Quyết định 769/QĐ-BGTVT

Quyết định 769/QĐ-BGTVT năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh phạm vi sử dụng đất Cảng hàng không quốc tế Vinh giai đoạn đến năm 2030 và định hướng sau năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 769/QĐ-BGTVT 2019 điều chỉnh phạm vi sử dụng đất Cảng hàng không quốc tế Vinh


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 769/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH PHẠM VI SỬ DỤNG ĐẤT CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ VINH GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030 VÀ ĐỊNH HƯỚNG SAU NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 61/2014/QH13 ngày 21/11/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-BGTVT ngày 29/01/2015 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Vinh thành Cảng hàng không quốc tế giai đoạn đến năm 2030 và định hướng sau năm 2030;

Xét Tờ trình số 329/TTr-CHK ngày 22/01/2019 và số 1713/TTr-CHK ngày 23/4/2019 của Cục Hàng không Việt Nam về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và điều chỉnh một số hạng mục công trình Cảng hàng không quốc tế Vinh - Tỉnh Nghệ An giai đoạn đến năm 2030 và định hướng sau năm 2030;

Theo đề nghị của Vụ Kế hoạch - Đầu tư tại Báo cáo số 376/KHĐT ngày 26/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh phạm vi sử dụng đất Cảng hàng không quốc tế Vinh với các nội dung như sau:

Điều chỉnh nội dung Điểm n Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 347/QĐ-BGTVT ngày 29/01/2015 của Bộ Giao thông vận tải như sau:

Tổng nhu cầu sử dụng đất của Cảng hàng không là 447,3701 ha, trong đó:

- Diện tích đất khu bay sử dụng chung: 330,1365 ha.

- Diện tích đất khu hàng không dân dụng: 78,7690 ha.

- Diện tích quy hoạch đất quốc phòng: 38,4646 ha.

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 347/QĐ-BGTVT ngày 29/01/2015 của Bộ GTVT.

2. Giao Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An và các cơ quan liên quan tổ chức công bố, quản lý và thực hiện quy hoạch; cập nhật các nội dung quy hoạch chi tiết nêu trên vào quy hoạch của địa phương, bố trí và bảo vệ quỹ đất phù hợp nhu cầu phát triển của Cảng hàng không theo quy hoạch được duyệt

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Khoa học - Công nghệ, Môi trường, Kết cấu hạ tầng giao thông, Vận tải, An toàn giao thông; Cục trưởng các Cục: Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Hàng không Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Th
ng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: QP, CA, KH&ĐT, TC, XD, NN&PTNT, TN&MT, VHTT&DL, Công thương;
- U
BND tnh Nghệ An;
- Các Thứ trưởng;
- Cục H
àng không Việt Nam;
- C
ác TCT: Cảng HKVN, HKVN, Quản lý bay VN;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu VT,Vụ KHĐT(07).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 769/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu769/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2019
Ngày hiệu lực04/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(15/05/2019)

Download Văn bản pháp luật 769/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 769/QĐ-BGTVT 2019 điều chỉnh phạm vi sử dụng đất Cảng hàng không quốc tế Vinh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 769/QĐ-BGTVT 2019 điều chỉnh phạm vi sử dụng đất Cảng hàng không quốc tế Vinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu769/QĐ-BGTVT
       Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
       Người kýLê Đình Thọ
       Ngày ban hành04/05/2019
       Ngày hiệu lực04/05/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 tháng trước
       (15/05/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 769/QĐ-BGTVT 2019 điều chỉnh phạm vi sử dụng đất Cảng hàng không quốc tế Vinh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 769/QĐ-BGTVT 2019 điều chỉnh phạm vi sử dụng đất Cảng hàng không quốc tế Vinh

           • 04/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực