Quyết định 636/QĐ-UBND

Quyết định 636/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng mới Trạm y tế xã Ia Sao; nâng cấp, cải tạo Trạm y tế các xã Ia Bă, Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Quyết định 636/QĐ-UBND Đầu tư xây dựng mới nâng cấp cải tạo các Trạm y tế xã Ia Grai Gia Lai 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 636/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 22 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI TRẠM Y TẾ XÃ IA SAO; NÂNG CẤP, CẢI TẠO TRẠM Y TẾ CÁC XÃ IA BĂ, IA KHAI, HUYỆN IA GRAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đu tư công;

Căn cứ Văn bản số 62/HĐND-VP ngày 19/8/2016 của Hội đồng nhân dân tnh Gia Lai ý kiến về kế hoạch đầu tư công năm 2017 và phân bổ vốn năm 2016 để chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến đưa vào khởi công mới năm 2017, năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành tiêu chí dự án trọng đim nhóm C của tỉnh Gia Lai;

Xét Báo cáo số 257/BC-SKHĐT ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Sở Kế hoạch Đầu tư về việc báo cáo kết quả thm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và nguồn vốn, kh năng cân đối vốn dự án Đầu tư xây dựng mới Trạm y tế xã Ia Sao; nâng cấp, cải tạo Trạm y tế các xã Ia Bă, Ia Khai, huyện Ia Grai;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1329/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT ngày 20 tháng 9 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng mới Trạm y tế xã Ia Sao; nâng cấp, cải tạo Trạm y tế các xã Ia Bă, Ia Khai, huyện Ia Grai với những nội dung sau:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng mới Trạm y tế xã Ia Sao; nâng cấp, cải tạo Trạm y tế các xã Ia Bă, Ia Khai, huyện Ia Grai.

2. Mục tiêu đầu tư:

Đảm bảo đdiện tích làm việc, khám, chữa bệnh cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã ; tăng cường cơ shạ tng trên địa bàn xã, tôn tạo cảnh quan, làm tăng vẽ mỹ quan cho khu trung tâm xã. Góp phn phát triển kinh tế, xã hội đxã đạt chuẩn nông thôn mới.

3. Quy mô đầu tư:

- Xây dựng mới Trạm y tế xã Ia Sao: 01 tầng; diện tích xây dựng 254 m2 và các hạng mục phụ;

- Nâng cấp, cải tạo Trạm y tế xã Ia Bă: Cải tạo nền, trần và hệ thống điện nhà hiện trạng; xây dựng bổ sung nhà 01 tng, diện tích xây dựng 186 m2 và khu vệ sinh.

- Nâng cấp, cải tạo Trạm y tế xã Ia Khai: Cải tạo hệ thống điện nhà hiện trạng; xây dựng bổ sung nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 188 m2 và khu vệ sinh.

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng mức đầu tư: 6.000,0 triệu đồng.

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh (vốn xổ skiến thiết).

7. Thi gian thực hiện: Năm 2018-2019.

8. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2017: Phê duyệt dự án đầu tư.

- Năm 2018: Tổ chức lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công.

- Năm 2019: Hoàn thành xây dựng và thanh quyết toán công trình.

9. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ia Sao, Ia Bă, Ia Khai, huyện Ia Grai.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

UBND huyện Ia Grai chịu trách nhiệm ch trì, phối hợp với các quan liên quan hoàn thành hồ sơ dự án Đầu tư xây dựng mới Trạm y tế xã Ia Sao; nâng cấp, cải tạo Trạm y tế các xã Ia Bă, Ia Khai, huyện Ia Grai trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan và Chủ tịch UBND huyện Ia Grai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

2. SKế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc việc thực hiện Quyết định này báo cáo UBND tnh theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường trực HĐND t
nh;
- Thườn
g trực Tnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Lưu VT-KT-CNXD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 636/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu636/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2016
Ngày hiệu lực22/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 636/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 636/QĐ-UBND Đầu tư xây dựng mới nâng cấp cải tạo các Trạm y tế xã Ia Grai Gia Lai 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 636/QĐ-UBND Đầu tư xây dựng mới nâng cấp cải tạo các Trạm y tế xã Ia Grai Gia Lai 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu636/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýVõ Ngọc Thành
        Ngày ban hành22/09/2016
        Ngày hiệu lực22/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 636/QĐ-UBND Đầu tư xây dựng mới nâng cấp cải tạo các Trạm y tế xã Ia Grai Gia Lai 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 636/QĐ-UBND Đầu tư xây dựng mới nâng cấp cải tạo các Trạm y tế xã Ia Grai Gia Lai 2016

            • 22/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực