Quyết định 713/QĐ-UBND

Quyết định 713/QĐ-UBND năm 2019 Kế hoạch hành động về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2019-2025

Nội dung toàn văn Quyết định 713/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch hành động phòng ngừa ứng phó sự cố hóa học Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 713/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 08 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ PHÒNG NGỪA, PHÁT HIỆN VÀ CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ NGUY CƠ, SỰ CỐ HÓA HỌC, SINH HỌC, BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN, GIAI ĐOẠN 2019 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Căn cứ Quyết định số: 104/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2019 - 2025;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số: 24/TTr-SKHCN ngày 07/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2019 - 2025.

Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành ph tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ngành: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công thương, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thị Minh Hoa

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG VỀ PHÒNG NGỪA, PHÁT HIỆN VÀ CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ NGUY CƠ, SỰ CỐ HÓA HỌC, SINH HỌC, BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN, GIAI ĐOẠN 2019 - 2025
(Ban hành kèm theo
Quyết định số: 713/QĐ-UBND  ngày 08/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân (CBRN) trên địa bàn tỉnh, nhằm ngăn chặn, giảm thiểu hậu quả cho con người và môi trường, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia, thúc đẩy việc triển khai thực hiện các cam kết quốc tế về an toàn, an ninh và không phổ biến vũ khí CBRN.

2. Yêu cầu

- Bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2019 - 2025 đã được phê duyệt tại Quyết định số: 104/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố CBRN, Kế hoạch phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh; đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm, lấy việc ngăn chặn khả năng xảy ra sự cố là chính, kết hợp với chuẩn bị ứng phó và phát hiện kịp thời nhằm nhanh chóng kiểm soát diễn biến sự cố, giảm thiểu hậu quả cho xã hội, người dân và môi trường.

- Công tác phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố CBRN được tổ chức thực hiện trên cơ sở đồng bộ, tích hợp với hệ thống chuẩn bị và ứng phó thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện và ứng phó sự cố CBRN

- Tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá nguy cơ, sự cố CBRN trên địa bàn tỉnh, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm giảm thiểu nguy cơ, sự cố CBRN.

- Kiện toàn, nâng cao năng lực về phòng ngừa, phát hiện, ứng phó nguy cơ, sự cố CBRN cho các lực lượng chuyên trách và kiêm nhiệm thông qua hình thức đào tạo, tập huấn, tổ chức diễn tập.

- Đầu tư, nâng cấp hệ thống thông tin quản lý dữ liệu về CBRN, trang thiết bị kỹ thuật nhằm phát hiện, cảnh báo kịp thời nguy cơ, sự cố CBRN và trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện cần thiết cho lực lượng ứng phó sự cố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong Kế hoạch.

- Xây dựng cơ chế phối hợp trong hoạt động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và ứng phó nguy cơ, sự cố CBRN trên địa bàn tỉnh bảo đảm đồng bộ, tích hợp với hệ thống chuẩn bị, ứng phó thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn.

- Phối hợp tổ chức diễn tập, ứng phó sự cố, thiết lập đường dây nóng đề xử lý các sự cố CBRN trên địa bàn tỉnh.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trao đổi thông tin về nguy cơ, sự cố CBRN

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức trong xã hội về nguy cơ, sự cố CBRN, tác hại và biện pháp phòng tránh.

- Tập huấn, phổ biến kiến thức quản lý nhà nước về phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó sự cố CBRN cho cán bộ quản lý các cấp.

- Xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa các Sở, Ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan trong hoạt động phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố CBRN các cấp.

III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ ƯU TIÊN

Danh mục các chương trình, nhiệm vụ ưu tiên tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Tổng kinh phí để thực hiện Kế hoạch này được xác định trên cơ sở kinh phí của từng nhiệm vụ cụ thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ được bảo đảm từ các nguồn: Vốn ngân sách nhà nước, vốn tài trợ quốc tế và trong nước, vốn doanh nghiệp và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách hng năm theo quy định ngân sách nhà nước hiện hành và được lồng ghép trong kinh phí thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hng năm, lồng ghép trong các chương trình, dự án khác có liên quan. Việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (Cơ quan thường trực - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 - Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc việc chuẩn bị và sẵn sàng ứng phó sự cố CBRN của các Sở, Ban, Ngành và các tổ chức liên quan.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức liên quan xây dựng cơ chế phối hợp, phương án tổ chức sử dụng lực lượng cho hoạt động ứng phó sự cố CBRN cấp tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức liên quan lập kế hoạch, xây dựng kịch bản, tổ chức diễn tập ứng phó sự cố CBRN cấp tỉnh.

- Hướng dẫn triển khai việc thi hành các văn bản quy định pháp luật trong lĩnh vực nghiên cứu, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và nghiên cứu, lưu giữ, sử dụng, vận chuyển các tác nhân gây bệnh trên động vật và thực vật trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức liên quan tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện và ứng phó sự cố trong lĩnh vực vi sinh vật gây bệnh ở động vật.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Xây dựng, nâng cao năng lực phòng, chống nguy cơ, sự cố CBRN trong đảm bảo quốc phòng - an ninh cho lực lượng vũ trang của tỉnh.

- Chủ trì xây dựng, nâng cao năng lực kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ phòng chống tác nhân CBRN trong đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan trong công tác chuẩn bị phương tiện, lực lượng sẵn sàng ứng phó với nguy cơ, sự cố CBRN.

3. Công an tỉnh

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng, nâng cao năng lực kỹ thuật, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn nguy cơ và xử lý sự cố CBRN.

- Tổ chức công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực CBRN.

- Phối hợp với các các Sở, Ban, Ngành liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra tình hình bảo đảm an ninh của các cơ sở trọng điểm hoạt động trong lĩnh vực CBRN.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

- Phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh tổ chức diễn tập ứng phó sự cố CBRN.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực về phòng ngừa, phát hiện và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cho lực lượng ứng phó sự cố cấp tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng ngừa, phát hiện và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

5. Sở Công thương

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan đánh giá, phân cấp các nhóm nguy cơ, thanh tra, kiểm tra, giám sát mức độ đảm bảo an toàn, an ninh trong sản xuất, lưu giữ, vận chuyển, sử dụng và xử lý chất thải hóa chất nguy hiểm trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng phương án phòng, chống nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất; xây dựng kịch bản và tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn trong phòng ngừa, phát hiện và ứng phó sự cố hóa chất cho lực lượng ứng phó sự cố cấp tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật về phòng ngừa, phát hiện và ứng phó sự cố hóa chất.

6. Sở Y tế

- Hướng dẫn triển khai việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy định về an toàn, an ninh sinh học trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng phương án, kịch bản ứng phó sự cố sinh học và tổ chức diễn tập định kỳ theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện và ứng phó sự cố sinh học cho lực lượng ứng phó sự cố cấp tỉnh.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các các Sở, Ban, Ngành liên quan tăng cường năng lực đánh giá, kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở sử dụng hoặc phát thải tác nhân CBRN nguy hiểm.

- Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành giám sát tình hình đảm bảo an toàn, an ninh tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, sinh học, bức xạ và hạt nhân.

8. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch; phối hợp hướng dẫn, quản lý sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo công tác phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó sự cố CBRN tại địa phương; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, phổ biến kiến thức về nguy cơ, hiểm họa của sự cố CBRN, chủ động phòng tránh và kịp thời ứng phó tại địa phương.

- Xây dựng lực lượng ứng phó sự cố, bảo đảm nhân lực, phương tiện, trang thiết bị ứng phó sự cố, sẵn sàng tham gia ứng phó sự cố CBRN cấp tỉnh khi được huy động.

Trên đây là Kế hoạch hành động về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2019 - 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, địa phương nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc cần kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) để xem xét, giải quyết./.

 

PHỤ LỤC

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ ƯU TIÊN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ PHÒNG NGỪA, PHÁT HIỆN VÀ CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ SỰ CỐ, NGUY CƠ HÓA HỌC, SINH HỌC, BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN, GIAI ĐOẠN 2019 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 713/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

2019 - 2020

2021 - 2025

I

Lĩnh vực hóa học

1

Xây dựng phương án phòng, chống nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất; xây dựng kịch bản và tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất

Sở Công thương

Các Sở, Ban, Ngành, địa phương

x

x

2

Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ về phòng ngừa, phát hiện và ứng phó sự cố trong hoạt động sản xuất, lưu giữ, vận chuyển, sử dụng và xử lý chất thải hóa chất nguy hiểm

Sở Công thương

Các Sở, Ban, Ngành, địa phương

x

x

3

Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong đảm bảo an toàn, an ninh hóa chất trong sản xuất, lưu giữ, vận chuyển, sử dụng và xử lý chất thải hóa chất nguy hiểm

Sở Công thương

Các Sở, Ban, Ngành, địa phương

x

x

II

Lĩnh vực sinh học

1

Xây dựng phương án, kịch bản phòng ngừa, phát hiện ứng phó sự cố sinh học và tổ chức diễn tập định kỳ

Sở Y tế

Các Sở, Ban, Ngành, địa phương

x

x

2

Tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện ứng phó sự cố sinh học cho lực lượng ứng phó cấp tỉnh

Sở Y tế

Các Sở, Ban, Ngành, địa phương

x

x

III

Lĩnh vực bức xạ và hạt nhân

1

Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh định kỳ

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, Ngành, địa phương

x

x

2

Tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực về phòng ngừa, phát hiện và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cho lực lượng ứng phó sự cố cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, Ngành, địa phương

x

x

3

Tăng cường công tác quản lý thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng ngừa, phát hiện nguy cơ và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, Ngành, địa phương

x

x

IV

Lĩnh vực CBRN

1

Xây dựng cơ chế phối hợp, phương án tổ chức sử dụng lực lượng cho hoạt động ứng phó sự cố CBRN

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Các Sở, Ban, Ngành, địa phương

x

 

2

Lập kế hoạch, xây dựng kịch bản tổ chức huấn luyện, diễn tập cho lực lượng ứng phó sự cố CBRN cấp tỉnh

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Các Sở, Ban, Ngành, địa phương

x

 

3

Xây dựng nâng cao năng lực kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ phòng, chống tác nhân CBRN trong đảm bảo quốc phòng - an ninh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành, địa phương

x

x

4

Xây dựng phương án ứng phó sự cố; đảm bảo nhân lực, phương tiện, trang thiết bị ứng phó sự cố; sẵn sàng tham gia ứng phó sự cố CBRN cấp tỉnh khi được huy động

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Các Sở, Ban, Ngành, địa phương

x

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 713/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu713/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2019
Ngày hiệu lực08/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(10/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 713/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 713/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch hành động phòng ngừa ứng phó sự cố hóa học Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 713/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch hành động phòng ngừa ứng phó sự cố hóa học Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu713/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýĐỗ Thị Minh Hoa
        Ngày ban hành08/05/2019
        Ngày hiệu lực08/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (10/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 713/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch hành động phòng ngừa ứng phó sự cố hóa học Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 713/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch hành động phòng ngừa ứng phó sự cố hóa học Bắc Kạn

            • 08/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực