Quyết định 776/QĐ-UBND

Quyết định 776/QĐ-UBND năm 2019 quy định về mức thu hồi kinh phí ngân sách nhà nước đã hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 776/QĐ-UBND 2019 quy định về mức thu hồi kinh phí ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 776/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 17 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU HỒI MỘT PHẦN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐÃ HỖ TRỢ CHO CÁC HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, HỘ MỚI THOÁT NGHÈO THAM GIA DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, ĐA DẠNG HÓA SINH KẾ VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2016;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 62/TTr-STC ngày 08 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mức thu hồi kinh phí ngân sách nhà nước đã hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là 5% trên tổng số kinh phí đã được hỗ trợ để đầu tư sản xuất (như hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, phân bón,...., chi xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc, thiết bị, công cụ, vật tư phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất) bằng tiền mặt.

Điều 2. Hình thức thu hồi, mức tiền thu hồi cụ thể của từng dự án được quy định rõ trong từng Quyết định phê duyệt dự án của các đơn vị. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm thu hồi, thời điểm thu hồi và hạch toán khoản kinh phí thu hồi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các dự án đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành chưa thu hồi một phần kinh phí đã hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo sẽ tính mức thu hồi theo Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức thu hồi một phần kinh phí ngân sách nhà nước đã hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4 (T/h);
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Trung tâm Công báo-Tin học;
- Sở Tư pháp;
- LĐVP (Ô.Dũng);
- Lưu: VT, Lan, Huyền.

CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 776/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu776/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2019
Ngày hiệu lực17/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(15/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 776/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 776/QĐ-UBND 2019 quy định về mức thu hồi kinh phí ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 776/QĐ-UBND 2019 quy định về mức thu hồi kinh phí ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu776/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành17/05/2019
        Ngày hiệu lực17/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 tháng trước
        (15/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 776/QĐ-UBND 2019 quy định về mức thu hồi kinh phí ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 776/QĐ-UBND 2019 quy định về mức thu hồi kinh phí ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Kạn

            • 17/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực