Quyết định 774/QĐ-BNN-TTr

Quyết định 774/QĐ-BNN-TTr về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung toàn văn Quyết định 774/QĐ-BNN-TTr 2018 Kế hoạch phòng chống tham nhũng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 774/QĐ-BNN-TTr

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13;

Căn cứ Quyết định số 741/QĐ-BNN-TTr ngày 02/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Giao Thanh tra Bộ kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Nội chính TW;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ;
- VP BCS, ĐU Bộ, ĐU khối CS tại Tp.HCM;
- CĐ ngành NN, CĐ Cơ quan Bộ;
- Lưu: VT, TTra.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Cường

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 774/QĐ-BNN-TTr ngày 05 tháng 03 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

NỘI DUNG NHIỆM VỤ

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THỜI HẠN THỰC HIỆN

CHỦ TRÌ

PHI HỢP

I

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đu cơ quan, đơn vị trực thuộc trong công tác phòng, chống tham nhũng

1

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2018 về nội dung “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương; quán triệt các cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết thực hiện các Nghị quyết quy định của Đảng năm 2018 theo hướng dẫn tại Công văn số 315-CVĐUB ngày 14/7/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ về xây dựng cam kết rèn luyện, phấn đấu của cá nhân hàng năm.

Đảng ủy Bộ

Các đảng ủy, chi bộ trực thuộc

Quý I - IV

2

Thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đxảy ra tham nhũng, lãng phí.

Vụ Tổ chức cán

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Quý I - IV

II

Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ

1

Rà soát, bổ sung, khc phục những bất cập trong công tác tổ chức, cán bộ. Quy định chức trách của từng vị trí công tác, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý I - IV

2

Thực hiện quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm, phân cấp quản lý cán bộ; tuyển dụng, Điều động, đào tạo, nâng lương, chuyển ngạch và thi đua, khen thưởng.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Quý I - IV

3

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức.

Thanh tra Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan

Quý I - IV

4

Thực hiện quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Quý IV

5

Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Thông tư số 32/2015/TT-BNNPTNT ngày 06/10/2015 Quy định danh Mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối vi công chức, viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý I - IV

6

Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý I - IV

7

Tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu của Bộ.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý I - IV

III

Kiểm soát tài sn, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ

1

Thực hiện nghiêm về công tác kê khai tài sản, thu nhập và chế độ báo cáo về kê khai tài sản thu nhập năm 2017 theo quy định

Thanh tra Bộ, Vụ TCCB.

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý IV

2

Đôn đốc, kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ

Các đơn vị liên quan

Quý I - IV

3

Thực hiện trả lương qua tài Khoản

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

 

Quý I - IV

4

Thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong phân bổ và sử dụng NSNN do Bộ quản lý; công khai kế hoạch vốn đầu tư.

Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, các Tổng cục, Cục.

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý I - IV

5

Thực hiện công khai, minh bạch trong công tác tiếp công dân và công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thanh tra Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Quý I - IV

6

Thực hiện công khai, minh bạch trong cung cấp thông tin: Thực hiện Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Quý I - IV

7

Thực hiện công khai các thủ tục hành chính và kế hoạch CCHC được phê duyệt

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Vụ TCCB, Văn phòng Bộ

Quý I - IV

IV

Hoàn thiện, sửa đi, bổ sung theo thẩm quyền các văn bản về chế độ, định mc, tiêu chuẩn; đảm bo hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng.

1

Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về Nông nghiệp và PTNT theo Kế hoạch xây dựng văn bản QPPL năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Vụ Pháp chế

Các Vụ, Tổng cục, Cục; Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Quý I - IV

2

Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về quản lý sử dụng vốn ngân sách, quản lý mua sắm sử dụng tài sản công, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chế độ hội họp, chi tiêu nội bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Vụ TCCB, Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch, Vụ QLDN.

Quý I- IV

V

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng; nâng cao hiệu quả hoạt động ca Ban Thanh tra nhân dân

1

Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo Quyết định số 4713/QĐ-BNN-TTr ngày 17/11/2017 của Bộ trưởng về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra Bộ và Quyết định số 4714/QĐ-BNN-TTr ngày 17/11/2017 của Bộ trưởng về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 của các Tổng cục, Cục

Thanh tra Bộ, các Tổng cục, Cục.

Cục cảnh sát C49, Cục An ninh A86, các Sở NN và PTNT; Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Quý I - IV

2

Kiểm tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC và phòng, chng tham nhũng tại một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Thanh tra Bộ

Các đơn vị liên quan

Quý IV

3

Kiểm tra Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành nông nghiệp

Thanh tra Bộ, các Sở Nông nghiệp và PTNT.

Các Tng cục, các Cục thuộc Bộ.

Quý I - IV

4

Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ ở những vị trí trực tiếp giải quyết công việc của công dân, tổ chức, doanh nghiệp

Các Tổng cục, Cục, Vụ.

Thanh tra Bộ; Vụ TCCB; Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Quý I - IV

5

Kiểm tra việc chấp hành Luật, chính sách chế độ tài chính - kế toán các đơn vị thuộc Bộ.

Vụ Tài chính

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Quý III - IV

6

Kiểm tra công tác bổ nhiệm cán bộ tại một số đơn vị thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I - IV

7

Kiểm tra, giám sát công tác quản lý đầu tư xây dựng, đánh giá đầu tư tại một số dự án sử dụng nguồn vốn do Bộ quản lý.

- Cục Quản lý XDCT;

- Các Tổng cục, Cục, Vụ.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Quý I - IV

8

Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện xử lý sau thanh tra tại các đơn vị thuộc Bộ

Thanh tra Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Quý IV

VI

Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của các tchức đoàn thtrong cơ quan, đơn vị

1

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng

Đảng ủy Bộ, Công Đoàn Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Quý I - IV

2

Quán triệt nội dung các văn bản về PCTN trong các cuộc họp, sinh hoạt Chi bộ.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

 

Quý I - IV

3

Tổ chức 02 lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN tại phía Nam và phía Bắc

Thanh tra Bộ

Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp I và II.

Quý I - IV

4

Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, trong đó lồng ghép nội dung về PCTN.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Quý I

5

Xây dựng Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành NN và PTNT, trong đó có nội dung về PCTN.

Thanh tra Bộ

Vụ TCCB; Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Quý II

6

Tiếp tục đưa các nội dung về PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Vụ TCCB; Các Trường trực thuộc Bộ.

Thanh tra Bộ; Vụ Pháp chế.

Quý I - IV

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 774/QĐ-BNN-TTr

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu774/QĐ-BNN-TTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/03/2018
Ngày hiệu lực05/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 774/QĐ-BNN-TTr

Lược đồ Quyết định 774/QĐ-BNN-TTr 2018 Kế hoạch phòng chống tham nhũng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 774/QĐ-BNN-TTr 2018 Kế hoạch phòng chống tham nhũng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu774/QĐ-BNN-TTr
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Xuân Cường
        Ngày ban hành05/03/2018
        Ngày hiệu lực05/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 774/QĐ-BNN-TTr 2018 Kế hoạch phòng chống tham nhũng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 774/QĐ-BNN-TTr 2018 Kế hoạch phòng chống tham nhũng

         • 05/03/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/03/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực