Quyết định 638/QĐ-UBND

Quyết định 638/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch triển khai Thi hành Luật thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 638/QĐ-UBND kế hoạch triển khai thi hành Luật thi hành tạm giữ tạm giam Điện Biên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 638/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 12 tháng 05 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 09/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Thi hành Luật thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng CP (b/c);
- Bộ Công an (b/c)
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tnh;
- LĐ UBND tỉnh;
- y ban MTTQ tỉnh;
- Các Ban Đảng tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các Tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NCCA.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

KẾ HOCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của y ban nhân dân tnh Điện Biên)

Thực hiện Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 09/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; y ban nhân dân (UBND) tỉnh Điện Biên xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh Điện Biên với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định trách nhiệm và phân công cụ thể cho các cơ quan, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam đảm bảo thống nhất, hiệu quả; tuyên truyền, phổ biến Luật thi hành tạm giữ, tạm giam đến cán bộ, công chức, viên chức và cho nhân dân, nhất là cán bộ, chiến sĩ làm công tác tạm giữ, tạm giam, điều tra tội phạm, kiểm sát viên, thẩm phán, cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cu pháp luật.

2. Yêu cầu

Các cơ quan, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố phối hp bảo đảm hoàn thành các công việc được phân công, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng đề ra. Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch này.

Tổ chức tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác tạm giữ, tạm giam; kiện toàn tổ chức, cơ sở vật chất, biên chế bảo đảm triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật nhằm nâng cao trách nhiệm, nhận thức cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác tạm giữ, tạm giam; cán bộ làm công tác điều tra tội phạm, kiểm sát viên, thẩm phán, đội ngũ luật sư, trợ giúp viên pháp lý, cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu pháp luật và cho nhân dân.

b) Cấp phát tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ cơ quan đơn vị làm công tác tham mưu, trực tiếp làm công tác tạm giữ, tạm giam; cán bộ làm công tác điu tra tội phạm.

c) Phân công thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp:

+ Đnghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu, quán triệt nội dung của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lực lượng làm công tác kiểm sát hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam.

+ Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho cán bộ ngành tòa án tỉnh.

+ Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn cơ quan báo chí các Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ và các Đài Truyền thanh, Truyền hình các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

+ y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, gắn với việc triển khai thi hành Luật với triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tình hình mới nhằm nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm.

+ Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên các cấp và các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam cho các hội viên và các tầng lớp xã hội

d) Thời gian: Năm 2016 và năm 2017.

2. Rà soát, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về tạm giữ, tạm giam

- Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình, phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam, thống kê, tổng hợp những văn bản cn sửa đi, b sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam gửi Bộ Công an đbáo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Thời gian: Quý II năm 2016.

3. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Công an tỉnh: Tổ chức việc tập huấn chuyên sâu về Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, bồi dưỡng nâng cao, nhận thức pháp luật về công tác tạm giữ, tạm giam cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là đối với chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân công tác tại các nhà tạm giữ, trại tạm giam, cán bộ làm công tác điều tra, quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam.

Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam để tháo gỡ những khó khăn, hạn chế, bất cập, bảo đảm việc quản lý giam giữ phục vụ có hiệu quả cho công tác điều tra, truy t, xét xử và thi hành án, đồng thời bảo đảm tốt hơn quyền của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Tố tụng hình sự và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính trong tình hình mới.

Khảo sát toàn diện, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và lực lượng tại các nhà tạm giữ Công an cấp huyện và trại tạm giam Công an tỉnh, báo cáo, đề xuất Bộ Công an cấp kinh phí xây dựng, cải tạo nâng cấp các hạng mục nhà tạm giữ, Trại tạm giam đã xuống cấp.

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh tham gia vào các dự thảo văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; tổ chức việc tập huấn chuyên sâu về Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, bồi dưỡng nâng cao, nhận thức pháp luật về công tác tạm giữ, tạm giam cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác tạm giữ, tạm giam, triển khai thực hiện các quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trong Quân đội nhân dân theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công.

- Sở Y tế: Phối hp với Công an tỉnh tham gia vào các dự thảo văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp huyện, cấp tỉnh xây dựng hoặc bố trí khu, buồng giam riêng để khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, chỉ đạo các cơ sở y tế, các cơ quan y tế trên địa bàn tỉnh hưng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ việc phòng chống dịch bệnh, khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam tại các cơ sở giam giữ.

- Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội: Phối hợp với Công an tỉnh tham gia vào các dự thảo văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, chỉ đạo cơ sở bảo trợ xã hội tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là con người bị tạm giữ, người bị tạm giam không có thân nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định.

- Sở Tài chính: Phối hợp với Công an tỉnh tham gia vào các dự thảo văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, thẩm định tham mưu cho UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí triển khai thi hành Luật thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh.

- y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và quản lý cơ sở giam giữ tại địa phương mình, chỉ đạo các cơ quan nhà nước đóng trên địa bàn hỗ trợ lực lượng Công an làm tốt công tác tạm giữ, tạm giam trên địa bàn.

- Đề nghị y ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan tham gia vào dự thảo các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật.

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. Riêng năm 2016 các cơ quan, đơn vị bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước được giao đầu năm để triển khai thực hiện.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành được phân công chủ trì có trách nhiệm hoàn thành các nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả và có trách nhiệm phối hp với cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung nhiệm vụ cụ thể được phân công. Kết quả triển khai báo cáo về Công an tỉnh trước ngày 30/9/2016 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an.

2. Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phtrong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 638/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu638/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2016
Ngày hiệu lực12/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 638/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 638/QĐ-UBND kế hoạch triển khai thi hành Luật thi hành tạm giữ tạm giam Điện Biên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 638/QĐ-UBND kế hoạch triển khai thi hành Luật thi hành tạm giữ tạm giam Điện Biên 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu638/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLò Văn Tiến
        Ngày ban hành12/05/2016
        Ngày hiệu lực12/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 638/QĐ-UBND kế hoạch triển khai thi hành Luật thi hành tạm giữ tạm giam Điện Biên 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 638/QĐ-UBND kế hoạch triển khai thi hành Luật thi hành tạm giữ tạm giam Điện Biên 2016

           • 12/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực