Quyết định 638/QĐ-TTg

Quyết định 638/QĐ-TTg năm 2019 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 638/QĐ-TTg 2019 thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ phát triển điện lực quốc gia


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 638/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐNG THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Cán cứ Luật điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm các thành viên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng: Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng.

2. Các ủy viên Hội đồng:

- Đại diện các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Đại diện Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- Đại diện các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

- Đại diện Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia;

- Mời một số chuyên gia có kinh nghiệm về quy hoạch phát triển điện lực tham gia.

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng

Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; lập báo cáo thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định.

Điều 3. Cơ quan Thường trc của Hội đng do Chủ tịch Hội đồng quyết định. Các cơ quan có thành viên thuộc Hội đồng quy định tai Điều 1 của Quyết định này có văn bản cử người về Cơ quan thường trực Hội đồng trước ngày 20 tháng 5 năm 2019.

Điều 4. Hoạt động của Hội đồng

1. Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được bố trí từ kinh phí lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: CT, KHĐT, TC, XD, KHCK, TNMT, NNPTNTT;
- UBQLV nhà nước tại doanh nghiệp;
- Các Tập đoàn: EVN, PVN, TKV;
- Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia;
- VPCP: QTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, NN, PL;
- Lưu: VT, CN (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 638/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu638/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2019
Ngày hiệu lực28/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(26/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 638/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 638/QĐ-TTg 2019 thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ phát triển điện lực quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 638/QĐ-TTg 2019 thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ phát triển điện lực quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu638/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành28/05/2019
        Ngày hiệu lực28/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (26/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 638/QĐ-TTg 2019 thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ phát triển điện lực quốc gia

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 638/QĐ-TTg 2019 thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ phát triển điện lực quốc gia

            • 28/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực