Quyết định 821/QĐ-UBND

Quyết định 821/QĐ-UBND năm 2016 về đổi tên Hội Taekwondo tỉnh Lâm Đồng thành Liên đoàn Taekwondo tỉnh Lâm Đồng và phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Taekwondo tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 821/QĐ-UBND đổi tên Hội Taekwondo thành Liên đoàn Taekwondo Lâm Đồng 2015 2020 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 821/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 14 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN HỘI TAEKWONDO TỈNH LÂM ĐỒNG THÀNH LIÊN ĐOÀN TAEKWONDO TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ LIÊN ĐOÀN TAEKWONDO TỈNH LÂM ĐỒNG NHIỆM KỲ 2015-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Hội Taekwondo tỉnh Lâm Đồng tại văn bản số 20/BC-TKD ngày 01/3/2016 về việc báo cáo kết quả Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép đổi tên Hội Taekwondo tỉnh Lâm Đồng thành Liên đoàn Taekwondo tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Phê duyệt kèm theo quyết định này Điều lệ Liên đoàn Taekwondo tỉnh Lâm Đồng đã được Đại hội lần thứ II của Hội, nhiệm kỳ (2015-2020) thông qua ngày 26/02/2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo tỉnh Lâm Đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TKCT, VX2.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

ĐIỀU LỆ

LIÊN ĐOÀN TAEKWONDO TỈNH LÂM ĐỒNG
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi, biểu tượng

- Tên tiếng Việt: Liên đoàn Taekwondo tỉnh Lâm Đồng.

- Tên tiếng Anh: Lam Dong Taekwondo Association.

- Biểu tượng của liên đoàn Taekwondo tỉnh Lâm Đồng: hình tròn ở giữa là hình cây thông có nắm đấm.

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

1. Tôn chỉ:

a) Liên đoàn Taekwondo tỉnh Lâm Đồng (gọi tắt là liên đoàn) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tập hợp các tổ chức, cá nhân tự nguyện, ham thích tập luyện và hoạt động nhm đóng góp cho sự phát triển môn võ thuật Taekwondo;

b) Liên đoàn hoạt động đúng theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thể dục thể thao.

2. Mục đích:

a) Liên đoàn hoạt động với mục đích tuyên truyền, vận động, tổ chức, hướng dẫn quần chúng tham gia tập luyện, thi đấu môn thể thao võ thuật Taekwondo theo quy định của pháp luật. Thông qua tập luyện và thi đấu nhằm nâng cao thể chất, phát triển tài năng, rèn luyện nhân cách, tăng cường tình đoàn kết trong nhân dân, nhất là trong lực lượng thanh thiếu niên và học sinh, sinh viên, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương;

b) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để tuyển chọn, đào tạo những môn sinh có năng khiếu trở thành những vận động viên giỏi để tham gia các giải thi đấu trong tỉnh, khu vực và toàn quốc, phấn đấu đạt thành tích cao nhất.

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở

1. Liên đoàn có tư cách pháp nhân, biểu tượng, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ liên đoàn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trụ sở của liên đoàn đặt tại: số 279/1 đường Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt.

Điều 4. Lĩnh vực và phạm vi hoạt động

1. Liên đoàn hoạt động trong lĩnh vực môn võ thuật Taekwondo trong phạm vi tỉnh Lâm Đồng. Liên đoàn là thành viên của liên đoàn Taekwondo Việt Nam.

2. Liên đoàn chịu sự chỉ đạo và quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, chịu sự hướng dẫn chuyên môn của liên đoàn Taekwondo Việt Nam.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

1. Tự nguyện, tự quản.

2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

4. Không vì mục đích lợi nhuận.

5. Tuân thủ pháp luật và Điều lệ liên đoàn Taekwondo tỉnh Lâm Đồng.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 6. Nhiệm vụ

1. Tuyên truyền đường lối, quan điểm về công tác thể dục thể thao của Đảng và Nhà nước; lợi ích, tác dụng của việc tập luyện thể dục thể thao nói chung, tập luyện Taekwondo nói riêng đối với sức khỏe; giáo dục phẩm chất, tư cách đạo đức và tinh thần thượng võ cho huấn luyện viên và võ sinh.

2. Tổ chức, quản lý phong trào tập luyện, điều hành các hoạt động thi đấu, biểu diễn tuyển chọn vận động viên trên phạm vi toàn tỉnh Lâm Đồng theo định hướng phát triển thể dục thể thao của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn kỹ thuật cho trọng tài, huấn luyện viên, phụ tá, hướng dẫn viên; phổ biến các phương pháp tập luyện. Tổ chức các kỳ thi huyn đai theo quy chế quản lý chuyên môn của liên đoàn Taekwondo Việt Nam; quản lý và chấm thi nâng cấp, nâng đai cho võ sinh của các đơn vị thành viên trực thuộc, các điểm tập, phòng tập, câu lạc bộ theo thẩm quyền của liên đoàn Taekwondo tỉnh Lâm Đồng.

4. Xây dựng hệ thống tổ chức, quản lý phong trào Taekwondo từ liên đoàn cho đến câu lạc bộ; xem xét và đề nghị cho phép mở câu lạc bộ, lớp tập, điểm tập trực thuộc khi đã hội đủ các điều kiện quy định để phát triển bộ môn Taekwondo trong tỉnh.

5. Tổ chức các hoạt động để gây quỹ theo đúng pháp luật của nhà nước. Được gây quỹ liên đoàn trên cơ sở lệ phí do hội viên, các tổ chức, cá nhân thành viên trực thuộc đóng góp và huy động các nguồn lực của xã hội để tự trang trải về kinh phí hoạt động. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của liên đoàn theo đúng quy định của pháp luật và quy chế chi tiêu nội bộ của liên đoàn.

Điều 7. Quyền hạn

1. Đại diện cho các tổ chức thành viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của liên đoàn theo quy định của pháp luật.

2. Bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của liên đoàn và hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của liên đoàn và quy định của pháp luật. Phi hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của liên đoàn.

3. Tham gia ý kiến và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển và lĩnh vực liên đoàn hoạt động.

4. Được tổ chức phổ biến kiến thức, bồi dưỡng chuyên môn kỹ thuật, quản lý đội ngũ huấn luyện viên, phụ tá, hướng dẫn viên và được cấp chứng nhận về chuyên môn, cấp đai cho võ sinh theo thẩm quyền hoạt động của liên đoàn.

5. Được gây quỹ liên đoàn trên cơ sở hội phí của hội viên và được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

6. Khen thưởng và kỷ luật kịp thời đối với các tổ chức thành viên, hội viên có thành tích ni bật hoặc khi tổ chức thành viên, hội viên, hun luyện viên, võ sinh vi phạm điều lệ liên đoàn, vi phạm đạo đức, tư cách, tác phong của người dạy võ và học võ Taekwondo.

Chương III

HỘI VIÊN

Điu 8. Hội viên, tiêu chuẩn hội viên

Hội viên của liên đoàn gồm hội viên chính thức và hội viên danh dự.

1. Hội viên chính thức:

a) Hội viên tổ chức: tổ chức Taekwondo có phạm vi hoạt động ở các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được thành lập theo quy định của pháp luật, các tổ chức khác tự nguyện gia nhập, thừa nhận và chấp hành Điều lệ liên đoàn, đóng hội phí đầy đủ và tự nguyện tham gia các hoạt động của liên đoàn đều được công nhận là hội viên tổ chức của liên đoàn;

b) Hội viên cá nhân: công dân Việt Nam tán thành Điều lệ liên đoàn, tự nguyện làm đơn xin gia nhập liên đoàn, đóng hội phí theo quy định đều được xem xét công nhận là hội viên chính thức của liên đoàn Taekwondo tỉnh Lâm Đồng.

2. Hội viên danh dự: công dân Việt Nam không có điều kiện trở thành hội viên chính thức của liên đoàn, nhưng có đóng góp lớn cho sự phát triển của liên đoàn và phong trào Taekwondo ở địa phương thì có thể được công nhận là hội viên danh dự.

Điều 9. Quyền của hội viên

1. Hội viên tổ chức:

a) Đề xuất, thảo luận về chủ trương, kế hoạch hoạt động của liên đoàn;

b) Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu liên đoàn và đề cử, ứng cử vào Ban chấp hành, Ban kiểm tra liên đoàn;

c) Giám sát hoạt động của Ban chấp hành, Ban kiểm tra liên đoàn;

d) Được liên đoàn bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng có liên quan đến Taekwondo theo quy định của pháp luật.

2. Hội viên cá nhân:

a) Được tham gia ý kiến và biểu quyết các công việc của liên đoàn;

b) Hội viên từ 18 tuổi trở lên tham gia sinh hoạt và tập luyện thường xuyên sau thời gian 04 năm được 01 thành viên Ban chấp hành liên đoàn hoặc huấn luyện viên trưởng đơn vị câu lạc bộ giới thiệu thì được quyền tham gia bầu cử, ứng cử vào Ban chấp hành và các ban chức năng của liên đoàn;

c) Được giúp đỡ tham gia các lớp học, các lớp bồi dưỡng chuyên môn kỹ thuật do liên đoàn tổ chức để phát triển tài năng;

d) Được cấp thẻ hội viên;

đ) Được liên đoàn khen thưởng khi có thành tích xuất sắc;

e) Có quyền xin ra khỏi liên đoàn.

Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên

1. Hội viên tổ chức:

a) Tuyệt đối gương mẫu chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, các quy định và quy chế của liên đoàn;

b) Tích cực đóng góp xây dựng khối đoàn kết và sự phát triển của liên đoàn Taekwondo tỉnh Lâm Đồng và liên đoàn Taekwondo Việt Nam;

c) Đóng niên liễm đầy đủ;

d) Hàng năm phải gởi báo cáo về tình hình hoạt động của tổ chức mình cho liên đoàn theo quy định.

2. Hội viên cá nhân:

a) Phải hiểu rõ và nắm vững tôn chỉ, mục đích của liên đoàn và chấp hành tốt nghị quyết của liên đoàn, hoàn thành các nhiệm vụ do liên đoàn giao;

b) Phải tham gia hoạt động đều đặn và đóng lệ phí đầy đủ; vận động và giới thiệu người tham gia các tổ chức tập luyện Taekwondo, góp phần xây dựng sự đoàn kết nhất trí trong liên đoàn Taekwondo tỉnh Lâm Đồng;

c) Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, gương mẫu tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự xã hội và xây dựng đời sng văn hóa ở cộng đng dân cư;

d) Hội viên muốn mở lớp hoặc câu lạc bộ phải đủ 18 tuổi trở lên, hội đủ các điều kiện như sau:

- Có chứng nhận trình độ học vấn từ lớp 12 trở lên; trình độ chuyên môn từ 3 đẳng trở lên do liên đoàn Taekwondo Việt Nam cấp.

- Đơn xin mở lớp được chính quyền chấp thuận (theo mẫu liên đoàn).

- Đảm bảo điều kiện về ánh sáng, vệ sinh môi trường của phòng tập.

- Được sự chấp thuận của liên đoàn.

đ) Khi không còn hoạt động ở liên đoàn phải bàn giao lại công việc và tài chính, tài sản có liên quan cho Thường trực liên đoàn.

Điều 11. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên

1. Tổ chức và cá nhân quy định tại Điều 8 của Điều lệ này nếu có nguyện vọng trở thành hội viên của liên đoàn Taekwondo tỉnh Lâm Đồng phải nộp hồ sơ xin gia nhập liên đoàn tại Văn phòng liên đoàn.

2. Đối với hội viên tổ chức, hồ sơ xin gia nhập liên đoàn gồm:

a) Đơn xin gia nhập liên đoàn;

b) Bản sao Điều lệ, các quy định của tổ chức xin gia nhập và quyết định cho phép thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Danh sách lãnh đạo chủ chốt của tổ chức và công văn cử đại diện của tổ chức tham gia liên đoàn;

d) Văn bản cam kết tuân thủ Điều lệ liên đoàn, Luật thi đấu, các quy định khác của liên đoàn;

đ) Đóng hội phí theo quy định của liên đoàn.

3. Đối với hội viên cá nhân, hồ sơ xin gia nhập liên đoàn gồm:

a) Đơn xin gia nhập liên đoàn;

b) Văn bản cam kết tuân thủ Điều lệ liên đoàn, Luật thi đấu và các quy định khác của liên đoàn;

c) Nộp hội phí theo quy định của liên đoàn.

4. Việc công nhận hội viên của liên đoàn do Ban chấp hành liên đoàn xem xét, quyết định.

Điều 12. Thể thức ra khỏi liên đoàn và Ban chấp hành liên đoàn

1. Muốn ra khỏi liên đoàn, hội viên phải có đơn gởi Ban chấp hành liên đoàn, trên cơ sở đó Ban chấp hành sẽ xem xét, quyết định.

2. Ủy viên Ban chấp hành liên đoàn xin ra khỏi liên đoàn phải có đơn và do cuộc họp Ban chấp hành xem xét, quyết định. Trước khi ra khỏi liên đoàn, Ủy viên Ban chp hành phải bàn giao công việc, cơ sở vật chất, tài chính mà mình phụ trách cho tổ chức, cá nhân được Ban chấp hành ủy nhiệm.

3. Hội viên không sinh hoạt trong 06 (sáu) tháng mặc nhiên bị xóa tên trong danh sách, Ủy viên Ban chấp hành, Ban kiểm tra nếu không sinh hoạt, vắng mặt 02 kỳ liên tiếp các cuộc họp liên đoàn mà không có lý do chính đáng thì mặc nhiên bị xóa tên trong danh sách Ban chấp hành, Ban kiểm tra; đồng thời phải có trách nhiệm bàn giao công việc, cơ sở vật chất, tài chính mà mình phụ trách cho liên đoàn. Các trường hợp bệnh tật hoặc có lý do chính đáng mà vắng mặt họp Ban chấp hành, Ban kiểm tra thì phải có đơn trình bày đThường trực liên đoàn xem xét cho tạm miễn sinh hoạt có thời hạn không quá 1 năm.

4. Thành viên, Hội viên tổ chức sau 01 năm không báo cáo kết quả hoạt động sẽ bị nhắc nhở và 02 năm liên tục vẫn vi phạm thì coi như ra khỏi tổ chức liên đoàn.

Chương IV

TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

Điều 13. Cơ cấu tổ chức của liên đoàn

1. Đại hội đại biểu toàn tỉnh.

2. Ban chấp hành.

3. Ban thường vụ.

4. Ban kiểm tra.

5. Văn phòng.

6. Các ban chức năng: Ban chuyên môn - tổ chức thi đấu; Ban tài chính - cơ sở vật chất; Ban thi đua - khen thưởng - kỷ luật.

7. Hội đồng kỹ thuật.

8. Các tổ chức trực thuộc gồm Hội cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh, chi hội, câu lạc bộ, điểm tập, phòng tập...

Điều 14. Đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường

1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của liên đoàn là Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường.

2. Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường được tổ chức dưới hình thức Đại hội đại biểu. Đại hội đại biểu chỉ được tổ chức khi có trên 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt.

3. Nhiệm kỳ Đại hội: Đại hội đại biểu liên đoàn Taekwondo tỉnh Lâm Đồng được tiến hành 05 năm một lần do Ban chấp hành liên đoàn triệu tập.

4. Đại hội bất thường được triệu tập khi ít nhất có 2/3 (hai phần ba) tổng số Ủy viên Ban chấp hành hoặc có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng shội viên chính thức đề nghị.

5. Nội dung chính của Đại hội:

a) Đánh giá kết quả, kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của liên đoàn giữa hai nhiệm kỳ và thống nhất phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới;

b) Quyết định số lượng Ủy viên và bầu Ban chấp hành, Ban kiểm tra liên đoàn;

c) Bổ sung, sửa đổi Điều lệ (nếu có);

d) Quyết định những vấn đề về tài chính của liên đoàn;

đ) Xem xét báo cáo kết quả của Ban kiểm tra liên đoàn;

e) Các nội dung khác (nếu có);

g) Thông qua nghị quyết Đại hội.

6. Hội nghị sơ kết, tổng kết định kỳ: căn cứ vào tình hình hoạt động cụ thể, liên đoàn tổ chức hội nghị sơ kết 06 tháng và tổng kết 01 năm; để sơ kết, tổng kết, đánh giá hoạt động của liên đoàn và thông qua phương hướng hoạt động của năm tới, trường hp đột xuất thì có thể tổ chức hội nghị bất thường.

Điều 15. Ban chấp hành liên đoàn

1. Ban chấp hành liên đoàn do đại hội bầu, là cơ quan lãnh đạo các hoạt động của liên đoàn giữa hai nhiệm kỳ Đại hội. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 05 năm một lần.

2. Ban chấp hành có nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Bầu Ban thường vụ liên đoàn gồm có 5 Ủy viên, gồm 1 Chủ tịch, 2 Phó chủ tịch (thường trực liên đoàn) và 2 Ủy viên. Thường trực và Ban thường vụ thay mặt Ban chấp hành điều hành và đưa ra quyết định về các công việc thường xuyên để thực hiện nghị quyết Đại hội và nghị quyết Ban chấp hành; quyết định công nhận các hội viên của tổ chức trực thuộc liên đoàn; quyết định những vấn đề cấp bách của liên đoàn. Quyết định thành lập và giải thể các ban chức năng và tổ chức trực thuộc liên đoàn. Thường trực liên đoàn cử ra Tổng thư ký, phó tổng thư ký, các ban chuyên môn giúp việc và chịu trách nhiệm trước Thường trực liên đoàn;

b) Tổ chức chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đến các hội viên và kiểm tra giám sát việc thực hiện đó. Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của liên đoàn;

c) Giải quyết công việc của liên đoàn giữa hai kỳ Đại hội;

d) Chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu của liên đoàn;

đ) Quyết định triệu tập Đại hội bất thường của liên đoàn;

e) Xem xét, quyết định kết nạp hội viên; thành lập và giải thể các Ban chức năng và các tổ chức trực thuộc liên đoàn;

g) Quy định công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; xử lý vi phạm đối với hội viên. Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của liên đoàn; quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực; quy chế quản lý, sử dụng con dấu của liên đoàn; quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trực thuộc liên đoàn; quy định công tác quản lý và các chế độ cho hoạt động của liên đoàn;

h) Tổ chức, chỉ đạo giám sát các giải thi đấu Taekwondo trong tỉnh, tham gia vào các hoạt động Taekwondo trong nước.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban chấp hành:

a) Ban chấp hành hoạt động theo quy chế của Ban chấp hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ liên đoàn;

b) Nhiệm kỳ của Ban chấp hành liên đoàn là 05 năm. Ban chấp hành họp một năm 02 lần, trừ trường hợp họp bất thường. Ban thường vụ 3 tháng họp 1 lần. Các cuộc họp Ban chấp hành, Ban thường vụ là hợp lệ khi có 2/3 (hai phn ba) tổng sỦy viên tham gia dự họp. Ban chấp hành, Ban thường vụ có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biu quyết do Ban chấp hành quyết định. Khi công việc cần thiết thì Thường trực liên đoàn, hoặc Chủ tịch liên đoàn có quyền quyết định và thông báo lại với Ban thường vụ, Ban chấp hành;

c) Các nghị quyết, quyết định của Ban chấp hành, Ban thường vụ được thông qua khi có trên 2/3 (hai phần ba) tổng số Ủy viên dự họp biểu quyết tán thành;

d) Các Ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ bỏ sinh hoạt hai kỳ họp liên tục mà không có lý do chính đáng sẽ bị xóa tên trong danh sách Ban chấp hành, Ban thường vụ và được quyết định trong Hội nghị Ban chấp hành.

Điều 16. Ban kiểm tra liên đoàn

1. Ban kiểm tra liên đoàn do Đại hội bầu bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Trưởng Ban kiểm tra, Phó Trưởng Ban kiểm tra do Ban kiểm tra bầu trực tiếp trong số các Ủy viên. Ban kiểm tra có quyền kiểm tra các hoạt động liên quan đến liên đoàn, toàn thhội viên, kcả các chức danh cao nht của liên đoàn theo kế hoạch đề ra.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm tra liên đoàn:

a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ liên đoàn, Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết của Ban chấp hành, các quy chế của liên đoàn, các tổ chức, đơn vị trực thuộc liên đoàn. Ban kiểm tra hoạt động theo quy chế Ban chấp hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ liên đoàn;

b) Xem xét, kiến nghị với Thường trực, Ban thường vụ và Ban chấp hành liên đoàn để giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến các hội viên, các ban chức năng, tổ chức trực thuộc liên đoàn, những trường hợp vi phạm kỷ luật. Ban kiểm tra có trách nhiệm báo cáo kết quả công tác của mình tại Đại hội, các hội nghị để Đại hội, hội nghị xem xét, quyết định.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm tra: Ban kiểm tra hoạt động độc lập, làm việc theo chế độ tập thvà chịu trách nhiệm trước liên đoàn về công tác kiểm tra của liên đoàn.

Điều 17. Chủ tch, Phó Chủ tch liên đoàn

1. Chủ tịch liên đoàn do Ban chấp hành bầu, có nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Chủ tịch liên đoàn là chủ tài khoản của liên đoàn, quản lý tài chính liên đoàn, quyết định điều tiết các khoản thu, chi; ký các văn bản quan trọng, chịu trách nhiệm về các hoạt động của liên đoàn trước pháp luật, đại diện cho liên đoàn trong những mối quan hệ với các tổ chức khác. Quyết định những việc cần khi không thể triệu tập hội nghị Ban chấp hành hay Ban thường vụ liên đoàn;

b) Chủ trì các cuộc họp của Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực hoặc các cuộc họp liên tịch Thường trực và Trưởng Ban kiểm tra liên đoàn. Phân công trách nhiệm cho các Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban thường vụ, Tng thư ký, Phó Tổng thư ký và các thành viên khác trong Ban chấp hành liên đoàn, bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng, công nhận Ban chấp hành hội và Chi hội Taekwondo các đơn vị huyện, thành phố thuộc sự quản lý của liên đoàn;

c) Khi Chủ tịch vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của liên đoàn được ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Chủ tịch liên đoàn và báo cáo công việc lại với Chủ tịch sau khi hoàn thành.

2. Phó Chủ tịch liên đoàn do Ban chấp hành bầu, có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

Các Phó chủ tịch là người giúp việc cho Chủ tịch, được Chủ tịch phân công chịu trách nhiệm từng lĩnh vực công tác; thực hiện nhiệm vụ và quyn hạn theo quy chế hoạt động của Ban chấp hành phù hợp với Điều lệ liên đoàn và quy định của pháp luật; xây dựng, đxuất các hoạt động của liên đoàn.

Điều 18. Tổng thư ký, Phó Tổng thư ký liên đoàn

1. Tổng thư ký do Thường trực liên đoàn cử, có trách nhiệm tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về công tác thư ký, hành chính, kế hoạch, tổng hợp và văn phòng.

2. Chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban chấp hành và Ban thường vụ; định kỳ báo cáo Ban thường vụ và Ban chấp hành về các hoạt động của liên đoàn.

3. Chuẩn bị báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ của Ban chấp hành và đề xuất công việc lên Thường trực liên đoàn trong các cuộc họp.

4. Phó Tổng thư ký là người giúp việc cho Chủ tịch và Tổng thư ký, được phân công chịu trách nhiệm về một số lĩnh vực công tác phù hợp. Phó Tổng thư ký được thay mặt Tổng thư ký khi Tổng thư ký vắng mặt và ủy quyền.

Điều 19. Văn phòng, các ban chức năng, các tổ chức trực thuộc

1. Thường trực liên đoàn căn cứ vào yêu cầu và nhiệm vụ công tác để quyết định thành lập Văn phòng, các ban chức năng và tổ chức trực thuộc theo quy định của pháp luật và theo Điều 13 của Điều lệ liên đoàn.

2. Ban chấp hành liên đoàn quy định cụ thể về nhiệm vụ, nhân sự, quy chế hoạt động của Văn phòng, các ban chức năng và tổ chức trực thuộc liên đoàn.

Chương V

TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 20. Tài chính và tài sản của liên đoàn

1. Tài chính của liên đoàn:

a) Nguồn thu của liên đoàn:

- Lệ phí gia nhập liên đoàn, hội phí hàng năm của hội viên, thành viên; lệ phí từ các đơn vị trực thuộc liên đoàn;

- Lệ phí thi lên cấp, lên đai, thi huyền đai của võ sinh thuộc sự quản lý của liên đoàn và các khoản thu hợp pháp khác;

- Thu từ các hoạt động của liên đoàn theo quy định của pháp luật;

- Tiền tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài liên đoàn theo quy định của pháp luật.

b) Các khoản chi của liên đoàn:

- Chi hoạt động thực hiện nhiệm vụ của liên đoàn như tập huấn, đào tạo, chuyên môn, nghiệp vụ, học tập trao đổi kinh nghiệm...;

- Chi mua sắm phương tiện và dụng cụ làm việc, trang thiết bị tập luyện, thi đấu. Chi thực hiện chế độ, chính sách đối với những người làm việc tại liên đoàn theo quy định của Ban chấp hành liên đoàn dựa theo quy chế chi tiêu nội bộ và phù hợp với quy định của pháp luật;

- Chi khen thưởng, đối ngoại và các khoản chi khác theo quy định của Ban chấp hành.

2. Tài sản và cơ sở vật chất của liên đoàn:

Tài sản và cơ sở vật chất của liên đoàn gồm trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động của liên đoàn. Tài sản và cơ sở vật chất của liên đoàn được hình thành từ nguồn kinh phí của liên đoàn; do tổ chức, cá nhân hiến tặng theo quy định của pháp luật.

Điều 21. Qun lý, sử dụng tài chính, tài sản, cơ sở vật chất của liên đoàn

1. Tài chính, tài sản, cơ sở vật chất của liên đoàn chỉ được sử dụng cho các hoạt động của liên đoàn; không sử dụng vào mục đích cá nhân.

2. Tài chính, tài sản, cơ sở vật chất của liên đoàn khi chia, tách, sáp nhập; hợp nhất và giải thể được giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Ban chấp hành liên đoàn ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, cơ sở vật chất của liên đoàn đảm bảo nguyên tc công khai, minh bạch, tiết kiệm phù hợp với quy định của pháp luật và tôn chỉ, mục đích hoạt động của liên đoàn.

Chương VI

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 22. Khen thưởng

1. Tổ chức thành viên, đơn vị thuộc liên đoàn, hội viên có thành tích xuất sắc, nhà tài trợ, bảo trợ, mạnh thường quân...được liên đoàn khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Ban chấp hành liên đoàn quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền, thủ tục khen thưởng trong nội bộ liên đoàn theo Điều lệ liên đoàn và theo quy định của pháp luật.

Điều 23. Kỷ luật

1. Tổ chức, đơn vị thành viên thuộc liên đoàn, hội viên vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ, quy định, quy chế hoạt động của liên đoàn; hoạt động trái với nghị quyết của liên đoàn hoặc làm ảnh hưởng không tt đến uy tín, danh dự, sự đoàn kết thống nhất trong liên đoàn thì bị xem xét, thi hành kỷ luật bng các hình thức: kiểm điểm, khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ, tước quyền sinh hoạt có thời hạn hoặc khai trừ ra khỏi liên đoàn.

2. Ban chấp hành liên đoàn quy định cụ thể thẩm quyền, quy trình xem xét kỷ luật trong nội bộ liên đoàn theo quy định của pháp luật và Điu lệ liên đoàn.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ liên đoàn

Chỉ có Đại hội đại biểu liên đoàn Taekwondo tỉnh Lâm Đồng mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ liên đoàn phải được ít nhất 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt.

Điều 25. Hiu lc thi hành

1. Điều lệ liên đoàn Taekwondo tỉnh Lâm Đồng gồm 7 Chương, 25 Điều đã được Đại hội đại biểu liên đoàn Taekwondo tỉnh Lâm Đồng thông qua ngày 26 tháng 02 năm 2016 và có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

2. Căn cứ quy định pháp luật về hội và Điều lệ liên đoàn, Ban chấp hành liên đoàn Taekwondo tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này. Các hội viên, đơn vị thành viên, cá nhân thuộc liên đoàn có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Điều lệ này./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 821/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu821/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2016
Ngày hiệu lực14/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 821/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 821/QĐ-UBND đổi tên Hội Taekwondo thành Liên đoàn Taekwondo Lâm Đồng 2015 2020 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 821/QĐ-UBND đổi tên Hội Taekwondo thành Liên đoàn Taekwondo Lâm Đồng 2015 2020 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu821/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành14/04/2016
        Ngày hiệu lực14/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 821/QĐ-UBND đổi tên Hội Taekwondo thành Liên đoàn Taekwondo Lâm Đồng 2015 2020 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 821/QĐ-UBND đổi tên Hội Taekwondo thành Liên đoàn Taekwondo Lâm Đồng 2015 2020 2016

            • 14/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực