Quyết định 785/QĐ-UBND

Quyết định 785/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 785/QĐ-UBND kế hoạch triển khai thi hành luật tố tụng hành chính Hưng Yên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 785/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 22 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 104/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về việc thi hành Luật T tụng hành chính năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 01/03/2016 của Th tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật T tụng hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 215/TTr-STP ngày 08/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ttụng hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, Giám đốc các sở, ban, ngành tnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp
;
- Thường trực Tnh y;
- Thư
ng trực HĐND tnh;
- Ch
tịch, các Phó Chủ tịch UBND tnh;
- UBMTTQ V
iệt Nam tnh, VKSND tnh, TAND tnh, Cc THADS tnh;
- L
ãnh đạo VP UBND tnh;
- Đài PTTH tnh, Báo Hưng Yên;
- Thông tấn xã
Việt Nam tại Hưng Yên;
- Hội Luật gia t
nh, Đoàn Luật sư tnh;
- Phòng Nội chính;
- Trung tâm Tin học và Côn
g báo tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh
Quang

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN
(Ban hành kèm theo Quy
ết định số 785/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh)

Thực hiện Quyết đnh số 325/QĐ-TTg ngày 01 tháng 03 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính, Ủy ban nhân dân tnh ban hành Kế hoạch trin khai thi hành Luật Tố tụng hành chính với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

a) Quy định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính đảm bảo nghm túc, kịp thời, hiệu quả và thống nhất trên địa bàn tnh.

b) Quy định cơ chế phối hợp gia các sở, ban, ngành tnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thi hành Luật Ttụng hành chính trên địa bàn tnh.

2. Yêu cầu

a) Các s, ban, ngành tnh, UBND các huyện, thành phố chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, cht lượng công việc, tiến độ hoàn thành công việc, sau ngày 01 tháng 07 năm 2016 Luật Tố tụng hành chính được thực hiện đng bộ trên địa bàn tnh.

b) Đm bảo sự phối hợp có hiệu quả giữa các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình t chc thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền

a) Tổ chức Hội nghtriển khai, giới thiệu nhng nội dung cơ bản của Luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp,

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tnh, Viện Kim sát nhân dân tnh, các s, ban, ngành tnh, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thành phn: Đại diện các sở, ban, ngành tnh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư; cơ quan Trung ương đóng trên đa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành ph.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

b) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Tố tng hành chính với nội dung, hình thức phù hợp

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016.

c) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Thông tấn xã, Báo Hưng Yên và các cơ quan chủ qun báo chí trên địa bàn tnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và năm 2017.

d) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh, Hội Luật gia, Đoàn luật sư, các cơ quan, tổ chức khác tổ chức phbiến, tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính cho hội viên, đoàn viên của tổ chức.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.

2. Tập huấn chuyên sâu

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành tnh, các tổ chức ở địa phương có liên quan, cơ quan thông tấn, báo chí địa phương.

- Thành phần: Cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành tỉnh, các tổ chức có liên quan; đại diện Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia; cán bộ làm công tác bổ trợ tư pháp, Trợ Giúp pháp lý, Bán đu giá tài sn thuộc Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý II và Quý III năm 2016.

3. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật Tố tụng hành chính; tham mưu sửa đi, bổ sung hoặc ban hành mi các văn bản quy phạm pháp luật

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp rà soát các văn bản pháp luật vthi hành án dân sự và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến quy đnh của Luật Tố tụng hành chính đề nghị cơ quan có thm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp.

+ Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh và đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tnh rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý của ngành có nội dung liên quan đến quy định của Luật T tng hành chính đề nghị cơ quan có thẩm quyn sửa đổi, b sung, thay thế, bãi bhoặc ban hành mới.

- Thời gian thực hiện:

+ Kết quả rà soát gửi STư pháp trước ngày 15/6/2016.

+ Sở Tư pháp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 01/7/2016.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước, trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm dtoán và b trí trong nguồn ngân sách để tchức thực hiện. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức trin khai thi hành Bộ luật Tố tụng hành chính thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bn hướng dẫn Luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hin; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Đnghị Tòa án nhân dân tnh, Viện Kim sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh tích cực phi hợp với các sở, ban, ngành tỉnh trong việc triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính.

3. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Ttụng hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương; bo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm; chỉ đạo UBND cp xã thực hiện tuyên truyền Luật Ttụng hành chính đến nhân dân.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 785/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu785/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2016
Ngày hiệu lực22/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 785/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 785/QĐ-UBND kế hoạch triển khai thi hành luật tố tụng hành chính Hưng Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 785/QĐ-UBND kế hoạch triển khai thi hành luật tố tụng hành chính Hưng Yên 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu785/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Minh Quang
        Ngày ban hành22/04/2016
        Ngày hiệu lực22/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 785/QĐ-UBND kế hoạch triển khai thi hành luật tố tụng hành chính Hưng Yên 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 785/QĐ-UBND kế hoạch triển khai thi hành luật tố tụng hành chính Hưng Yên 2016

           • 22/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực