Quyết định 82/QĐ-UBND

Quyết định 82/QĐ-UBND về Chương trình công tác năm 2017 do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 82/QĐ-UBND Chương trình công tác Bình Định 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 12 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ các Nghị quyết HĐND tỉnh Khóa XII, kỳ họp thứ 3 ngày 09/12/2016 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 (Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND) về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 (Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND) về dự toán ngân sách năm 2017 và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2017 (Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND);

Xét đề nghị của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm 2017 của UBND tỉnh.

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ nội dung Chương trình công tác năm 2017 của UBND tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện, trình UBND tỉnh đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hồ Quốc Dũng

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh)

SỐ TT

NỘI DUNG

CƠ QUAN TRÌNH

THỜI GIAN TRÌNH

Ghi chú

1.

Rà soát các điểm khai thác dịch vụ phục vụ khách du lịch tại bãi biển Quy Nhơn.

Sở Xây dựng

Tháng 1

 

2.

Đồ án quy hoạch phân khu 1/2.000 Khu du lịch - Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Lapoesie, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn

Sở Xây dựng

Tháng 1

 

3.

Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công trình Học viện Golf FLC Quy Nhơn.

Ban Quản lý KKT tỉnh

Tháng 2

 

4.

Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công trình Công viên động vật hoang dã FLC Quy Nhơn

Ban Quản lý KKT tỉnh

Tháng 2

 

5.

Phương án kiến trúc Trung tâm Thương mại, dịch vụ khách sạn và căn hộ cao cấp (Hoa Sen Tower) tại khu đất số 01 Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

Sở Xây dựng

Tháng 2

 

6.

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Tháng 2

 

7.

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Bình Định đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Sở Y tế

Tháng 2

 

8.

Quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Tháng 2

 

9.

Quy hoạch xây dựng Nghĩa trang cán bộ trung cao cấp của tỉnh và nghĩa trang nhân dân thành phố Quy Nhơn

UBND thành phố Quy Nhơn

Tháng 3

 

10.

Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển giống cây trồng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh

Sở NN&PTNT

Tháng 3

 

11.

Quy định định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và mức hỗ trợ thực hiện chính sách nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

Sở NN&PTNT

Tháng 3

 

12.

Đề án giải quyết việc làm tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Tháng 3

 

13.

Phương án thiết kế tuyến đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội nối dài và cơ chế tài chính để đầu tư tuyến đường

Sở Giao thông Vận tải

Tháng 3

 

14.

Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu chức năng đặc thù Khu dân cư, dịch vụ, thương mại dọc bờ biển huyện Hoài Nhơn

UBND huyện Hoài Nhơn

Tháng 3

 

15.

Đồ án Quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex Bình Định

Ban Quản lý KKT tỉnh

Tháng 3

 

16.

Quy hoạch chi tiết khu đô thị Long Vân - Long Mỹ

Sở Xây dựng

Tháng 3

 

17.

Đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng An toàn thực phẩm nông, lâm sản và thủy sản tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tháng 3

 

18.

Quy hoạch sử dụng đất dọc tuyến đường từ sân bay Phù Cát - Cát Tiến

Sở Xây dựng

Tháng 4

 

19.

Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Tháng 4

 

20.

Chính sách sử dụng đất và xử lý nước thải tại 02 cảng cá Quy Nhơn và Đề Gi

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tháng 4

 

21.

Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến năm 2035 - nội dung phân bổ tài nguyên mặt nước và phân bổ tài nguyên nước dưới đất

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tháng 4

 

22.

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tháng 4

 

23.

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Tháng 4

 

24.

Quy hoạch phân khu chức năng chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao Cát Thành, Cát Hải, huyện Phù Cát

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tháng 4

 

25.

Đề án Đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tháng 5

 

26.

Phương án giao rừng tự nhiên, rừng trồng cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tháng 5

 

27.

Đề án Phát triển cây gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2035

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tháng 5

 

28.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và dự án Cải tạo nâng cấp tuyến đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn

UBND thành phố Quy Nhơn

Tháng 5

 

29.

Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 khu vực phía Tây Bắc thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận (thị trấn Diêu Trì, thị trấn Tuy Phước, các xã Phước An, Phước Thành và Phước Lộc)

Sở Xây dựng

Tháng 5

 

30.

Điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh (phân khúc giai đoạn 2017 - 2020)

Sở Xây dựng

Tháng 5

 

31.

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035, hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kv (Hợp phần 2)

Sở Công Thương

Tháng 6

 

32.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bình Định

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tháng 6

 

33.

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (đất, cát làm vật liệu xây dựng thông thường)

Sở Xây dựng

Tháng 6

 

34.

Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định

Cục Thuế tỉnh

Tháng 6

 

35.

Danh mục công trình thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi đất theo Điều 61, 62, Luật Đất đai năm 2013 và danh mục công trình sử dụng dưới 10ha đất lúa và dưới 20ha đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng (bổ sung 6 tháng đầu năm 2017)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tháng 6

 

36.

Điều chỉnh Kế hoạch Đầu tư phát triển 6 tháng cuối năm 2017

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 6

 

37.

Báo cáo Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 6

 

38.

Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa

Sở Xây dựng

Tháng 7

 

39.

Điều chỉnh, bổ sung nội dung phát triển sản xuất muối tỉnh Bình Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 vào Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tháng 7

 

40.

Đề án khoa học “Nghiên cứu quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Viện Nghiên cứu PTKTXH tỉnh

Tháng 7

 

41.

Điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chung đô thị An Nhơn đến năm 2035

UBND thị xã An Nhơn

Tháng 8

 

42.

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 KCN Long Mỹ (giai đoạn 2)

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Tháng 9

 

43.

Điều chỉnh Quy hoạch chung KKT Nhơn Hội theo hướng điều chỉnh cục bộ 12.000 ha theo Quy hoạch đã phê duyệt và bổ sung Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex Bình Định theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Tháng 9

 

44.

Danh mục công trình thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi đất theo Điều 61, 62, Luật Đất đai năm 2013 và danh mục công trình sử dụng dưới 10ha đất lúa và dưới 20ha đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng (năm 2018)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tháng 10

 

45.

Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định đến năm 2025

Sở Xây dựng

Tháng 10

 

46.

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2035

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 10

 

47.

Đề án chuyển đổi đất trồng lúa từ 3 vụ/năm sang 2 vụ/năm trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tháng 10

 

48.

Điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng sau kiểm kê rừng

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tháng 10

 

49.

Đề án xây dựng khu nuôi tôm công nghệ cao ở xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tháng 10

 

50.

Kế hoạch Biên chế hành chính sự nghiệp năm 2018

Sở Nội vụ

Tháng 11

 

51.

Sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Tháng 11

 

52.

Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 11

 

53.

Dự toán ngân sách địa phương năm 2018 và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2018

Sở Tài chính

Tháng 11

 

54.

Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, nhiệm vụ năm 2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 11

 

55.

Đề án thành lập thị xã Hoài Nhơn

UBND huyện Hoài Nhơn phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Xây dựng

Tháng 12

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 82/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu82/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2017
Ngày hiệu lực12/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 82/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 82/QĐ-UBND Chương trình công tác Bình Định 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 82/QĐ-UBND Chương trình công tác Bình Định 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu82/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành12/01/2017
        Ngày hiệu lực12/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 82/QĐ-UBND Chương trình công tác Bình Định 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 82/QĐ-UBND Chương trình công tác Bình Định 2017

           • 12/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực