Quyết định 75/2014/QĐ-UBND

Quyết định 75/2014/QĐ-UBND phê duyệt cơ chế thực hiện tiền lương và tạo nguồn cải cách tiền lương đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao theo Luật Thủ đô do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 75/2014/QĐ-UBND tiền lương cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/2014/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CƠ CHẾ THỰC HIỆN TIỀN LƯƠNG VÀ TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP CHẤT LƯỢNG CAO THEO LUẬT THỦ ĐÔ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô;

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 10486/BTC-NSNN ngày 30/7/2014 về thực hiện tiền lương và tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao theo Luật Thủ đô;

Xét đề nghị của Liên Sở: Tài chính - Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại Tờ trình số 5575/TTrLS: TC-GD&ĐT ngày 22/9/2014 về việc phê duyệt cơ chế thực hiện tiền lương và tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao theo Luật Thủ đô,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt cơ chế thực hiện tiền lương và tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao theo Luật Thủ đô như sau:

Cho phép các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao được chủ động sử dụng nguồn thu học phí để chi lương và các khoản có tính chất lương theo cơ cấu chi của trường khi xây dựng mức thu học phí, đảm bảo nguyên tắc tự đảm bảo kinh phí hoạt động và cải cách tiền lương theo lộ trình của Chính phủ (Ngân sách nhà nước không cấp bổ sung).

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị

1. Cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao có trách nhiệm xây dựng và quyết định mức thu học phí và cơ cấu chi sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo (theo phân cấp quản lý); thực hiện công khai mức thu học phí theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trực thuộc theo phân cấp thực hiện tự đảm bảo kinh phí hoạt động và cải cách tiền lương theo lộ trình của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này nay bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính và Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Ban Pháp chế (Bộ Tài chính)
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Ban VX, PC, KTNS (HĐNĐ TP);
- Sở Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Cổng GTĐT TP; Trung tâm Tin học công báo;
- VPUB: Đ/c CVP, các đ/c PCVP; TH, VX, KT;
- Lưu: VT, VXchien

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 75/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu75/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2014
Ngày hiệu lực18/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 75/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 75/2014/QĐ-UBND tiền lương cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 75/2014/QĐ-UBND tiền lương cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu75/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành08/10/2014
        Ngày hiệu lực18/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 75/2014/QĐ-UBND tiền lương cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 75/2014/QĐ-UBND tiền lương cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao Hà Nội

           • 08/10/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/10/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực