Quyết định 6174/QĐ-UBND

Quyết định 6174/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 6174/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất Thanh Xuân Hà Nội 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6174/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 QUẬN THANH XUÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật T chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn c Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2016; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 thuộc thm quyn quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Thanh Xuân; Quyết định số 5135/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đt năm 2016 quận Thanh Xuân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 9725/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 06/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Điều chỉnh, bổ sung Dự án Khu chức năng đô thị tại số 233, 233B, 235 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân - Vinhomes Smart City, diện tích 11 ha (Phụ lục kèm theo) vào kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Thanh Xuân được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 và điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 5135/QĐ-UBND ngày 20/9/2016;

2. Điều chỉnh chỉ tiêu diện tích đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và đất ở tại đô thị phân bổ trong năm 2016, cụ thể như sau:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tng din tích đất (ha)

 

Tổng din tích đất tự nhiên

 

908,97

2.1

Đất ở ti đô th

ODT

402,55

2.6

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

CSK

105,03

3. Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 13/4/2016, 5135/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành ph; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch y ban nhân dân quận Thanh Xuân và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND;
- MTTQ TP;
- Ch tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công, P.ĐT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, D ÁN BSUNG VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 QUẬN THANH XUÂN
(Kèm theo Quyết định số 6174/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội)

STT

Danh mục công trình, dự án

Mã loại đất

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

V trí

Căn cứ pháp lý

Dự án có trong Nghị quyết 13/2015/HĐND

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh quận

Địa danh phường

1

Dự án Khu chức năng đô thị tại số 233, 233B, 235 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân - Vinhomes Smart City

ODT

Công ty cổ phần bất động sản Xavinco (đại diện liên danh)

11

 

 

Thanh Xuân

Thượng Đình

Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

X

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6174/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6174/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2016
Ngày hiệu lực08/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6174/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6174/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất Thanh Xuân Hà Nội 2016


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 6174/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất Thanh Xuân Hà Nội 2016
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu6174/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
     Người kýNguyễn Quốc Hùng
     Ngày ban hành08/11/2016
     Ngày hiệu lực08/11/2016
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 6174/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất Thanh Xuân Hà Nội 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 6174/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất Thanh Xuân Hà Nội 2016

         • 08/11/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/11/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực