Quyết định 814/QĐ-UBND

Quyết định 814/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt điều chỉnh Dự toán thu, chi năm 2013 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và Kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2013 cho các chủ rừng do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 814/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán thu chi Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Kon Tum 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 814/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 12 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NĂM 2013 CỦA QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2013 CHO CÁC CHỦ RỪNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 80/2011/TT-BNPTNT ngày 23/11/2011 về việc hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng; số 20/2012/TT-BNPTNT ngày 07/05/2012 về việc hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng; số 60/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 Quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định diện tích rừng trong lưu vực phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Thông tư số 85/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16/11/2012 của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự toán thu, chi năm 2013 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và Kế hoạch chi trả tiền DVMTR năm 2013 cho các chủ rừng;

Xét đề nghị của liên ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tại Văn bản số 178/VB-LN ngày 30/9/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án, Kế hoạch chi trả tiền DVMTR các năm 2011, 2012, 2013 và 2014 cho các chủ rừng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Dự toán thu, chi năm 2013 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và Kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2013 cho các chủ rừng, như sau:

1. Điều chỉnh Biểu số 01 ban hành kèm theo Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự toán thu, chi năm 2013 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và Kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2013 cho các chủ rừng (Chi tiết Biểu số 01 kèm theo).

2. Điều chỉnh Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự toán thu, chi năm 2013 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và Kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2013 cho các chủ rừng, như sau:

- Kinh phí chi trả cho các chủ rừng là 115.000,36 triệu đồng (Chi tiết Biểu số 02 kèm theo).

- Đơn giá chi trả theo từng lưu vực nhà máy thủy điện (Chi tiết Biểu số 03 kèm theo).

- Các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng (nhà máy sản xuất thủy điện) không thuộc diện điều chỉnh đơn giá chi trả đợt này tiếp tục thực hiện nộp tiền theo quy định và được tổng hợp điều chỉnh chung trong kế hoạch năm 2015.

3. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; Thủ trưởng các đơn vị chủ rừng, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh (CVP, PVPKTTH);
- Lưu: VT, KTN5, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Hải

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 814/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu814/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2015
Ngày hiệu lực12/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 814/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 814/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán thu chi Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Kon Tum 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 814/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán thu chi Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Kon Tum 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu814/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Hữu Hải
        Ngày ban hành12/10/2015
        Ngày hiệu lực12/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 814/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán thu chi Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Kon Tum 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 814/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán thu chi Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Kon Tum 2015

            • 12/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực