Quyết định 721/QĐ-UBND

Quyết định 721/QĐ-UBND năm 2014 cho phép thành lập Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 721/QĐ-UBND 2014 cho phép thành lập Hội Kế hoạch hóa gia đình Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 721/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Nghị định số: 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 45/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số: 45/2010/NĐ-CP">11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số: 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số: 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số: 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số: 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 45/2010/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 484/TTr-SNV ngày 08/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bắc Kạn là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bắc Kạn được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn và cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bắc Kạn có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Trưởng ban vận động thành lập Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bắc Kạn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 721/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 721/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/04/2014
Ngày hiệu lực 29/04/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 721/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 721/QĐ-UBND 2014 cho phép thành lập Hội Kế hoạch hóa gia đình Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 721/QĐ-UBND 2014 cho phép thành lập Hội Kế hoạch hóa gia đình Bắc Kạn
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 721/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Kạn
Người ký Lý Thái Hải
Ngày ban hành 29/04/2014
Ngày hiệu lực 29/04/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 721/QĐ-UBND 2014 cho phép thành lập Hội Kế hoạch hóa gia đình Bắc Kạn

Lịch sử hiệu lực Quyết định 721/QĐ-UBND 2014 cho phép thành lập Hội Kế hoạch hóa gia đình Bắc Kạn

  • 29/04/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/04/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực