Quyết định 602/QĐ-UBND

Quyết định 602/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 602/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất bổ sung kế hoạch sử dụng đất Bắc Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 602/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 13 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN YÊN THẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của UBND huyện Yên Thế tại Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 04/10/2016; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 539/TTr-TNMT ngày 10/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Thế với diện tích khoảng 5,5 ha đất rừng sản xuất để chuyển mục đích sử dụng sang đất trồng cây lâu năm: 3,0 ha; đất nông nghiệp khác: 0,6 ha; đất phi nông nghiệp khác: 1,9 ha để thực hiện dự án “xây dựng trang trại chăn nuôi và trồng cây ăn quả lâu năm” của hộ gia đình ông Trần Công Sở.

Địa điểm: tại bản Đồng An, xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế.

Điều 2. UBND huyện Yên Thế có trách nhiệm: công bố công khai điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Đất đai

Điều 3. Thủ trưởng các quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Yên Thế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TN.Thắng.
Bản điện tử:
- VP UBND tỉnh:
+ PVP ĐT
, ĐT, CN, XD;
+ Trung tâm Tin học - Công báo.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 602/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu602/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2016
Ngày hiệu lực13/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 602/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 602/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất bổ sung kế hoạch sử dụng đất Bắc Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 602/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất bổ sung kế hoạch sử dụng đất Bắc Giang 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu602/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLại Thanh Sơn
        Ngày ban hành13/10/2016
        Ngày hiệu lực13/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 602/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất bổ sung kế hoạch sử dụng đất Bắc Giang 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 602/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất bổ sung kế hoạch sử dụng đất Bắc Giang 2016

            • 13/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực