Quyết định 686/QĐ-UBND

Quyết định 686/QĐ-UBND năm 2017 công bố 41 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực luật sư, công chứng, chứng thực, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Quyết định 686/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính sửa đổi luật sư công chứng Sở Tư pháp Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 686/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 28 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ 41 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI TRONG LĨNH VỰC LUẬT SƯ, CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC, TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI, QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA S TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Điều 142 Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 41 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực luật sư, công chứng, chứng thực, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở pháp, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòn
g Chính phủ;
- C
ng thông tin điện tử tnh;
- Trang TTĐT Sở Tư pháp;
- Lưu:
VT, NC.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Quy
ết định số 686/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi

 

I. LĨNH VỰC LUẬT SƯ

 

1

T-GLA-254259-TT

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư.

- Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và s dng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

 

2

T-GLA-284677-TT

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, qun lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

 

3

T-GLA-284678-TT

Thay đi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

4

T-GLA-284676-TT

Thay đi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hp danh

 

5

T-GLA-284679-TT

Đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

 

6

T-GLA-284683-TT

Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định mt số mẫu giấy t về luật sư và hành nghề luật sư.

- Thông tư s 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư.

 

7

T-GLA-284684-TT

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, qun lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư.

 

8

T-GLA-284674-TT

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

 

9

T-GLA-284687-TT

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

 

 

II. LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG

 

1

T-GLA-283384-TT

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; Phí chứng thực; Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; Phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; Lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

 

2

T-GLA-254190-TT

Cấp lại Thẻ công chng viên

 

3

T-GLA-254200-TT

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

 

4

T-GLA-283386-TT

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

 

5

T-GLA-283388-TT

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất

 

6

T-GLA-283390-TT

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

 

7

T-GLA-283392-TT

Thay đi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng

 

8

T-GLA-254219-TT

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

 

9

T-GLA-283394-TT

Công chứng bản dịch

 

10

T-GLA-254361-TT

Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn

 

11

T-GLA-254362-TT

Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng

 

12

T-GLA-283395-TT

Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 

13

T-GLA-283396-TT

Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản

 

14

T-GLA-254390-TT

Công chứng di chúc

 

15

T-GLA-254393-TT

Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

 

16

T-GLA-254394-TT

Công chứng văn bản khai nhận di sản

 

17

T-GLA-254395-TT

Công chứng văn bản từ chối nhận di sản

 

18

T-GLA-254224-TT

Công chứng hợp đồng ủy quyền

 

19

T-GLA-254391-TT

Nhận lưu giữ di chúc

Luật công chứng số 53/2014/QH13;

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; Phí chứng thực; Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; Phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; Lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

 

20

T-GLA-254404-TT

Cấp bản sao văn bản công chng

 

21

T-GLA-283383-TT

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

 

III. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

 

1

T-GLA-282794-TT

Chng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chng nhận

Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; Phí chứng thực; Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; Phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; Lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

 

2

T-GLA-282795-TT

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chng thực điểm chtrường hp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

 

IV. LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

 

1

T-GLA-254988-TT

Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài

Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực trọng tài thương mại.

 

2

T-GLA-284688-TT

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài

 

3

T-GLA-284689-TT

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

 

4

T-GLA-284690-TT

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài

 

5

T-GLA-284693-TT

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

 

6

T-GLA-284703-TT

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

 

 

7

T-GLA-284900-TT

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

 

V. LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGH QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

 

1

T-GLA-277600-TT

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

Thông tư số 224/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên.

2

T-GLA-277603-TT

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 686/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu686/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2017
Ngày hiệu lực28/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 686/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 686/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính sửa đổi luật sư công chứng Sở Tư pháp Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 686/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính sửa đổi luật sư công chứng Sở Tư pháp Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu686/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýVõ Ngọc Thành
        Ngày ban hành28/07/2017
        Ngày hiệu lực28/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 686/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính sửa đổi luật sư công chứng Sở Tư pháp Gia Lai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 686/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính sửa đổi luật sư công chứng Sở Tư pháp Gia Lai

            • 28/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực