Quyết định 6152/QĐ-BGDĐT

Quyết định 6152/QĐ-BGDĐT năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi hoặc thay thế, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nội dung toàn văn Quyết định 6152/QĐ-BGDĐT thủ tục hành chính mới ban hành sửa đổi thay thế bị hủy bỏ bãi bỏ 2015


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6152/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị đnh số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Thủ trưởng các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
-
Bộ trưởng (để báo cáo);
-
Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
-
Website Bộ GDĐT;
-
Lưu: VT, PC, GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6152/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mi ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. TTHC cp tỉnh

1

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông

Giáo dục và Đào tạo

Sở GDĐT

B. TTHC cp huyện

2

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học cơ sở

Giáo dục và Đào tạo

Phòng GDĐT

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

STT

S h TTHC

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đi, bsung, thay thế

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. TTHC cp tỉnh

1

B-BGD 051196-TT

Thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Giáo dục Đào tạo

UBND cấp tỉnh

2

B-BGD-051178-TT

Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học ph thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Giáo dục Đào tạo

UBND cấp tỉnh

3

B-BGD-051241-TT

Giải thtrường trung học cơ sở

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Giáo dục Đào tạo

UBND cấp tỉnh

B. TTHC cp huyện

4

B-BGD-051251-TT

Thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Giáo dục Đào tạo

UBND cấp huyện

5

B-BGD-051261-TT

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Giáo dục Đào tạo

UBND cấp huyện

6

B-BGD-051303-TT

Giải th trường trung học cơ sở

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Giáo dục Đào tạo

UBND cấp huyện

3. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của B Giáo dc và Đào to:

STT

S h TTHC

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đi, bsung, thay thế

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. TTHC cấp tỉnh

1

B-BGD-051300-TT

Đình chỉ hoạt động giáo dục trường trung học phổ thông

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Giáo dục Đào tạo

UBND cấp tỉnh

B. TTHC cp huyn

2

B-BGD-051218- TT

Đình chỉ hoạt động giáo dục trường trung học cơ s

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điu lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Giáo dục Đào tạo

UBND cấp huyện

 

Phần II:

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

1. Thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học ph thông

a) Trình tự thc hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT; tổ chức hoặc cá nhân đối với các trường trung học tư thục có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở GDĐT.

Sở GDĐT (đối với trường THPT và trường ph thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT) tiếp nhận hồ sơ, xem xét điều kiện thành lập trường theo quy định của Điều lệ. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ, nếu thấy đủ điều kiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường đến UBND cấp tỉnh.

- Bước 3: UBND cấp tỉnh nhận hồ sơ, xem xét điều kiện thành lập trường theo quy định của Điều lệ. UBND cấp tỉnh ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập đối với trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT. Trường hợp chưa quyết định thành lập hoặc chưa cho phép thành lập trường, cơ quan có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học có văn bản thông báo cho cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ biết rõ lí do và hướng giải quyết.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đề án thành lập trường;

+ Tờ trình về đề án thành lập trường; dự thảo Quy chế hoạt động của trường;

+ Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ của người dự kiến bố trí làm hiệu trưởng;

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ.

- 20 ngày làm việc để sở GDĐT xem xét điều kiện thành lập trường;

- 20 ngày làm việc để Chủ tịch UBND cấp tỉnh xét duyệt hồ sơ và ra quyết định.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện; tổ chức, cá nhân (với trường trung học tư thục).

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp giải quyết: UBND cấp tỉnh;

- Cơ quan phối hp: Sở GDĐT.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường THPT hoặc văn bản thông báo của Ủy ban nhân dân tỉnh đến tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ biết rõ lý do và hướng giải quyết.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học:

- Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư s 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

2. Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông

a) Trình tự thực hiện:

- c 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Trường trung học công lập, đại diện của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường trung học tư thục có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục theo quy định;

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở GDĐT.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Sở GDĐT (đối với trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT) nhận hồ sơ, xem xét điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục theo quy định của Điu lệ.

- Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ, Giám đốc sở GDĐT ra quyết định cho phép nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục. Trường hp chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục, Giám đc sở GDĐT có văn bản thông báo cho trường biết rõ lý do và hướng giải quyết.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục;

+ Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

+ Văn bản thm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện quy đnh tại khoản 2 Điều 9 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ.

đ) Đối tưng thực hiện thủ tục hành chính: trường trung học công lập; đại diện của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường trung học tư thục.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở GDĐT.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục hoặc văn bản thông báo của Giám đốc sở GDĐT đến tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ biết rõ lý do và hướng giải quyết.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường;

- Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục;

- Địa điểm của trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên;

- Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với mỗi cấp học;

- Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về phm chất và đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp học; đủ về số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục;

- Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

- Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

3. Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông

a) Trình tự thc hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật:

Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT; tổ chức hoặc cá nhân đối với các trường trung học tư thục có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy đnh.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở GDĐT.

Sở GDĐT (đối với trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT) tiếp nhận hồ sơ, xem xét điều kiện thành lập trường theo quy định của Điều lệ. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu thấy đủ điều kiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường đến UBND cấp tỉnh.

- Bước 3: UBND cấp tỉnh nhận hồ sơ, xem xét điều kiện thành lập trường theo quy định của Điều lệ. UBND cấp tỉnh ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập đối với trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT. Trường hp chưa quyết định thành lập hoặc chưa cho phép thành lập trường, cơ quan có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học có văn bản thông báo cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ biết rõ lí do và hướng giải quyết.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thng bưu điện.

c) Thành phần, số Iưng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đề án thành lập trường;

+ Tờ trình về đề án thành lập trường; dự thảo Quy chế hoạt động của trường;

+ Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ của người dự kiến bố trí làm hiệu trưởng;

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo b sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND cấp tỉnh (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- 20 ngày làm việc để sở GDĐT xem xét điều kiện thành lập trường;

- 20 ngày làm việc để Chủ tịch UBND cấp tỉnh xét duyệt hồ sơ và ra quyết đnh.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện; tổ chức, cá nhân với trường trung học tư thục.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp giải quyết: UBND cấp tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở GDĐT.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép sáp nhập, chia, tách trường THPT hoặc văn bản của UBND cấp tỉnh thông báo đến tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ biết rõ lý do và hướng giải quyết.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;

- Bảo đảm an toàn và quyền lợi của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

- Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư s 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

4. Giải thể trường trung học phổ thông

a) Trình t thc hin:

- Bước 1: Chun bị đy đủ h sơ theo quy định.

Sở GDĐT hoặc tổ chức, cá nhân thành lập trường xây dựng phương án giải thể nhà trường và chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ liên quan trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định giải thể.

- Bước 2: Sở GDĐT xem xét đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường; báo cáo bằng văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định giải th nhà trường.

- Bước 3: UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ và ra quyết định giải thể nhà trường trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hp lệ.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thng bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân;

+ Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

+ Biên bản kiểm tra;

+ T trình đề nghị giải thể của sở GDĐT.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, t chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp giải quyết: UBND cấp tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở GDĐT.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải th nhà trường.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo đề nghị của t chức, cá nhân thành lập trường.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

I. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

1. Thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở

a) Trình t thc hin:

- Bước 1: Chun bị đy đủ h sơ theo quy định của pháp luật.

UBND cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS; tổ chức hoặc cá nhân đối với các trường trung học tư thục có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phòng GDĐT.

Phòng GDĐT (đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) tiếp nhận hồ sơ, xem xét điều kiện thành lập trường theo quy định của Điều lệ. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu thấy đủ điều kiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường đến UBND cấp huyện.

- Bước 3: UBND cấp huyện nhận hồ sơ, xem xét điều kiện thành lập trường theo quy định của Điu lệ. UBND cấp huyện ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập đi với trường THCS và trường ph thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS. Trường hp chưa quyết định thành lập hoặc chưa cho phép thành lập trường, cơ quan có thm quyn thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học có văn bản thông báo cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ biết rõ lí do và hướng giải quyết.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thng bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đ án thành lập trường;

+ Tờ trình về đề án thành lập trường; dự thảo Quy chế hoạt động của trường;

+ Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ của người dự kiến bố trí làm hiệu trưởng;

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND cấp huyện.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ.

- 20 ngày làm việc để phòng GDĐT xem xét điều kiện thành lập trường;

- 20 ngày làm việc để Chủ tịch UBND cấp huyện xét duyệt hồ sơ và ra quyết định.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã; tổ chức, cá nhân với trường trung học tư thục.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp giải quyết: UBND cấp huyện;

- Cơ quan phối hợp: Phòng GDĐT.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường THCS hoặc văn bản thông báo của Ủy ban nhân dân huyện đến tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ biết rõ lý do và hướng giải quyết.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học:

- Có Đề án thành lập trường phù hp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, t chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

2. Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học cơ sở

a) Trình t thc hin:

- Bước 1: Chun bị đy đủ h sơ theo quy định.

Trường trung học công lập, đại diện của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường trung học tư thục có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục theo quy định;

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phòng GDĐT.

Phòng GDĐT (đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) nhận hồ sơ, xem xét điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục theo quy định của Điều lệ.

- c 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng phòng GDĐT ra quyết định cho phép nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục. Trường hp chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục, Trưởng phòng GDĐT có văn bản thông báo cho trường biết rõ lý do và hướng giải quyết.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục;

+ Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

+ Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thi hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: trường trung học công lập; đại diện của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường trung học tư thục.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: phòng GDĐT.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục hoặc văn bản thông báo của Trưởng phòng giáo dục và đào tạo đến tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ biết rõ lý do và hướng giải quyết.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường;

- Có đất đai, trường sở, cơ sở vt chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dc;

- Địa điểm của trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên;

- Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với mỗi cấp học;

- Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp học; đủ về số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục;

- Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

- Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

3. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chun bị đy đủ h sơ theo quy định của pháp luật:

UBND cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS; tổ chức hoặc cá nhân đối với các trường trung học tư thục có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy đnh.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phòng GDĐT.

Phòng GDĐT (đối với trường THCS và trường ph thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) tiếp nhận hồ sơ, xem xét điều kiện thành lập trường theo quy định của Điều lệ. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu thấy đủ điều kiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường đến UBND cấp huyện.

- Bước 3: UBND cấp huyện nhận hồ sơ, xem xét điều kiện thành lập trường theo quy định của Điều lệ. UBND cấp huyện ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS. Trường hợp chưa quyết định thành lập hoặc chưa cho phép thành lập trường, cơ quan có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học có văn bản thông báo cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ biết rõ lí do và hướng giải quyết.

b) Cách thc thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thng bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đề án thành lập trường;

+ Tờ trình về đề án thành lập trường; dự thảo Quy chế hoạt động của trường;

+ Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ của người dự kiến bố trí làm hiệu trưởng;

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của y ban cấp huyện.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ.

- 20 ngày làm việc để phòng GDĐT xem xét điều kiện thành lập trường;

- 20 ngày làm việc để Chủ tịch UBND cấp huyện xét duyệt hồ sơ và ra quyết định.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã; tổ chức, cá nhân với trường trung học tư thục.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp giải quyết: UBND cấp huyện;

- Cơ quan phối hợp: Phòng GDĐT.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép sáp nhập, chia, tách trường THCS hoặc văn bản của UBND huyện thông báo đến t chức, cá nhân nộp hồ sơ biết rõ lý do và hướng giải quyết.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Phù hp với quy hoạch mạng lưới giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;

- Bảo đảm an toàn và quyền lợi của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

- Có Đ án thành lập trường phù hp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Đ án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

4. Giải thể trường trung học cơ s

a) Trình t thc hin:

- Bước 1: Chun bị đy đủ h sơ theo quy định của pháp luật.

Phòng GDĐT hoặc t chức, cá nhân thành lập trường xây dựng phương án giải thể nhà trường, chuẩn bị hồ sơ theo quy định trình cơ quan có thẩm quyền quyết định giải thể nhà trường.

- Bước 2: Phòng GDĐT xem xét đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường, báo cáo bằng văn bản đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định giải thể nhà trường.

- Bước 3: UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định giải thể nhà trường trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thng bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân;

+ Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

+ Biên bản kiểm tra;

+ Tờ trình đề nghị giải thể của phòng GDĐT.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tưng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp giải quyết: UBND cấp huyện;

- Cơ quan phối hợp: Phòng GDĐT.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải thể nhà trường.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6152/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6152/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/12/2015
Ngày hiệu lực23/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6152/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 6152/QĐ-BGDĐT thủ tục hành chính mới ban hành sửa đổi thay thế bị hủy bỏ bãi bỏ 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 6152/QĐ-BGDĐT thủ tục hành chính mới ban hành sửa đổi thay thế bị hủy bỏ bãi bỏ 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu6152/QĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Vinh Hiển
        Ngày ban hành23/12/2015
        Ngày hiệu lực23/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 6152/QĐ-BGDĐT thủ tục hành chính mới ban hành sửa đổi thay thế bị hủy bỏ bãi bỏ 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 6152/QĐ-BGDĐT thủ tục hành chính mới ban hành sửa đổi thay thế bị hủy bỏ bãi bỏ 2015

            • 23/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực