Quyết định 714/QĐ-UBND

Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 714/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thi hành luật thi hành tạm giữ tạm giam Ninh Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 714/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 01 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường
trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- Lưu: VT, VP5, VP6, VP7.
PH/04-CA

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Ninh Bình)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam bảo đảm thống nhất, hiệu quả.

- Tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam đến cán bộ, công chức, viên chức và cho nhân dân, nhất là cán bộ, chiến sĩ làm công tác tạm giữ, tạm giam, điều tra tội phạm, kiểm sát viên, thẩm phán, cán bộ làm công tác giảng dạy nghiên cứu, thi hành pháp luật.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện phải tích cực, chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch theo đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng; phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

- Công an tỉnh tổ chức tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác tạm giữ, tạm giam; kiện toàn tổ chức, cơ sở vật chất, biên chế bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác tạm giữ, tạm giam; cán bộ làm công tác điều tra tội phạm, kiểm sát viên, thẩm phán, cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu pháp luật và cho nhân dân.

b) Phân công thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức tập hun, ph biến, quán triệt nội dung của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ đơn vị làm công tác tham mưu; cán bộ trực tiếp làm công tác có liên quan đến hoạt động điều tra hình sự của đơn vị.

- Đnghị Viện Kim sát nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu, quán triệt nội dung của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lực lượng làm công tác kiểm sát hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam.

- Đnghị Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong ngành.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam gắn với việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tình hình mới nhằm nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam cho các hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

2. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về tạm giữ, tạm giam

- Nội dung: Các sở, ban, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam, thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam gửi về Công an tỉnh trước ngày 25/6/2016.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh (làm đầu mối tổng hợp kết quả rà soát báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công an).

3. Tham gia xây dựng văn bản quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham gia góp ý vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, gồm:

- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

- Nghị định của Chính phủ quy định xây dựng, thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam.

- Thời gian hoàn thành: Theo yêu cầu của Bộ Công an.

4. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

a) Công an tỉnh:

- Tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ làm công tác điều tra, cán bộ, chiến sỹ làm công tác thi hành tạm giữ, tạm giam trong lực lượng Công an Ninh Bình.

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam nhằm tháo gỡ những khó khăn, hạn chế, bất cập, bảo đảm việc quản lý giam giữ phục vụ có hiệu quả cho công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đồng thời bảo đảm tốt hơn quyền của người bị tạm giữ, tạm giam, phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Tố tụng hình sự và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính trong tình hình mới.

- Khảo sát toàn diện đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và lực lượng cho cơ sở giam giữ; xây dựng, cải tạo, nâng cấp Trại tạm giam, Nhà tạm giữ đã xuống cấp, lắp đặt hệ thống kiểm soát an ninh; hướng dẫn cụ thể về số lượng, biên chế đối với Trại tạm giam, nhà tạm giữ.

b) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham gia góp ý xây dựng các dự thảo văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trong Quân đội nhân dân, theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Triển khai thực hiện các quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trong Quân đội nhân dân theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công.

c) Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh tham gia góp ý xây dựng các dự thảo văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; chỉ đạo các cơ sở y tế, cơ quan y tế trên địa bàn tỉnh hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ việc phòng, chống dịch bệnh, khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam tại các cơ sở giam giữ; chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh cấp huyện, cấp tỉnh xây dựng hoặc bố trí khu, buồng riêng để khám, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam.

d) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an tỉnh tham gia góp ý xây dựng các dự thảo văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; chỉ đạo các cơ sở bảo trợ xã hội tổ chức tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là con của người bị tạm giữ, người bị tạm giam không có thân nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định.

đ) Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh tham gia góp ý xây dựng các dự thảo văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; tổng hợp dự toán bảo đảm điều kiện cho hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

e) Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Công an tỉnh tham gia góp ý xây dựng các dự thảo văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; lập kế hoạch trang bị phương tiện, cơ sở vật chất, kỹ thuật để bảo đảm thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh.

g) Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh xây dựng quy chế phối hợp thực hiện Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam bảo đảm thống nhất, hiệu quả.

h) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và quản lý cơ sở giam giữ tại địa phương; chỉ đạo các cơ quan nhà nước ở địa phương phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho cơ sở giam giữ; phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an làm tốt công tác tạm giữ, tạm giam trên địa bàn.

i) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kim sát nhân dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan trong việc góp ý xây dựng các dự thảo văn bản quy định chi tiết, triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; giám sát, kiểm sát hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình xây dựng kế hoạch đtriển khai thực hiện, có trách nhiệm hoàn thành các nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 30/8/2016.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

3. Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công an theo quy định./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 714/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu714/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2016
Ngày hiệu lực01/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 714/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 714/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thi hành luật thi hành tạm giữ tạm giam Ninh Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 714/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thi hành luật thi hành tạm giữ tạm giam Ninh Bình 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu714/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Chung Phụng
        Ngày ban hành01/06/2016
        Ngày hiệu lực01/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 714/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thi hành luật thi hành tạm giữ tạm giam Ninh Bình 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 714/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thi hành luật thi hành tạm giữ tạm giam Ninh Bình 2016

           • 01/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực