế hoạch về nhu cầu chi quản lý, bảo trì đường bộ đối với các tuyến đường do Sở quản lý.

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố lập kế hoạch về nhu cầu chi quản lý, bảo trì đường bộ đối với các tuyến đường được giao quản lý.

b) Văn phòng Quỹ có trách nhiệm tổng hợp kế hoạch chi quản lý, bảo trì đường bộ của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và kế hoạch chi quản lý, bảo trì đường bộ của Sở Giao thông Vận tải, lập kế hoạch chi (bao gồm kế hoạch chi quản lý, bảo trì đường bộ địa phương và chi hoạt động của Văn phòng Quỹ); trong đó xác định rõ phần chênh lệch thiếu (kế hoạch chi - kế hoạch thu) đề nghị ngân sách tỉnh bổ sung, kèm theo thuyết minh chi tiết cơ sở tính toán, định hướng nguyên tắc phân bổ và xác định thứ tự ưu tiên cho từng nhóm nhiệm vụ chi báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ xem xét và quyết định phê duyệt kế hoạch chi của Quỹ, gửi Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính.

2. Mức bổ sung từ ngân sách tỉnh:

a) Sở Tài chính xem xét kế hoạch thu, chi tài chính của Quỹ, căn cứ khả năng, cân đối ngân sách địa phương hàng năm tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

b) Căn cứ dự toán chi ngân sách Nhà nước được cấp có thẩm quyền giao, Sở Tài chính thực hiện cấp phát từ ngân sách tỉnh cho Quỹ.

3. Giao kế hoạch chi:

- Căn cứ mức bổ sung từ ngân sách tỉnh, kinh phí Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương phân bổ cho Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Cao Bằng, số thu phí sử dụng đường bộ từ xe mô tô và các nguồn thu khác theo quy định. Văn phòng Quỹ lập kế hoạch phân bổ kinh phí báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ thẩm định phê duyệt.

- Sau khi phương án phân bổ kinh phí được Hội đồng quản lý Quỹ thẩm định, phê duyệt; Hội đồng quản lý Quỹ giao kế hoạch chi quản lý, bảo trì đường bộ cho các đơn vị trực tiếp quản lý đường địa phương và giao kế hoạch chi hoạt động cho Văn phòng Quỹ đồng thời gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước.

- Căn cứ vào kế hoạch chi được giao, các đơn vị trực tiếp quản lý đường bộ địa phương lập kế hoạch phân bổ chi quản lý, bảo trì chi tiết theo từng công trình gắn với đoạn đường, tuyến đường (trừ công trình sửa chữa đột xuất) gửi Hội đồng quản lý Quỹ (qua Văn phòng Quỹ), Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải để phối hợp theo dõi tình hình, tạm ứng nghiệm thu và thanh toán kinh phí bảo trì đường bộ.

- Đối với công trình có thời gian thi công trên 01 năm, việc phân bổ kế hoạch chi từng năm phải bảo đảm theo khối lượng và thời gian thi công được phê duyệt trong quyết định đầu tư; không phân bổ kế hoạch chi để trả nợ đối với khối lượng đã thực hiện năm trước nhưng ngoài danh mục kế hoạch được giao năm trước (trừ khối lượng sửa chữa đột xuất, cầu yếu, điểm đen, các vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông và các nguyên nhân khách quan khác được cấp có thẩm quyền phê duyệt chưa có kinh phí bố trí).

- Trường hợp phải sửa chữa đảm bảo giao thông đột xuất, Văn phòng Quỹ báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, phê duyệt để tổ chức triển khai thi công kịp thời và tổng hợp báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ trong kỳ họp gần nhất.

4. Tổ chức thực hiện kế hoạch chi Quỹ:

- Căn cứ vào kế hoạch chi quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường địa phương được giao, các đơn vị trực tiếp quản lý đường địa phương thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ theo quy định hiện hành.

- Đối với nhiệm vụ chi có tính chất đầu tư, như: Sửa chữa định kỳ công trình đường bộ (đường địa phương); sửa chữa, cải tạo lớn và các nhiệm vụ chi khác có tính chất đầu tư thực hiện theo quy trình quản lý vốn đầu tư của Nhà nước hiện hành.

- Đối với chi hoạt động thường xuyên của Văn phòng Quỹ: Văn phòng Quỹ căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao lập dự toán chi phí hoạt động của Văn phòng Quỹ trình Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt và thực hiện chi theo quy định hiện hành.

Điều 7. Quy định về cấp phát, thanh toán kinh phí Quỹ Bảo trì đường bộ

1. Quy định về cấp phát kinh phí

Hằng quý, căn cứ số thực thu của Quỹ (nguồn bổ sung từ ngân sách địa phương, nguồn thu phí sử dụng đường bộ, các nguồn thu khác), Kế hoạch chi của Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ quyết định phân khai nguồn kinh phí cho cơ quan, đơn vị được giao quản lý đường bộ địa phương vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch của các cơ quan, đơn vị.

2. Quy định về tạm ứng, thanh toán của Kho bạc Nhà nước

a) Căn cứ vào kế hoạch chi quản lý, bảo trì đường bộ được giao, đơn vị quản lý, sử dụng Quỹ đề nghị Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch tạm ứng, thanh toán theo quy định hiện hành.

b) Căn cứ để Kho bạc Nhà nước thực hiện thanh toán

- Có trong danh mục, kế hoạch chi được cấp có thẩm quyền giao;

- Căn cứ số dư trong tài khoản của cơ quan, đơn vị tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch;

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (đối với nhiệm vụ có tính chất đầu tư); đặt hàng, giao kế hoạch, chỉ định thầu của cấp có thẩm quyền;

- Hợp đồng thực hiện cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện quản lý, bảo trì công trình đường bộ;

- Biên bản nghiệm thu sản phẩm và bản thanh toán kinh phí sản phẩm quản lý, bảo trì công trình đường bộ hoàn thành;

- Duyệt chi của Thủ trưởng đơn vị được giao quản lý kinh phí của Quỹ, cùng hồ sơ chứng từ theo quy định hiện hành;

c) Kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước: Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch kiểm tra các căn cứ nêu tại Điểm b Khoản 2 Điều này, thực hiện kiểm soát các khoản chi từ Quỹ trước khi tạm ứng, thanh toán theo đề nghị của Thủ trưởng đơn vị được giao quản lý kinh phí theo quy định hiện hành, cụ thể:

Đối với nhiệm vụ chi có tính chất thường xuyên việc tạm ứng và thanh toán thực hiện theo quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Đối với khoản chi có tính chất đầu tư việc tạm ứng và thanh toán thực hiện theo quy định tại Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách Nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Điều 8. Quy định về việc lập, xét duyệt báo cáo quyết toán thu, chi của Quỹ.

1. Quyết toán thu.

Các đơn vị thu phí sử dụng đường bộ lập quyết toán thu phí sử dụng đường bộ gửi Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phê duyệt, tổng hợp gửi Hội đồng quản lý Quỹ.

2. Quyết toán chi.

a. Các đơn vị được giao sử dụng kinh phí của Quỹ Bảo trì đường bộ lập báo cáo quyết toán việc sử dụng kinh phí theo quy định hiện hành.

b. Báo cáo quyết toán kèm theo báo cáo danh mục công trình đã được giao kế hoạch trong năm đề nghị quyết toán, chi tiết theo nội dung chi của Quỹ Bảo trì đường bộ.

3. Nội dung, quy trình xét duyệt, thẩm định, thông báo quyết toán năm.

a. Nội dung, quy trình xét duyệt, thẩm định, thông báo quyết toán năm: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được Nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp (hiện nay là Thông tư 01/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính) cụ thể:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thẩm định quyết toán năm đối với các đơn vị trực thuộc được giao sử dụng kinh phí Quỹ Bảo trì đường bộ, tổng hợp gửi Văn phòng Quỹ.

- Sở Giao thông Vận tải thẩm định quyết toán năm đối với các đơn vị trực thuộc Sở được giao sử dụng kinh phí Quỹ Bảo trì đường bộ, tổng hợp gửi Văn phòng Quỹ.

- Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm phê duyệt quyết toán chi hoạt động của Văn phòng Quỹ và phê duyệt quyết toán thu, chi của Quỹ hàng năm, gửi Sở Tài chính thẩm định.

b. Sở Tài chính thẩm định quyết toán của Quỹ theo quy định hiện hành.

c. Đối với nhiệm vụ chi có tính chất đầu tư, thực hiện theo quy trình quản lý vốn đầu tư, thì ngoài việc thực hiện quyết toán hàng năm theo quy định; khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, còn phải thực hiện quyết toán công trình hoàn thành theo quy định hiện hành.

Trường hợp quyết toán công trình hoàn thành được cấp có thẩm quyền phê duyệt có chênh lệch so với tổng giá trị công trình đã quyết toán các năm thì phần chênh lệch sẽ được điều chỉnh vào báo cáo quyết toán của đơn vị năm phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành.

4. Xử lý số dư cuối năm

Cuối năm, nguồn kinh phí của Quỹ còn dư được chuyển sang năm sau để chi cho công tác quản lý, bảo trì công trình đường bộ.

Điều 9. Công tác kiểm tra

Để đảm bảo việc sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ đúng mục đích, có hiệu quả Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và Sở Tài chính thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất tình hình quản lý, sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ.

Trong quá trình quản lý, kiểm tra phát hiện các khoản chi không đúng chế độ, chi sai nội dung quy định tại Quyết định này và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; đều phải xuất toán thu hồi Quỹ; đồng thời cá nhân ra quyết định chi sai phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Tổ chức thực hiện.

1. Hội đồng quản lý Quỹ, Văn phòng Quỹ và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

2. Những nội dung không đề cập trong Quyết định này được thực hiện theo các quy định hiện hành.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ quan đơn vị phản ánh về Hội đồng quản lý Quỹ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 598/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu598/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2014
Ngày hiệu lực08/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 598/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 598/QĐ-UBND 2014 quản lý sử dụng thanh toán quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 598/QĐ-UBND 2014 quản lý sử dụng thanh toán quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ Cao Bằng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu598/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýĐàm Văn Eng
        Ngày ban hành08/05/2014
        Ngày hiệu lực08/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 598/QĐ-UBND 2014 quản lý sử dụng thanh toán quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ Cao Bằng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 598/QĐ-UBND 2014 quản lý sử dụng thanh toán quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ Cao Bằng

         • 08/05/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/05/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực