Quyết định 755/QĐ-UBND

Quyết định 755/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 755/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 755/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH, SỞ NGOẠI VỤ TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Sở Ngoại vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; tiếp tục rà soát, xây dựng quy trình điện tử theo hướng rút gọn và triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục đủ điều kiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Ngoại vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- TT Tỉnh
y, TT HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Trung tâm PVHCC;
- Lưu: VT, TTPVHCC-KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND TỈNH, SỞ NGOẠI VỤ TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 755/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

1. Xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

a) Thuộc thẩm quyền của Sở Ngoại vụ

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

Quy định

Thực tế

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

0.25 ngày

 

CVLS

0.75 ngày

 

CVLS

4 ngày

 

CVLS

1 ngày

 

T/PP

0.25 ngày

 

Lãnh đạo Sở

0.25 ngày

 

CVLS

0.25 ngày

 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

0.25 ngày

 

Tổng ngày (không kể thời gian chuyển hồ sơ qua đường bưu điện)

7 ngày

 

b) Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

Quy định

Thực tế

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0.25 ngày

 

CVLS

0.75 ngày

 

CVLS

4 ngày

 

CVLS

1 ngày

 

T/PP

0.25 ngày

 

Lãnh đạo Sở

0.25 ngày

 

Văn thư

0.5 ngày

 

UBND tỉnh:

3 ngày

Tờ trình của Sở Ngoại vụ:

Số:………………

Ngày:……………

Quyết định của UBND tỉnh:

Số:………………

Ngày:……………

Tổng ngày (không kể thời gian chuyển hồ sơ qua bưu điện)

10 ngày

 

2. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

Quy định

Thực tế

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0.25 ngày

 

CVLS

0.25 ngày

 

Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh

1 ngày

(<10 tài liệu)

 

5 ngày

(≥ 10 tài liệu)

CVLS

0.25 ngày

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0.25 ngày

 

Tng ngày

<10 tài liệu

2 ngày

Không tính thời gian chuyển hồ sơ qua đường bưu điện

10 tài liệu

6 ngày

Ghi chú: Thời gian trả hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phụ thuộc vào thời gian theo dấu bưu điện.

3. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

Quy định

Thực tế

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0.25 ngày

 

CVLS

1 ngày

 

Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh

3 ngày

 

CVLS

0.25 ngày

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0.5 ngày

 

Tổng ngày (không kể thời gian chuyển hồ sơ bằng đường bưu điện)

5 ngày

 

4. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp công hàm xin thị thực

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

Quy định

Thực tế

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0.5 ngày

 

CVLS

1 ngày

 

Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh

2 ngày

 

CVLS

0.25 ngày

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0.25 ngày

 

Tổng ngày (không kể thời gian chuyển hồ sơ qua đường bưu điện)

4 ngày

 

Ghi chú: Thời gian trả hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phụ thuộc vào thời gian theo dấu bưu điện.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 755/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu755/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2019
Ngày hiệu lực08/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(11/05/2019)

Download Văn bản pháp luật 755/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 755/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 755/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu755/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành08/04/2019
        Ngày hiệu lực08/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (11/05/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 755/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Lâm Đồng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 755/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Lâm Đồng

              • 08/04/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/04/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực