Quyết định 605/QĐ-UBND

Quyết định 605/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 605/QĐ-UBND giá đất tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất Quỳnh Nhai Sơn La 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 605/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 17 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỲNH NHAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 167/TTr-STNMT ngày 16 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai cụ thể như sau:

1. Dự án xây dựng Nghĩa trang nhân dân xã Mường Giàng

1.1. Giá đất ở nông thôn

- Vị trí 1: Đất ở các xã thuộc vùng nông thôn:

110.000 đồng/m2;

- Vị trí 2: Đất ở các xã thuộc vùng nông thôn:

90.000 đồng/m2;

- Vị trí 3: Đất ở các xã thuộc vùng nông thôn:

60.000 đồng/m2.

1.2. Giá đất nông nghiệp

- Giá đất trồng lúa nước còn lại (ruộng 01 vụ):

23.000 đồng/m2;

- Giá đất trồng cây hàng năm:   

22.000 đồng/m2.

2. Dự án xây dựng điểm tái định cư Huổi Pay 2, xã Chiềng Bằng

Giá đất chuyên trồng lúa nước (ruộng 02 vụ):

32.000 đồng/m2.

3. Công trình xây dựng kho vũ khí đạn dự án doanh trại Ban Chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Nhai

Giá đất trồng cây hàng năm:

22.000 đồng/m2.

4. Công trình đường nội bộ điểm TĐC Huổi Mảnh 1+2, xã Mường Sại

4.1. Giá đất ở nông thôn

- Vị trí 1: Đất ở các xã thuộc vùng nông thôn:

110.000 đồng/m2;

- Vị trí 2: Đất ở các xã thuộc vùng nông thôn:

90.000 đồng/m2;

- Vị trí 3: Đất ở các xã thuộc vùng nông thôn:

60.000 đồng/m2.

4.2. Đất nông nghiệp

- Giá đất trồng cây hàng năm:

22.000 đồng/m2;

- Giá đất trồng cây lâu năm:

22.000 đồng/m2.

5. Công trình bến đò điểm TĐC Pú Hay 2, xã Chiềng Bằng

- Giá đất trồng cây hàng năm:   

22.000 đồng/m2;

- Giá đất trồng cây lâu năm:

22.000 đồng/m2.

6. Thu hồi đất cho các hộ thuộc điểm TĐC Pú Ỏ 1 + 2, xã Chiềng Bằng bị sạt lở di chuyển lần 2 đến điểm TĐC Huổi Khinh 1 + 2, xã Chiềng Ơn (thuộc địa phận xã Chiềng Bằng)

6.1. Giá đất ở nông thôn

- Vị trí 1: Đất ở các xã thuộc vùng nông thôn:

110.000 đồng/m2;

- Vị trí 2: Đất ở các xã thuộc vùng nông thôn:

90.000 đồng/m2;

- Vị trí 3: Đất ở các xã thuộc vùng nông thôn:

60.000 đồng/m2.

6.2. Giá đất nông nghiệp

- Giá đất chuyên trồng lúa nước (ruộng 02 vụ):

32.000 đồng/m2;

- Giá đất trồng cây hàng năm:   

22.000 đồng/m2;

- Giá đất trồng cây lâu năm:

22.000 đồng/m2;

- Giá đất nuôi trồng thủy sản:

32.000 đồng/m2.

7. Thu hồi đất của các hộ sở tại, giao đất ở, đất sản xuất cho các hộ tái định cư điểm TĐC Huổi Khinh 1, Huổi Khinh 2 thuộc xã Chiềng Ơn

7.1. Giá đất ở nông thôn

- Vị trí 1: Đất ở các xã thuộc vùng nông thôn:

110.000 đồng/m2;

- Vị trí 2: Đất ở các xã thuộc vùng nông thôn:

90.000 đồng/m2;

- Vị trí 3: Đất ở các xã thuộc vùng nông thôn:

60.000 đồng/m2.

7.2. Giá đất nông nghiệp

- Giá đất trồng cây hàng năm:   

22.000 đồng/m2;

- Giá đất trồng cây lâu năm:

22.000 đồng/m2.

8. Công trình đường nghĩa địa điểm TĐC Ít Ta Bót, xã Chiềng Khay

- Giá đất chuyên trồng lúa nước (ruộng 02 vụ):

30.000 đồng/m2;

- Giá đất trồng cây hàng năm:   

20.000 đồng/m2.

9. Dự án khắc phục hư hỏng do bão lũ công trình lớp học cắm bản điểm TĐC bản Lạn, xã Nậm Ét

9.1. Giá đất ở nông thôn

- Vị trí 1: Đất ở các xã thuộc vùng nông thôn:

110.000 đồng/m2;

- Vị trí 2: Đất ở các xã thuộc vùng nông thôn:

90.000 đồng/m2;

- Vị trí 3: Đất ở các xã thuộc vùng nông thôn:

60.000 đồng/m2.

9.2. Giá đất nông nghiệp

- Giá đất trồng cây hàng năm:

20.000 đồng/m2;

- Giá đất trồng cây lâu năm:

20.000 đồng/m2.

Điều 2. Giao UBND huyện Quỳnh Nhai căn cứ giá đất cụ thể tại Điều 1 Quyết định này, chỉ đạo tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, các phòng, đơn vị có liên quan áp giá bồi thường, chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT tỉnh ủy; (Báo cáo)
- TT HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (Báo cáo)
- Như­ Điều 3;
- L­ưu: VT, HS - Hiệu 15 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 605/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu605/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2016
Ngày hiệu lực17/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 605/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 605/QĐ-UBND giá đất tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất Quỳnh Nhai Sơn La 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 605/QĐ-UBND giá đất tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất Quỳnh Nhai Sơn La 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu605/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýBùi Đức Hải
        Ngày ban hành17/03/2016
        Ngày hiệu lực17/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 605/QĐ-UBND giá đất tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất Quỳnh Nhai Sơn La 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 605/QĐ-UBND giá đất tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất Quỳnh Nhai Sơn La 2016

            • 17/03/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/03/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực