Quyết định 784/QĐ-UBND

Quyết định 784/QĐ-UBND phê duyệt phương án tiết giảm công suất tiêu thụ điện năm 2017 do tỉnh Yên Bái ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 784/QĐ-UBND 2017 phương án tiết giảm công suất tiêu thụ điện tỉnh Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 784/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 08 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TIẾT GIẢM CÔNG SUẤT TIÊU THỤ ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2017.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện;

Căn cứ Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương về việc quy định hệ thống điện phân phối;

Căn cứ Thông tư 30/2013/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công Thương về việc Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện;

Theo đề nghị của giám đốc Sở Công Thương tại tờ trình số 217/TTr-SCT ngày 09 tháng 02 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án tiết giảm công suất tiêu thụ điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2017, theo các mức tiết giảm: 46,2MW; 69,3MW; 97MW; (Có phương án tiết giảm và danh sách thứ tự khách hàng ưu tiên kèm theo).

Điều 2.Công ty Điện lực Yên Bái có trách nhiệm tiết giảm công suất tiêu thụ điện theo phương án đã được phê duyệt và quy định tại Thông tư 30/2013/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công Thương khi xảy ra thiếu nguồn điện

Giao cho Sở Công Thương Yên Bái theo dõi kiểm tra việc thực hiện và báo cáo theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT T
nh ủy ;
- HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Báo
YB, Đài PT-TH tnh;
- Cổng TTĐT t
nh;
- Lưu VT, CN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tạ Văn Long

 

PHƯƠNG ÁN

TIẾT GIẢM CÔNG SUẤT
(Kèm theo Quyết định
số 784/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh Yên Bái)

I. Phương án cấp điện khi thiếu nguồn hệ thống

- Hiện tại nhu cầu phụ tải toàn tỉnh khoảng 138,7 MW căn cứ mức độ thiếu hụt và khả năng đáp ứng nguồn theo các mức tiết giảm công suất 30%, 50% và 70% thì phương án cấp điện như sau:

1. Mức thiếu hụt và tiết giảm 30% (tương đương 46,2 MW).

- Với mức thiếu hụt 30% căn cứ danh sách nhóm khách hàng ưu tiên cấp điện đã được phê duyệt sẽ phải tiến hành tiết giảm công suất trên các khu vực. Trường hợp này tiết giảm các phụ tải không thuộc nhóm khách hàng ưu tiên và nhóm III cho đến khi đủ lượng công suất cần tiết giảm, theo hình thức luân phiên. Cụ thể như sau: Tiết giảm toàn bộ các khu vực xã Phú Thịnh, Văn Lãng; toàn bộ các xã khu vực đông hồ Thác Bà từ xã Yên Bình đến Xuân Long (huyện Yên Bình) và Văn Tiến, khu vực từ phía tây cầu Yên Bái đi các xã Bảo Hưng (thành phố Yên Bái), các xã Việt Hồng, Việt Cường, Vân Hội, Minh Quân, các khu vực từ xã Minh Tiến đến xã Quy Mông, Xuân Ái, Kiên Thành (huyện Trấn Yên); khu vực các xã Hoàng Thắng, Tân Hợp, Yên Hợp, Đại Sơn, Nà Hẩu, Mỏ Vàng, các xã từ Đông An đi Châu Quế Thượng (huyện Văn Yên); khu vực các xã từ Khánh Hòa, An Lạc, Phan Thanh, Tân Lập, Minh Chuẩn, Khai Trung, Liễu Đô, Minh Tiến, An Phú, Vĩnh Lạc, Mường Lai, Yên Thắng, Lâm Thượng, Mai Sơn, Khánh Thiện, Tân Phượng (huyện Lục Yên). Khu vực các xã từ thị tứ Mỵ đi Nghĩa Tâm, Bình Thuận (huyện Văn Chấn); toàn bộ các xã từ xã Nậm Lành đến xã Khau Phạ (huyện Mù Cang Chải).

2. Mức tiết giảm công suất 50% - tương ứng tiết giảm 69,3 MW

Trường hợp này ngoài các phụ tải đã ngừng cấp điện ở mục 1, tiến hành ngừng cấp điện tiếp các phụ tải Nhóm II cho đến khi đủ lượng công suất cần tiết giảm.

3. Mức tiết giảm công suất 70% - tương ứng tiết giảm 97 MW:

Trường hợp này ngoài các phụ tải đã ngừng cấp điện ở mục 2, tiến hành ngừng cấp điện tiếp phụ tải thuộc Nhóm I cho đến khi đủ lượng công suất cần tiết giảm để đảm bảo công suất cấp điện cho các khách hàng quan trọng như Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang, các Bệnh viện, nhà máy sản xuất cung cấp nước sinh hoạt... nằm trong khu vực thành phố Yên Bái.

II. Phương án cấp điện khi thiếu nguồn do sự cố trạm 110 kV Yên Bái (E12-1).

1. Trường hợp sự cố mất điện toàn trạm.

Trạm 110 kV Yên Bái có tổng dung lượng đặt là 80 MVA nhận điện từ đường dây 174A40 và 174E12-3 có 09 lộ đường dây trung áp xuất tuyến là:

Đường dây 371 E12-1 cấp điện cho các khu vực từ Km9 Yên Bái theo đường quốc lộ Yên Bái - Hà Nội đến xã Đại Minh và các xã Phú Thịnh đến Văn Tiến.

Đường dây 372 E12-1 cấp điện cho các phụ tải từ Km9 Yên Bái theo đường Yên Bái - Khe Sang cấp điện cho các huyện Trấn Yên và một phần huyện Văn Yên.

Đường dây 373 E12-1 cấp điện cho toàn bộ thành Phố Yên Bái thông qua 02 TBA trung gian 35/10kV ký hiệu là T12-1 và T12-10.

Đường dây 374 E12-1 cấp điện cho các phụ tải từ Km9 Yên Bái theo quốc lộ 37 đến thị tứ Mỵ Huyện Văn Chấn và các nhánh từ xã Giới Phiên đến các xã Minh Quân, Việt Cường, Quy Mông huyện Trấn Yên.

Đường dây 375 E12-1 cấp điện cho toàn bộ phụ tải từ km9 Yên Bái dọc theo đường quốc lộ 70 đến xã Tân Nguyên.

Đường dây 378 E12-1 cấp điện cho các phụ tải từ thị trấn Yên Bình đến Khu công nghiệp phía Nam của tỉnh.

Đường dây 471E12.1 và 472E12.1 cấp điện cho Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

Đường dây 473E12.1 và 474 E12.1 cấp điện cho một phần Thành phố Yên Bái

Trong trường hợp sự cố 02 đường dây 110 kV hoặc sự cố toàn trạm 110 kV Yên Bái lúc này công suất thiếu hụt khoảng 80MW tương đương với mức tiết giảm 50% và tiết giảm thêm 10MW trong khi đó khả năng huy động nguồn từ trạm 110 kV Nghĩa Lộ và Lục Yên hạn chế vì vậy để đảm bảo cấp điện cho các phụ tải ưu tiên quan trọng theo danh sách đã được phê duyệt Công ty Điện Lực Yên Bái sẽ thực hiện phương án cấp điện và xa thải các khu vực như sau:

Cấp điện từ trạm 110 Lục Yên (ký hiệu là E12-4) thông qua đường dây 375 E12-4 và 375 E12-1 cấp vào thanh cái C31 trạm E12-1 đóng điện cho đường dây 373 E12-1.

Cấp điện từ trạm 110 kV Nghĩa Lộ (ký hiệu là E12-2) thông qua đường dây 373 E12-2 và 374 E12-1 cấp điện cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái và trạm trung gian Âu Lâu (T12-10).

Cấp điện cho thị trấn huyện Yên Bình từ đường dây 372 A40 và 371 E12-1.

Phần khách hàng thuộc đường dây 473 E12.1 và 474 E12.1 và khi toàn bộ đường dây 971, 972 T12.10 nâng cấp lên 22 kV sẽ không có nguồn cấp hỗ trợ.

Trong trường hợp này do công suất hạn chế, đường dây truyền tải dài tổn thất điện áp lớn. Để đảm bảo chất lượng điện áp và công suất phải tiến hành tiết giảm toàn bộ phụ tải từ Yên Bái dọc theo đường Yên Bái - Khe Sang đến hết huyện Văn Yên; Các phụ tải từ Xã Cẩm Ân đến Mông Sơn, Phú Thịnh đến Văn Tiến, Thị Trấn Thác Bà - Xuân Long, xã Giới Phiên đến Việt Cường, Minh Quân , Minh Tiến đến Quy Mông, Các phụ tải dọc theo Quốc lộ 37 đến thị tứ Mỵ, các phụ tải từ Mỵ đến Xã Nghĩa Tâm, Bình Thuận; Các phụ tải từ Nghĩa Lộ đến Trạm Tu.

Công ty cổ phần xi măng Yên Bình và các phụ tải thuộc khu công nghiệp phía nam do công suất hạn chế và đường dây không có liên kết nên không thể có phương án cấp điện.

2. Trường hợp sự cố 01 máy biến áp 01 máy biến áp (40MWA)

Trường hợp sự cố 01 trạm biến áp trạm 110 kV Yên Bái trên địa bàn sẽ thiếu hụt khoảng 40MVA trong trường hợp này do lượng công suất bị hạn chế nằm tập chung tại khu trung tâm nên sẽ phải sa thải một số khu vực và điều tiết nguồn ở 02 trạm 110 kV Nghĩa Lộ và Lục Yên:

Các đơn vị sản xuất khu công nghiệp phía Nam, xi Măng Yên Bình và xi măng Yên Bái phải hạn chế tối đa công suất sử dụng:

Chuyển toàn bộ phụ tải thuộc các đường dây 22kV về máy biến áp đang vận hành;

Cấp nguồn từ trạm 110 kV Lục Yên qua đường dây 375E12.4 cho đường dây 372E12.1;

Cấp nguồn A40 qua đường dây 373A40 cho đường dây 371E12.1;

Cấp nguồn hỗ trợ từ trạm 110 kV Nghĩa Lộ qua đường dây 373E12.2 cho đường dây 374E12.1; đường dây 372E12.2 cấp hỗ trợ cho ĐZ 372E12.1 và 375E12.4.

Trong trường hợp này do công suất hạn chế, đường dây truyền tải dài tổn thất điện áp lớn. Để đảm bảo chất lượng điện áp và công suất phải tiến hành tiết giảm toàn bộ phụ tải từ Yên Bái dọc theo đường Yên Bái - Khe Sang từ Thị trấn Mậu A đến hết huyện Văn Yên. Sa tải phụ tải dọc Quốc lộ 70 thuộc các Xã Tân Đồng, Tân Hương, Cẩm Ân, Mông Sơn, Bảo Ái và Tân Nguyên.

III. Phương án cấp điện khi thiếu nguồn do sự cố trạm 110 kV Nghĩa Lộ (E12-2)

Trạm 110 kV Nghĩa Lộ có tổng dung lượng đặt là 41 MVA nhận điện từ đường dây 173E12-3 có 07 lộ đường dây trung áp xuất tuyến là:

Đường dây 374 E12-2 cấp điện cho các khu vực từ cấp điện cho toàn bộ phụ tải từ thị xã Nghĩa Lộ đến xã Khau Phạ huyện Mù Cang Chải.

Đường dây 373 E12.2 cấp điện từ thị xã Nghĩa Lộ tới thị tứ Mỵ và các xã phía nam huyện Văn Chấn.

Đường dây 375 cấp điện cho huyện Trạm Tấu và nối với nhà máy thủy Điện Nậm Đông 3, 4.

Đường dây 377 E12-2 nối với nhà máy thủy Điện Nậm Đông 3, 4.

Đường dây 372 E12-2 nối với nhà máy thủy Điện Ngòi Hút 1 cấp điện cho khu vực phía bắc huyện Văn Yên.

Đường dây 971 và 973 E12-2 cấp điện cho các phụ tải thuộc thị xã Nghĩa Lộ.

Trong trường hợp sự c đường dây 110 kV hoặc sự cố toàn trạm 110 kV Nghĩa Lộ lúc này công suất thiếu hụt khoảng 25 MW trong khi đó khả năng huy động công suất từ trạm 110 kV Yên Bái và các thủy điện nhỏ hạn chế vì vậy để đảm bảo cấp điện cho các phụ tải ưu tiên quan trọng theo danh sách đã được phê duyệt Công ty Điện Lực Yên Bái sẽ thực hiện phương án cấp điện và xa thải các khu vực như sau:

Hiện tại MBA T2 E12-1 đã đầy tải vì vậy để giảm công suất cho MBA T2 cần chuyn nhánh đường dây cấp điện cho Công ty cổ phần khoáng sản và xi măng Yên Bái từ đường dây 378 E12-1 sang đường dây 371E12-1, chuyển cấp điện cho đường dây 372 E12-1 từ đường dây 375E12-4 Lục Yên.

Xa thải phụ tải thuộc các PĐ Hp Minh, Minh Tiến, Hồng Ca, Đại Lịch, Phân đoạn Trạm Tấu, PĐ Nậm Lành.

Điều hòa và huy động tối đa công suất phát của các nhà máy thủy điện nhỏ tại khu vực Nghĩa Lộ.

Cấp điện từ nguồn E12.1 vào khu vực Nghĩa Lộ thông qua đường dây 374E12.1 và 373E2.2 Thanh cái tại trạm 110 kV Nghĩa lộ cấp hòa các Thủy điện Vực Tuần, Nậm Đông 3, 4 cấp điện cấp điện cho thị xã Nghĩa Lộ. Phương án này khó khăn trong việc thực hiện vì nguồn cấp từ các thủy điện hạn chế phụ thuộc vào lưu lượng nước về các thủy điện, cấp điện với khoảng cách xa việc điều khiển điện áp gặp khó khăn chất lượng điện áp không đảm bảo.

IV. Phương án cấp điện khi thiếu nguồn do sự cố trạm 110 kV Lục Yên (E12-4)

Trạm 110 kV Lục Yên có tổng dung lượng đặt là 25 MVA nhận điện từ đường dây 172E12-3 và 174 A40 có 03 lộ đường dây trung áp xuất tuyến là:

Đường dây 371 E12-4 cấp điện cho các phụ tải từ xã Khánh Hòa đến xã An Lạc.

Đường dây 373 E12-4 cấp điện cho toàn bộ phụ tải từ Khánh Hòa vào huyện Lục Yên.

Đường dây 375 E12.4 cấp điện cho các phụ tải từ Khánh Hòa (huyện Lục Yên) theo quốc lộ 70 qua xã Tân Nguyên (huyện Yên Bình) đến xã An Bình (huyện Văn Yên).

Trong trường hợp sự cố 02 đường dây 110 kV hoặc sự cố toàn trạm 110 kV Lục Yên lúc này công suất thiếu hụt khoảng 20 MW trong khi đó khả năng huy động nguồn từ trạm 110 kV Yên Bái hạn chế vì vậy để đảm bảo cấp điện cho các phụ tải ưu tiên quan trọng theo danh sách đã được phê duyệt Công ty Điện Lực Yên Bái sẽ thực hiện phương án cấp điện và xa thải các khu vực như sau:

Hiện tại cả 02 MBA thuộc trạm E12-1 đã đầy tải vì vậy để có công suất cấp hỗ trợ cho khu vực trung tâm huyện Văn Yên và huyện Lục Yên phải cấp điện như sau:

Cắt CDPD 375-7/198-3 đóng CDPD 179-1 cấp điện từ đường dây 372 E 1.2-1 cho khu vực thị trấn Mậu A (đoạn từ đường dây 375E12-4) đến Mậu A (CDPĐ 279-1Mậu A); cấp từ ĐZ 372E12.2 cho đường dây 375E12-4 đến CDPĐ 279-1 Mậu A.

Đóng CDLL 01-1 Minh tiến - Xuân Long cấp điện từ đường dây 373A40 cho đường dây 373E12-4 đến CDPT Vĩnh Lạc.

Đóng điện từ đường dây 375E12-1 thông qua 375E12-4 vào thanh cái C31 E12-4 cấp điện cho đường dây 373E12-4.

Xa thải các phụ tải đường dây 371E12-4, các khách hàng sau CDPD Liễu Đô, MC Recloser Phan Thanh, CDPT Khai Trung, CDPT Minh Chuẩn, CDPT Minh Tiến 2.


DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

THEO THỨ TỰ ƯU TIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI
(Kèm theo Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh Yên Bái)

STT

Tên khách hàng

Địa danh hành chính

Công suất sử dụng (kW)

Đường dây cung cấp

Trạm biến áp cung cấp

Nhóm I:

1

Tỉnh ủy Yên Bái

Phường Đng Tâm -TP Yên Bái

216

473 E12.1

TBA UB Tỉnh

2

HĐND - UBND Tỉnh Yên Bái

Phường Đng Tâm -TP Yên Bái

197

473 E12.1

TBA UB Tỉnh

3

Đài phát thanh truyền hình Tỉnh

Phường Đng Tâm -TP Yên Bái

168

474 E12.1

TBA Đài Truyền Hình

4

Bệnh viện sản nhi

Phường Minh Tân

215

473 E12.1

TBA B.Viên ĐK.Tỉnh YB

5

Vin thông Tỉnh

Phường Đng Tâm -TP Yên Bái

286

473 E12.1

TBA Bưu Đin

6

Công an Tỉnh

Phường Yên Ninh

214

474 E12.1

TBA Công An

7

Công an Tnh

Phường Yên Ninh

334

474 E12.1

TBA Bảo Lương 2

8

Công an Thành phố

Phường Nguyễn Thái Học

88

473 E12.1

TBA Ngã tư Nam Cường

9

Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh

Phường Nguyn Thái Học

159

473 E12.1

TBA Ngã tư Nam Cường

10

Bộ chỉ huy quân sự Thành phố

Phường Nguyn Thái Học

23

972 T12.10

TBA Thng Lợi

11

Sân bay Yên Bái

Phường Nam Cường - TP Yên Bái; Xã Cường Thịnh, Nga Quán - Huyện Trấn Yên

172

473 E12.1

CDPT Sân Bay, (TBA C14, Ra đa, Hầm F1, Đầu Bắc)

12

Báo Yên Bái

Phường Đồng Tâm

52

474 E12.1

TBA Km 5

13

Trung tâm hội nghị Tỉnh

Phường Đồng Tâm

250

474 E12.1

TBA TTVH Km5

14

Thành ủy Yên Bái

Phường Đồng Tâm

58

474 E12.1

TBA Bách Lm

15

HĐND - UBND TP. Yên Bái

Phường Yên Ninh

123

474 E12.1

TBA Bách Lm

16

Sở Y tế

Phường Yên Ninh

64

373 E12.1

TBA Võ Th Sáu

17

Viễn Thông Thành phố

Phường Hng Hà

71

972 T12.10

TBA Ga 2

18

Bưu điện Tỉnh Yên Bái

Phường Nguyễn Thái Học

78

972 T12.10

TBA Hòa Bình Minh

19

Ga Yên Bái

Phường Hng Hà

33

972 T12.10

TBA Ga Yên Bái

20

Bệnh viện Đa khoa thành phố Yên Bái

Phường Nguyễn Thái Học

159

972 T12.10

TBA Bệnh Viện Thành Phố

21

Bnh vin đa khoa 103

Phường Nguyễn Phúc

80

972 T12.10

TBA Cơ khí

22

Nhà khách Đồng Tâm

Phường Đồng Tâm

121

473 E12.1

TBA NK Đồng Tâm

23

Nhà Khách Hào Gia

Phường Đồng Tâm

208

474 E12.1

TBA Hào Gia 1

24

Ban chỉ đạo Tây Bc

Phường Đồng Tâm

93

474 E12.1

TBA Trn Phú

25

Bệnh viện Y học c truyền

Phường Minh Tân

167

473 E12.1

TBA Y Hc cổ Truyền

26

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh

Phường Minh Tân

32

473 E12.1

TBA Bệnh viện

27

Bệnh viện tâm thn

Phường Minh Tân

46

473 E12.1

TBA Bệnh viện

28

Bệnh viện ni tiết Tỉnh

Phường Nguyn Thái Học

45

473 E12.1

TBA Công Đoàn

29

Trung tâm điều dưỡng Tỉnh

Phường Nguyn Phúc

61

972 T12.10

TBA Điều dưỡng Tỉnh

30

Cục An ninh Tây Bc

Phường Đồng Tâm

137

474 E12.1

TBA Cục An ninh Tây Bc

31

Đài Truyền thanh Thành Phố

Phường Nguyễn Thái Học

40

971 T12.10

TBA Lê Hồng Phong

32

Sư 355

Phường Yên Thịnh

136

474 E12.1

TBA Trần Phú 2

33

Trm Ra đa 62

Phường Yên Thịnh

18

473E12.1

TBA Trần Phú 2

34

Sư đoàn 355

Xã Minh Bảo

78

473 E12.1

TBA Sư 355

35

Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái

Xã Phúc Lộc

1700

374E12.1

TBA Bệnh Viện 500 giường

36

Bệnh viện Lao và bnh Phổi Yên Bái

Xã Phúc Lộc

110

374E12.1

TBA Bệnh Viện Lao Phổi

37

Trung tâm Y tế dự phòng TP Yên Bái

Phường Nguyễn Phúc

24

972 T12-10

TBA Cơ khí

38

Trung tâm phòng chống HIV TP Yên Bái

Phường Nguyễn Phúc

40

972 T12-10

TBA Cơ khí

39

Nhà máy nước Yên Bái

Phường Nguyễn Phúc

184

972 TI2.10

TBA Giy đế

40

Tổng Cty viễn thông Viettel (BTS)

Phường Minh Tân

50

473E12.1

TBA Yên Ninh 2

41

Tổng Cty viễn thông Vieltel (BTS)

Phường Nguyn Thái Học

50

473E12.1

TBA Ngã Tư nam Cường

42

Tng Cty viễn thông Viettel

Phường Hng Hà

244

972T12.10

TBA Viettell

43

Trung Tâm Điều dưỡng người có công

Xã Giới Phiên

80

374E12.1

TBA Trung Tâm ĐDNCC

44

Nhà máy nước Cảng Hương lý

Thị Trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

205

378 E12.1

TBA chuyên dùng

45

Nhà máy nước Km 12

Thị Trn Yên Bình -huyện Yên Bình

84

971 T12.5

TBA Km 12B

46

Nhà máy Z183

Xã Minh Quán -Huyện Trn Yên

2087

372 E12.1

TBA chuyên dùng

Nhóm II:

47

Huyện ủy Trấn Yên

TT C Phúc - Huyện Trấn Yên

9

971 T12.3

TBA UB Huyện

48

HĐND-UBND huyện Trấn Yên

TT C Phúc - Huyện Trấn Yên

8

971 T12.3

TBA UB Huyện

49

Bưu điện huyện Trấn Yên

TT C Phúc - Huyện Trấn Yên

5

971 T12.3

TBA Ngân Hàng

50

Đài PT-TH huyện Trấn Yên

TT C Phúc - Huyện Trấn Yên

4

971 T12.3

TBA tự dùng

51

Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên

TT C Phúc - Huyện Trấn Yên

15

372 E12.1

TBA tự dùng

52

Bệnh viện đa khoa huyện Trấn Yên

TT C Phúc - Huyện Trấn Yên

29

372 E12.1

TBA tự dùng

53

Bộ chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên

TT Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên

16

372 E12.1

TBA Ngân Hàng

54

Công an huyện Trấn Yên

TT C Phúc - Huyện Trấn Yên

18

372 E12.1

TBA Ngân Hàng

55

Trung tâm y tế huyện Trấn Yên

TT C Phúc - Huyện Trấn Yên

15

372 E12.1

TBA tự dùng

56

Nhà máy nước Trấn Yên (Đội GTDV)

TT C Phúc - Huyện Trấn Yên

33

372 E12.1

TBA chuyên dùng

57

Huyện ủy Văn Yên

Thị trấn Mậu A

25

971 T12-4

TBA Tự Dùng

58

HĐND-UBND huyện Văn Yên

Thị trấn Mậu A

25

971 T12-4

TBA Tự Dùng

59

Đài PT-TH huyện Văn Yên

Thị trấn Mậu A

15

971 T12-4

TBA Tự Dùng

60

Trung tâm y tế huyện Văn Yên

Thị trấn Mậu A

15

971 T12-4

TBA Tự Dùng

61

Bệnh viện đa khoa huyện Văn Yên

Thị trấn Mậu A

50

375 E12-4

TBA Bệnh viện

62

Ban chỉ huy quân sự huyện Văn Yên

Thị trấn Mậu A

20

375 E12-4

TBA Hng Hà

63

Công an huyện Văn Yên

Thị trấn Mậu A

20

971 T12-4

TBA Cơ Khí

64

Bưu điện huyện Văn Yên

Thị trấn Mậu A

25

971 T12-4

TBA Tự Dùng

65

Hầm chui cao tốc

Xã Quế Thượng

30

372 E12-2

TBA chuyên dùng

66

Trạm thu phí đường cao tc

Xã An Thịnh

20

375 E12-4

TBA chuyên dùng

67

Ga Mậu A

Thị trấn Mậu A

10

375 E12-4

TBA chuyên dùng

68

Ga Mậu Đông

Xã Mậu Đông

10

375 E12-4

TBA chuyên dùng

69

Ga Trái Hút

Xã An Bình

10

375 E12-4

TBA chuyên dùng

70

Ga Lâm Giang

Xã Lâm Giang

10

372 E12-2

TBA chuyên dùng

71

Ga Lang Khay

Xã Lâm Giang

10

372 E12-2

TBA chuyên dùng

72

Ga Lang Thíp

Xã Lang Thíp

10

372 E12-2

TBA chuyên dùng

73

Đn Đông Cuông

Xã Đông Cuông

80

375 E12-4

TBA chuyên dùng

74

Nhà máy nước Văn Yên

Thị trấn Mậu A

80

375 E12-4

TBA chuyên dùng

75

Trung tâm viễn thông TP Yên Bái

Phường Hng Hà

85

972 T12-10

TBA Bưu Đin Ga

76

Huyện Ủy Lục Yên

T 7 Thị Trấn Yên Thế

30

971 T12.7

Huyện Đoàn

77

UBND Huyện Lục Yên

T 7 Thị Trấn Yên Thế

35

971 T12.7

Huyện Đoàn

78

Bưu điện Huyện Lục Yên

Tổ 6 Thị trấn Yên Thế

15

971 T12.7

Ủy ban Thị Trấn

79

Văn phòng Đài PT-TH Huyện Lục Yên

Tổ 7 Thị Trấn Yên Thế

5

971 T12.7

Sân Vận Động

80

Trung tâm Y tế Huyện Lục Yên

Tổ 15 Thị Trấn Yên Thế

10

373 E12.4

Bệnh viện

81

Bệnh viện Đa khoa Huyện Lục Yên

Tổ 15 Thị Trấn Yên Thế

25

373 E12.4

Bệnh viện

82

Bệnh viện Hữu Nghị 103 Lục Yên

Tổ 4 Thị Trấn Yên Thế

10

971 T12.7

Km 1

83

Ban Chỉ huy Quân sự Huyện Lục Yên

Tổ 4 Thị Trấn Yên Thế

15

971 T12.7

Chi Nhánh

84

Công An huyện Lục Yên

Tổ 6 Thị Trấn Yên Thế

20

971 T12.7

Ủy ban Thị Trấn

85

Trạm nước sạch

Tổ 7 Thị Trấn Yên Thế

25

971 T12.7

Cơ Khí

86

Chi cục Thuế Lục Yên

Tổ 9 Thị Trấn Yên Thế

28

373 E12.4

Chuyên dùng

87

Huyện ủy Yên Bình

Thị Trấn Yên Bình

12

378 E12.1

TBA UB Huyện

88

HĐND-UBND huyện Yên Bình

Thị Trấn Yên Bình

11

378 E12.1

TBA UB Huyện

89

Đài PT-TH huyện Yên Bình

Thị Trấn Yên Bình

9

378 E12.1

TBA UB Huyện

90

Công an huyện Yên Bình

Thị Trấn Yên Bình -huyện Yên Bình

25

474E12.1

TBA T9

91

Trung tâm Y tế huyện Yên Bình

Thị Trấn Yên Bình -huyện Yên Bình

5

971 T12.5

Bệnh viện Đa Khoa

92

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Bình

Thị Trấn Yên Bình -huyện Yên Bình

85

971 T12.5

Bệnh viện Đa Khoa

93

Bưu điện huyện Yên Bình

Thị Trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

10

971 T12.5

TBA Km12A

94

Bộ chỉ huy quân sự huyện Yên Bình

Thị Trấn Yên Bình -huyện Yên Bình

12

971 T12.5

TBA Km12B

95

Đội Cơ động Công an Tỉnh

Thị Trấn Yên Bình -huyện Yên Bình

12

971 T12.5

TBA Km12A

96

Trung Đoàn 174

Xã Thịnh Hưng - huyện Yên Bình

89

371 E12.1

TBA chuyên dùng

97

Lữ Đoàn 297

Xã Vĩnh Kiên -huyện Yên Bình

39

971 T12-6

TBA chuyên dùng

98

Huyện ủy Văn Chn

Trung tâm huyện Văn Chn

12

373 E12.2

TBA Sơn Thịnh

99

HĐND-UBND huyện Văn Chn

Trung tâm huyện Văn Chn

12

373 E12.2

TBA Sơn Thịnh

100

Bưu điện huyện Văn Chn

Trung tâm huyện Văn Chấn

15

373 E12.2

TBA Hng Sơn

101

Đài PT-TH huyện Văn Chấn

Trung tâm huyện Văn Chấn

5

373 E12.2

TBA Sơn Thnh

102

Trung tâm Y tế huyện Văn Chn

Trung tâm huyện Văn Chấn

7

373 E12.2

TBA Thác Hoa

103

Bộ chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn

Trung tâm huyện Văn Chấn

15

373 E12.2

TBA Thác Hoa

104

Công an huyện Văn Chấn

Trung tâm huyện Văn Chấn

20

373 E12.2

TBA Thác Hoa

105

Phòng Y tế huyện Văn Chấn

Trung tâm huyện Văn Chấn

20

373 E12.2

TBA Hồng Sơn

106

Tòa án ND huyện Văn Chấn

Trung tâm huyện Văn Chấn

10

373 E12.2

TBA Hồng Sơn

107

Thi hành án Văn Chấn

Trung tâm huyện Văn Chấn

10

373 E12.2

TBA Hồng Sơn

108

Vin kim sát Văn Chấn

Trung tâm huyện Văn Chấn

10

373 E12.2

TBA Hồng Sơn

109

Đội thanh tra giao thông số II

Trung tâm huyện Văn Chấn

10

373 E12.2

TBA Hồng Sơn

110

Phòng khám đa khoa khu vực Văn Chấn

Trung tâm huyện Văn Chấn

10

373 E12.2

TBA Hồng Sơn

111

Bệnh viện khu vực chè Trần Phú

TTNT Trần Phú huyện Văn Chấn

10

373 E12.2

TBA TTNT Trần Phú

112

Bệnh viện đa khoa Văn Chấn

TTNT Trần Phú huyện Văn Chấn

70

373 E12.2

TBA Bệnh viện

113

Thị ủy Thị xã Nghĩa Lộ

Thị xã Nghĩa Lộ

20

374 E12.2

TBA Dc Đỏ

114

HĐND-UBND Thị xã Nghĩa Lộ

Thị xã Nghĩa Lộ

25

374 E12.2

TBA Dc Đỏ

115

Đài PT-TH Thị xã

Thị xã Nghĩa Lộ

30

973 E12.2

TBA chuyên dùng

116

Trung tâm Y tế thị xã

Thị xã Nghĩa Lộ

15

374 E12.2

TBA Bệnh viện

117

Bệnh viện đa khoa thị xã Nghĩa Lộ

Thị xã Nghĩa Lộ

140

374 E12.2

TBA chuyên dùng

118

Bộ chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ

Thị xã Nghĩa Lộ

32

973 E12.2

TBA Nhà thi đu

119

Công an thị xã Nghĩa Lộ

Thị xã Nghĩa Lộ

60

374 E12.2

TBA Dốc Đỏ

120

Bưu điện thị xã Nghĩa Lộ

Thị xã Nghĩa Lộ

15

973 E12-2

TBA Tự dùng

121

Vin thông Min Tây

Thị xã Nghĩa Lộ

20

973 E12.2

TBA Tự dùng

122

Huyện ủy Trạm Tấu

Trung tâm huyện Trạm Tấu

10

375 E12.2

TBA Hát Lừu

123

HĐND-UBND huyện Trạm Tấu

Trung tâm huyện Trạm Tấu

10

375 E12.2

TBA Hát Lừu

124

Bưu điện huyện Trạm Tấu

Trung tâm huyện Trạm Tấu

8

375 E12.2

TBA Hát Lừu

125

Đài PT-TH huyện Trạm Tấu

Trung tâm huyện Trạm Tấu

5

375 E12.2

TBA Hát Lừu

126

Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu

Trung tâm huyện Trạm Tấu

10

375 E12.2

TBA Hát Lừu

127

Bệnh viện đa khoa huyện Trạm Tấu

Trung tâm huyện Trạm Tấu

20

375 E12.2

TBA Hát Lừu

128

Bộ chỉ huy quân sự huyện Trạm Tấu

Trung tâm huyện Trạm Tấu

15

375 E12.2

TBA Hát Lừu

129

Công an huyện Trạm Tấu

Trung tâm huyện Trạm Tấu

20

375 E12.2

TBA Hát Lừu

130

Huyện ủy Mù Cang Chải

Trung tâm huyện Mù Cang Chải

6

376 E29.2

TBA Ủy ban

131

HĐND-UBND huyện Mù Cang Chải

Trang tâm huyện Mù Cang Chải

6

376 E29.2

TBA Ủy ban

132

Bưu điện huyện Mù Cang Chải

Trung tâm huyện Mù Cang Chải

2

376 E29.2

TBA Trung Tâm

133

Đài PT-TH huyện Mù Cang Chải

Trung tâm huyện Mù Cang Chải

2

376 E29.2

TBA Truyền Hình

134

Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải

Trung tâm huyện Mù Cang Chải

5

376 E29.2

TBA Bệnh viện

135

Bộ chỉ huy quân sự huyện Mù Cang Chải

Trung tâm huyện Mù Cang Chải

15

376 E29.2

TBA Ủy ban

136

Công an huyện Mù Cang Chải

Trung tâm huyện Mù Cang Chải

20

376 E29.2

TBA Trung Tâm

Nhóm III:

137

CTCPCB LNS thực phần (giấy Minh Quân)

Xã Minh Quân -Huyện Trấn Yên

188

374 E12.1

TBA chuyên dùng

138

Nhà máy giy đế XK Trấn Yên

TT C Phúc - Huyện Trấn Yên

214

971 T12.3

TBA chuyên dùng

139

Nhà máy chè Việt Cường

Xã Việt Cường -Huyện Trấn Yên

10

374 E12.1

TBA chuyên dùng

140

Nhà máy chè Yên Định

Xã Hưng Thịnh -Huyện Trấn Yên

104

374 E12.1

TBA chuyên dùng

141

DNTN Đăng Khoa

Xã Báo Đáp -Huyện Trấn Yên

120

372 E12.1

TBA chuyên dùng

142

Trại lợn Phùng Xuân Hà

Xã Nga Quán -Huyện Trấn Yên

42

 

TBA chuyên dùng

143

Chè Ninh Xuân Thượng

Xã Hưng Khánh -Huyện Trấn Yên

15

374 E12.1

TBA chuyên dùng

144

Cty CPSX VLXD Bảo Hưng

Xã Bảo Hưng -Huyện Trấn Yên

115

374 E12.1

TBA chuyên dùng

145

Cty TNHH Bc Thăng Long

Xã Minh Quân -Huyện Trấn Yên

13

374 E12.1

TBA chuyên dùng

146

Cty CPKS Hưng Phát

Xã Lương Thịnh -Huyện Trấn Yên

14

374 E12.1

TBA chuyên dùng

147

Cty TNHH hương liệu Việt Trung

Xã Y Can -Huyện Trấn Yên

36

374 E12.1

TBA chuyên dùng

148

Cty TNHH Thanh Bình

Xã Việt Cường -Huyện Trấn Yên

5

374 E12.1

TBA chuyên dùng

149

Trại giam Hng Ca (K1)

Xã Hưng Khánh -Huyện Trấn Yên

150

374 E12.1

TBA chuyên dùng

150

Trại giam Hng Ca (K2)

Xã Hưng Khánh -Huyện Trấn Yên

66

374 E12.1

TBA chuyên dùng

151

Trại lợn Y Can (Nguyễn Hữu Thi)

Xã Y Can -Huyện Trấn Yên

21

374 E12.1

TBA chuyên dùng

152

Công ty Cổ phần Xi Măng Yên Bình

Xã Kiên Thành - Huyện Trấn Yên

20

372 E12.1

TBA chuyên dùng

153

Cty TNHH Thanh Bình (mỏ đá Đồng Phú)

Xã Việt Cường -Huyện Trấn Yên

193

374 E12.1

TBA chuyên dùng

154

Cty Cổ Phần Khai Khoáng Minh Đức

Xã Hưng Thịnh -Huyện Trấn Yên

800

374 E12.1

TBA chuyên dùng

155

Cty Cổ Phần Khai Khoáng Minh Đức (Trạm bơm)

Xã Hưng Thịnh -Huyện Trấn Yên

170

374 E12.1

TBA chuyên dùng

156

Cty TNHH Tân Tiếsn Sơn

Xã Lương Thịnh -Huyện Trấn Yên

750

374 E12.1

TBA chuyên dùng

157

Cty TNHH Tân Tiến Sơn (trạm bơm)

Xã Lương Thịnh -Huyện Trấn Yên

300

374 E12.1

TBA chuyên dùng

158

Cty cổ phần đầu tư xây dựng Lương Tài

Xã Bảo Hưng -Huyện Trn Yên

37

374 E12.1

TBA chuyên dùng

159

Cty TNHH MTV Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội (Ga Cổ Phúc)

TT Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên

1

971 T12.3

TBA chuyên dùng

160

Cty TNHH MTV Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội (Ga Ngòi Hóp)

Xã Báo Đáp - Huyện Trấn Yên

2

372 E12.1

TBA chuyên dùng

161

Cty cổ phần Hà Quang

Xã Lương Thịnh -Huyện Trấn Yên

640

374 E12.1

TBA chuyên dùng

162

CTY TNHH Doanh Mùi

Xã Hưng Thịnh -Huyện Trấn Yên

104

374 E12.1

TBA chuyên dùng

163

Cty cổ phần thương mại Toàn Thắng

Xã Việt Cường -Huyện Trấn Yên

54

374 E12.1

TBA chuyên dùng

164

CT CP Phát triển (Gỗ Quy Mông)

Xã Quy Mông -Huyện Trấn Yên

36

372 E12.1

TBA chuyên dùng

165

Cty TNHH Tân Ngọc Phát

Xã Y Can -Huyện Trấn Yên

9

374 E12.1

TBA chuyên dùng

166

Công ty Cổ Phần Giấy Thành Pháts

Xã Minh Quân -Huyện Trấn Yên

41

374 E12.1

TBA chuyên dùng

167

Cty TNHH MTV chăn nuôi Hòa Yên

Xã Lương Thịnh -Huyện Trấn Yên

310

374 E12.1

TBA chuyên dùng

168

Cty CP Khoáng nghiệp và TM Thuận Thông Đạt

Xã Hưng Khánh -Huyện Trấn Yên

630

374 E12.1

TBA chuyên dùng

169

Cty TNHH Quốc tế ViNa KNF

TT Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên

249

372 E12.1

TBA chuyên dùng

170

Sân gôn Ngôi sao Yên Bái

Xã Minh Quân -Huyện Trấn Yên

8

374 E12.1

TBA chuyên dùng

171

Công ty TNHHTM Ngọc Viễn Đông

Xã Báo Đáp -Huyện Trấn Yên

42

372E12.1

TBA chuyên dùng

172

Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô th

Xã Bảo Hưng -Huyện Trấn Yên

135

374E12.1

TBA chuyên dùng

173

Trạm phát xạ truyền hình Văn Yên

Xã Lâm Giang

50

372 E12,2

TBA chuyên dùng

174

Cty TNHH XNK Đạt Thành

Xã Đông Cuông

150

375 E12-4

TBA chuyên dùng

175

Cty CP khai thác XD Huyện Văn Yên

Xã An Thịnh

150

375 E12-4

TBA chuyên dùng

176

Cty TNHH Lương Việt

Xã Dụ Hạ

100

372 E12-2

TBA chuyên dùng

177

Nhà máy sn Văn Yên

Xã Đông Cuông

1500

375 E12-4

TBA chuyên dùng

178

Công ty TNHH Đại Phát xã Châu Quế Hạ

Xã Quế Hạ

160

372 E12-2

TBA chuyên dùng

179

Cty CP sứ Kỹ thuật HLS

Phường Yên Ninh

446

474 E12.1

TBA Sứ 1

180

Cty CP Dược Yên Bái

Phường Minh Tân

343

473 E12.1

TBA Dược

181

Cty CP Khoáng Sản Hòa Yên

Âu Lâu

1799

374 E12.1

TBA Khoáng sản Hòa Yên

182

PX mạ kẽm (Cty Điện lực YB)

Xã Văn Phú

50

378 E12.1

TBA Xưởng Mạ

183

Mỏ Phai Hạ (CTy Vilacera Yên Hà)

Xã Minh Bảo

58

372E12.1

TBA Phai H

184

Cty CP khoáng sản Thành Công

Xã Văn Phú

160

378 E12.1

TBA Tinh Lọc Thành Công

185

Cty Yên Sơn

 

107

474 E12.1

TBA Km4

186

Cty CPXL công nghiệp

Phường Nguyễn Phúc

80

972 T12.10

TBA Cơ khí

187

CTy CPLNS Thực phẩm Yên Bái

Phường Nguyễn Phúc

76

972 T12.10

TBA Giấy đế

188

Cty CP g Hoàn Cu (TBA g Đài Loan)

Phường Nguyễn Thái Học

56

474 E12.1

TBA GĐài Loan

189

Cty CP gỗ Tân Thành An

Phường Đồng Tâm

116

374 E12.1

TBA Thân Thành An

190

Cty CP chè Hữu Hảo

Phường Hợp Minh

208

374 E12.1

TBA chè Hữu Hảo

191

Nhà máy Chè Châu Giang

Âu Lâu

129 V

374 E12.1

TBA Chè Châu Giang

192

Công ty Vật liệu xây dựng Yên Bái

Phường Nguyễn Phúc

179

971 T12.10

TBA Xuân Lan 1

193

Công ty Vật liệu xây dựng Yên Bái

Phường Nguyễn Phúc

181

971 T12.10

TBA Xuân Lan 2

194

Công ty Vật liệu xây dựng Yên Bái

Xã Tuy Lộc

119

971 T12.10

TBA Gạch tuy Lộc

195

Công ty Vật liệu xây dựng Yên Bái

Phường Hp Minh

112

374 E12.1

TBA Gạch Hợp Minh

196

CTCP KDCB Lâm Sản XK Yên Bái

Phường Nguyễn Phúc

280

971 T12.10

TBA Mộc Xẻ

197

Cty CP XD và TM Tiến Thành

Phường Nam Cường

163

971 T12.10

TBA Gạch Nam Cường

198

Tng CTY Hòa Bình Minh

Xã Tuy Lộc

151

971 T12.10

TBA Khu SX HBM

199

Nhà máy chè Đồng Tâm

Xã Minh Bảo

69

372 E12.1

TBA Vã

200

Cty Hoàng Lâm Yên Bái

Phường Đồng Tâm

109

378 E12.1

TBA SXVL Đông Á

201

DN Tư nhân sản xuất đũa Thanh Hương

Phường Đồng Tâm

138

378 E12.1

TBA Đũa Thanh Hương

202

Lâm trường Việt Hưng (NM giấy Âu Lâu)

Xã Âu Lâu

233

374 E12.1

TBA Giấy Âu Lâu

203

Cty CP Hồng Quân (TBA Gỗ Hồng Quân)

Xã Âu Lâu

170

374 E12.1

TBA Gỗ Hồng Quân

204

Cty TNHH Minh Nghĩa Yên Bái

Âu Lâu

158

374 E12.1

TBA Tinh Dầu Quế

205

Công ty TNHH UNICO GLOBAL YB

Âu Lâu

1670

374 E12.1

TBA May Xuất Khẩu

206

TBA G Tây Hòa

Xã Tân Thịnh

60

971T12.5

TBA G Tây Hòa

207

Giy đế Khánh Hòa

Xã An Lạc

174

371 E12.4

Chuyên dùng

208

Công ty CPTM&SX Hùng Đại Dương (Nhà máy KT-CB Đá Marble Lục Yên)

Xã Tân Lĩnh

292

373 E12.4

Chuyên dùng

209

Công ty TNHH Đá Cm Thạch R.K Việt Nam

Xã Liễu Đô

3200

373 E12.4

Chuyên dùng

210

Công ty TNHH Xây dựng Sơn Tùng

Xã Liễu Đô

100

373 E12.4

Chuyên dùng

211

Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông tỉnh Yên Bái

Xã Tô Mậu

222

373 E12.4

Chuyên dùng

212

Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Khoa tại Yên Bái

Xã Liễu Đô

302

373 E12.4

Chuyên dùng

213

HTX Khai Thác Đá vôi và VLXD Bó Luông

Xã Tô Mậu

104

371 E12.4

Chuyên dùng

214

Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Chân Thiện Mỹ

Xã Liễu Đô

66

373 E12.4

Chuyên dùng

215

Công ty TNHH Đá Cẩm thạch Việt Nam

Xã Liễu Đô

86

373 E12.4

Chuyên dùng

216

Công ty TNHH Khai khoáng Thanh Sơn

Thị Trấn Yên Thế

173

373 E12.4

Chuyên dùng

217

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Thành Phát

Thị Trấn Yên Thế

90

373 E12.4

Chuyên dùng

218

Công ty TNHH Xây dựng Sơn Tùng

Xã Liu Đô

100

373 E12.4

Chuyên dùng

219

Doanh nghiệp tư nhân Huy Hoàng

Xã Yên Thng

192

373 E12.4

Chuyên dùng

220

Công ty TNHH XDSX và TMDV Hùng Đi Sơn

Xã Vĩnh Lạc

116

373 E12.4

Chuyên dùng

221

Cty TNHH Vận tải và Thương Mại Bc Thịnh

Thị Trấn Yên Thế

126

373 E12.4

Chuyên dùng

222

Công ty TNHH Quảng Phát

Xã Vĩnh Lạc

102

373 E12.4

Chuyên dùng

223

Chi Nhánh Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thái Dương Tại Lục Yên (Khautuka)

Xã An Phú

141

373 E12.4

Chuyên dùng

224

Công ty TNHH Khai thác và chế biến Đá Anh Anh

Xã Liễu Đô

196

373 E12.4

Chuyên dùng

225

Cơ sở sản xuất Kiều Công Long

Xã Yên Thng

130

373 E12.4

Chuyên dùng

226

Công Ty TNHH Chế Tác Đá Quốc tế Lục Yên

Xã Vĩnh Lạc

180

373 E12.4

Chuyên dùng

227

Công ty CP Khoáng sản Phan Thanh

Xã Phan Thanh

192

373 E12.4

Chuyên dùng

228

Công ty TNHH Khoáng sản Đông Mê Công Fansipan

Thị Trấn Yên Thế

254

373 E12.4

Chuyên dùng

229

Đài phát xạ truyền hình Lục Yên

Thị Trấn Yên Thế

29

373 E12.4

Chuyên dùng

230

Công ty Cổ phần Việt Hòa (Tòng Hng)

Xã Phúc Lợi

53

375 E12.4

Chuyên dùng

231

Công ty TNHH XD&TMTH Xuân Vinh

Xã Động Quan

92

375 E12.4

Chuyên dùng

232

Hộ kinh doanh chế biến lâm sản Nguyn Khắc Hùng

Xã Động Quan

68

375 E12.4

Chuyên dùng

233

Công ty CP STONE BASE Việt Nam

Xã Liễu Đô

426

373 E12.4

Chuyên dùng

234

Công ty Cổ phần Đầu tư SPG - Chi Nhánh Tỉnh Yên Bái (Đào Lâm)

Thị Trấn Yên Thế

152

373 E12.4

Chuyên dùng

235

Công ty TNHH Đá Cẩm thạch An Phú

Xã An Phú

311

373 E12.4

Chuyên dùng

236

CTy CP xi măng Yên Bái

Thị Trấn Yên Bình -huyện Yên Bình

6973

371 E12.1

TBA chuyên dùng

237

NM nghin Cacbonnat

Thị Trấn Yên Bình -huyện Yên Bình

3465

371 E12.1

TBA chuyên dùng

238

Cty CP nhựa KS An Phát

KCN phía Nam xã Văn Tiến -TP Yên Bái

656

378 E12.1

TBA chuyên dùng

239

Cty CP KS Viglacera

KCN phía Nam xã Văn Tiến -TP Yên Bái

805

378 E12.1

TBA chuyên dùng

240

Cty LD Canxi Cacbonat YBB

KCN phía Nam xã Văn Tiến -TP Yên Bái

377

378 E12.1

TBA chuyên dùng

241

Cty CPKS Yên Bái VPG

KCN phía Nam xã Văn Tiến -TP Yên Bái

373

378 E12.1

TBA chuyên dùng

242

Cty CP XM Yên Bình

T 10-Thị Trấn Yên Bình

13699

471, 474 E12.1

TBA chuyên dùng

243

Cty CP XM Yên Bình (đá Mông Sơn)

Xã Mông Sơn Huyện Yên Bình

691

375 E12.1

TBA chuyên dùng

244

CTCP Đá Trắng Vinaconenex

KCN phía Nam xã Văn Tiến -TP Yên Bái

854

378 E12.1

TBA chuyên dùng

245

TT Chữa bệnh-GD-LĐXH tỉnh Yên Bái

Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình

35

972 T12-5

TBA chuyên dùng

246

TT Chữa bệnh-GD-LĐXH tnh Yên Bái

Thị Trấn Yên Bình, huyện Yên Bình

20

371 E12.1

TBA chuyên dùng

247

Trạm Môi trường Hồ

Thị Trấn Yên Bình

5

371 E12.1

TBA chuyên dùng

248

Cty TNHH Khánh Minh

Xã Xuân Lai-Hyện Yên Bình

745

373 A40

TBA chuyên dùng

249

Cty TNHH Thuận Phát

KCN phía Nam xã Văn Tiến -TP Yên Bái

463

378 E12.1

TBA chuyên dùng

250

NM Giấy Yên Bình

KCN phía Nam xã Văn Tiến -TP Yên Bái

479

378 E12.1

TBA chuyên dùng

251

Cty PT Số 1 TNHH 1 TV Hải Dương

KCN phía Nam xã Văn Tiến -TP Yên Bái

852

378 E12.1

TBA chuyên dùng

252

Cty TNHH TM Đầu tư Yên Bình

Xã Vũ Linh -Huyện Yên Bình

74

373A40

TBA chuyên dùng

253

Ga Văn Phú

Xã Văn Phú -TP Yên bái

11

378 E12.1

TBA chuyên dùng

254

Nhà máy chè Bảo Ái

Xã Bảo Ái -huyện Yên Bình

7

375 E12.1

TBA Chè km28

255

Nhà máy chè Văn Hưng

kM15 Thị Trấn Yên Bình

6

971T12-5

Chè Văn Hưng

256

CT TNHHXSTM Tân Thành An

Thôn 6-Xã Thịnh Hưng

21

371 E12.1

TBA chuyên dùng

257

Cty CPTM Toàn Thng

Xã Minh Lương -huyn Đoan Hùng

76

371 E12.1

TBA chuyên dùng

258

Cty CPTM Lương Sơn

Xã Tân Hương-Huyện Yên Bình

19

375 E12.1

TBA chuyên dùng

259

Cty TNHH Chè Trường Sinh

Xã Bảo Ái -huyện Yên Bình

28

375 E12.1

TBA chuyên dùng

260

CTy TNHH Hi Thành

Xã Tân Hương-Huyện Yên Bình

175

375 E12.1

TBA chuyên dùng

261

CTy TNHH Sơn Tú

Thị Trấn Yên Bình -huyện Yên Bình

93

371 E12.1

TBA chuyên dùng

262

Cty CP Yên Thành

Thị Trấn Yên Bình -huyện Yên Bình

58

374 E12.1

TBA chuyên dùng

263

Cty CP KS Latka

Thị Trấn Yên Bình -huyện Yên Bình

538

972 T12-5

TBA chuyên dùng

264

DN Tư nhân Trường Thành

Xã Đại Đng -Huyện Yên Bình

30

375 E12.1

TBA chuyên dùng

265

Cty TNHH Sơn dẻo SYN TheTic

KCN phía Nam xã Văn Tiến -TP Yên Bái

12

378 E12.1

TBA chuyên dùng

266

Cty CP Mông Sơn (TBA1)

KCN phía Nam xã Văn Tiến -TP Yên Bái

12

378 E12.1

TBA chuyên dùng

267

Cty CP Mông Sơn (TBA2)

Xã Mông Sơn -Huyện Yên Bình

1265

375 E12.1

TBA chuyên dùng

268

HTX Thanh Tùng

Thị Trấn Yên Bình -huyện Yên Bình

42

971T12-6

TBA chuyên dùng

269

Cty CP Khai Thác và KS Toàn Phát

Thị trấn thác Bà -Huyện Yên Bình

0

971T12-6

TBA chuyên dùng

270

Cty CPXD TM Nam Thng

Thị trấn Thác Bà -Huyện Yên Bình

69

971T12-6

TBA chuyên dùng

271

Cty TNHH Hà Kim Phương

Xã Minh Lương -huyn Đoan Hùng

90

371 E12.1

TBA chuyên dùng

272

DN gỗ TN Thành Giang

Xã Phú Thịnh -huyện Yên Bình

35

371 E12.1

TBA chuyên dùng

273

Cty CP Vinavico

KCN phía Nam xã Văn Tiến -TP Yên

889

378 E12.1

TBA chuyên dùng

274

Cty PT Số 1 TNHH 1 TV Hải Dương

Xã Mông Sơn -Huyện Yên Bình

61

375 E12.1

TBA chuyên dùng

275

Cty CP đầu tư gỗ An Phú

Thị trấn Thác Bà -Huyện Yên Bình

28

373A40

TBA chuyên dùng

276

Cty TNHH Đng Tiến

Xã Mỹ Gia -Huyn Yên Bình

164

373A40

TBA chuyên dùng

277

Cty TNHH Đng Tiến

Thị Trấn Yên Bình -huyện Yên Bình

46

371 E12.1

TBA chuyên dùng

278

Hộ KD cá th Vũ Xuân Quyn

Xã Vĩnh Kiên -huyện Yên Bình

187

971T12-6

TBA chuyên dùng

279

Cty CP dinh dưỡng Việt Tín

Xã Văn Tiến -TP Yên Bái

207

378 E12.1

TBA chuyên dùng

280

Trại Tạm giam Yên Bái

Km8 T 1-TP Yên Bái

30

374 E12.1

TBA chuyên dùng

281

Cty CP An Phúc

 

112

378 E12.1

TBA chuyên dùng

282

Cty TNHH Ga Cường Thắng

Xã Phú Thịnh -huyện Yên Bình

30

378 E12.1

TBA chuyên dùng

283

Hộ KD cá thể Nông Văn Diện

Xã Mỹ Gia -Huyn Yên Bình

37

373A40

TBA chuyên dùng

284

Cty TNHH Vstar

T 13 Thị Trấn Yên Bình

1418

371 E12.1

TBA chuyên dùng

285

Cty TNHH Vstar (TBA2)

T 13 Thị Trấn Yên Bình

678

371 E12.1

TBA chuyên dùng

286

Cty CPPT CN Hóa

Xã Văn Tiến -TP Yên Bái

44

378 E12.1

TBA chuyên dùng

287

Cty TNHH TV kiến trúc AYB

Xã Văn Tiến -TP Yên Bái

109

378 E12.1

TBA chuyên dùng

288

Cty TNHH Hiệp Phú

Xã Văn Tiến -TP Yên Bái

135

371 E12.1

TBA chuyên dùng

289

Cty CP Việt Kim Yên Bái

Xã Văn Tiến -TP Yên Bái

23

378 E12.1

TBA chuyên dùng

290

Cty LD Canxi Cacbonat YBB (mỏ)

Xã Mông Sơn-huyện Yên Bình

132

375 E12.1

TBA chuyên dùng

291

Cty CP chè Liên Sơn

TTNT Liên Sơn huyện Văn Chấn

112

374 E12.2

TBA chuyên dùng

292

Cty CPTĐ Văn Chấn - 560

Xã An Lương huyện Văn Chấn

40

374 E12.2

TBA chuyên dùng

293

Cty CPTĐ Văn Chấn -II

Xã Sơn Thịnh huyện Văn Chấn

3

373 E12.2

TBA chuyên dùng

294

Cty CPTĐ Văn Chấn - Thi công I

Xã An Lương huyện Văn Chấn

9

374 E12.2

TBA chuyên dùng

295

CTCP ĐTXD &PT Trường Thành 1

Xã Tú Lệ huyện Văn Chấn

63

374 E12.2

TBA chuyên dùng

296

CTCP ĐTXD &PT Trường Thành (TBA2)

Xã Tú Lệ huyện Văn Chn

35

374 E12.2

TBA chuyên dùng

297

CTCP ĐTXD &PT Trường Thành 2(TBA3)

Xã Tú Lệ huyện Văn Chấn

184

374 E12.2

TBA chuyên dùng

298

TBA Thủy điện Hát Lừu

Xã Hát Lừu huyện Trạm Tấu

15

374 E12.2

TBA chuyên dùng

299

Cty TNHH Thanh Bình

Xã Nghĩa Sơn huyện Văn Chấn

72

374 E12.2

TBA chuyên dùng

300

Cty TNHH Gạch Quang Thịnh

Xã Phù Nhan huyện Văn Chấn

336

374 E12.2

TBA chuyên dùng

301

Cty CPNLSTP Yên Bái

Xã Sơn Lương huyện Văn Chấn

55

374 E12.2

TBA chuyên dùng

302

Cty CPTĐ Trạm Tấu - Đp Đu mối

Xã Pá Hu huyện Trạm Tấu

2

375 E12.2

TBA chuyên dùng

303

Cty CPTĐ Noong Phai - Noong Phai

Xã Trạm Tấu huyện Trạm Tấu

247

375 E12.2

TBA chuyên dùng

304

Cty CPTĐ Noong Phai - Noong Phai

Xã Phá Hu huyện Trạm Tấu

226

375 E12.2

TBA chuyên dùng

305

Cty CPTĐ Noong Phai - Noong Phai

Xã Phá Hu huyện Trạm Tấu

130

375 E12.2

TBA chuyên dùng

306

Cty CPTĐ Noong Phai - Noong Phai

Xã Phá Hu huyện Trạm Tấu

152

375 E12.2

TBA chuyên dùng

307

Cty CP Thịnh Đạt (03 TBA)

Xã La Pán Tn huyện Mù Cang Chải

518

376 E29.2

TBA chuyên dùng

308

Cty TNHH khai thác KS Nam Hồng Hà

Xã La Pán Tn huyện Mù Cang Chải

502

376 E29.2

TBA chuyên dùng

309

Cty TNHH Xuân Thiện (TĐ Khao Mang)

Xã Khao Mang huyện Mù Cang Chải

662

376 E29.2

TBA chuyên dùng

310

Cty CP Thủy điện H Bn

Xã Hbn huyện Mù Cang Chải

40

376 E29.2

TBA chuyên dùng

311

Cty Nam Hng Hà

Xã La Pán Tn huyện Mù Cang Chải

502

376 E29.2

TBA chuyên dùng

312

Nhà máy giy đế Minh An

Xã Minh An huyện Văn Chấn

169

373 E12.2

TBA chuyên dùng

313

Cty CP chè Trần Phú

TTNT Trần Phú huyện Văn Chấn

145

373 E12.2

TBA Chè Trần Phú

314

Cty CP chè Nghĩa lộ

TTNT Chè Nghĩa Lộ huyện Văn Chấn

120

373 E12.2

TBA Chè Nghĩa Lộ

315

Cty TNHH Đại Đồng Tiến

Xã Đông Khê huyện Văn Chấn

328

373 E12.2

TBA chuyên dùng

316

Cty CP Thịnh Đạt

Xã Sơn Thịnh huyện Văn Chấn

409

373 E12.2

TBA chuyên dùng

317

Cty TNHH chế biến NLS Đại Hoa

Xã Sơn Thịnh huyện Văn Chấn

97

373 E12.2

TBA chuyên dùng

318

DNTN CBKD chè Bình Thuận

Xã Bình Thuận huyện Văn Chấn

115

373 E12.2

TBA chuyên dùng

319

NM chè Văn Tiên

Xã Thượng Bàng La huyện Văn Chấn

10

373 E12.2

TBA Chè Văn Tiên

320

Chè Kiến Thuận

Xã Bình Thuận huyện Văn Chấn

101

373 E12.2

TBA chuyên dùng

321

HTX dịch vụ Tân An

Xã Thượng Bàng La huyện Văn Chấn

82

373 E12.2

TBA chuyên dùng

322

CT TNHH Chè Việt Trung

Xã Đại Lịch huyện Văn Chấn

46

373 E12.2

TBA chuyên dùng

323

DNTN Xăng Du Thanh Bình

Xã Chn Thịnh huyện Văn Chấn

25

373 E12.2

TBA chuyên dùng

324

CT TNHH XD&TM Đức Toàn

Xã Cát Thịnh huyện Văn Chấn

118

373 E12.2

TBA chuyên dùng

325

Cty TNHH1TV chế biến quặng st làng M

Xã Chn Thịnh huyện Văn Chấn

2045

373 E12.2

TBA chuyên dùng

326

DNTN Thành Hương

Xã Đng Khê huyện Văn Chấn

336

373 E12.2

TBA chuyên dùng

327

Cty TNHH Quảng Phát

Xã Thượng Bàng La huyện Văn Chấn

42

373 E12.2

TBA chuyên dùng

328

HTX chè Nam Thịnh (Nghĩa Tâm)

Xã Nghĩa Tâm huyện Văn Chấn

70

373 E12.2

TBA chuyên dùng

329

HTX đá vôi Thượng Bng La

Xã Thượng Bng La huyện Văn Chấn

260

373 E12.2

TBA chuyên dùng

330

Trạm xăng dầu T12 - Cục hậu cần QK2

TTNT Nghĩa Lộ huyện Văn Chấn

25

373 E12.2

TBA chuyên dùng

331

Ban QLDA QSEAP

Xã Sui Giang huyện Văn Chấn

10

373 E12.2

TBA Chè Sui Giàng

332

Cty TNHH Hoàng Vũ Lai Châu

TTNT Nghĩa Lộ huyện Văn Chấn

37

373 E12.2

TBA Trại Lợn

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 784/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu784/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2017
Ngày hiệu lực08/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 784/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 784/QĐ-UBND 2017 phương án tiết giảm công suất tiêu thụ điện tỉnh Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 784/QĐ-UBND 2017 phương án tiết giảm công suất tiêu thụ điện tỉnh Yên Bái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu784/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýTạ Văn Long
        Ngày ban hành08/05/2017
        Ngày hiệu lực08/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 784/QĐ-UBND 2017 phương án tiết giảm công suất tiêu thụ điện tỉnh Yên Bái

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 784/QĐ-UBND 2017 phương án tiết giảm công suất tiêu thụ điện tỉnh Yên Bái

            • 08/05/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/05/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực