Quyết định 823/QĐ-UBND

Quyết định 823/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau năm 2019

Nội dung toàn văn Quyết định 823/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch thu nộp Quỹ Phòng chống thiên tai Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 823/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 15 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THU, NỘP QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỈNH CÀ MAU NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ phòng, chng thiên tai tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau;

Xét đề nghị của Giám đốc Quỹ Phòng, chống thiên tai tại Tờ trình số 02/TTr-QPCTT ngày 09/5/2019 (kèm theo Kế hoạch số 02/KH-QPCTT ngày 09/5/2019); ý kiến của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1010/STC-QLNS ngày 09/4/2019 về việc ý kiến đối với Kế hoạch thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau năm 2019, với các nội dung chủ yếu như sau: (Có Kế hoạch s 02/KH-QPCTT kèm theo).

1. Mục đích, ý nghĩa

Huy động nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, để chi hỗ trợ các hoạt động phòng, chng thiên tai theo quy định tại Khoản 3, Điều 10 Luật Phòng, chống thiên tai.

2. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

3. Những nội dung chính:

a) Đối tượng và mức đóng góp Quỹ: Thực hiện theo Điều 5, Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ.

b) Đối tượng miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ và thẩm quyền quyết định miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ: Thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ.

c) Hình thức thu, nộp Quỹ: Thực hiện theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ.

d) Thời hạn nộp Quỹ:

- Đối với cá nhân: Nộp Quỹ một lần trước ngày 30/5/2019.

- Đối với tổ chức kinh tế hạch toán độc lập: Nộp tối thiểu 50% số phải nộp trước ngày 30/5/2019, số còn lại nộp trước ngày 30/10/2019 (UBND tỉnh sẽ giao chỉ tiêu sau).

đ) Công khai công tác thu, nộp Quỹ:

- Cơ quan, đơn vị, tổ chức phải công khai danh sách thu, nộp Quỹ của cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Hình thức công khai: Thông báo bằng văn bản, niêm yết tại đơn vị; công bố tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. Thời điểm công khai chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành công việc thu, nộp.

- Ủy ban nhân dân cấp xã phải công khai kết quả thu, nộp, danh sách người lao động đã đóng Quỹ trên địa bàn quản lý. Hình thức công khai: Báo cáo giải trình công khai tại cuộc họp tổng kết hàng năm; niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân, Trung tâm văn hóa cấp xã, trụ sở Ban Nhân dân ấp, khóm và thông báo trên phương tiện truyền thanh xã.

- Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh công khai kết quả thu, danh sách và mức thu đối với từng cơ quan, tổ chức, đơn vị và từng huyện. Hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở Quỹ; thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị đóng góp Quỹ; công khai trên website của Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

4. Chỉ tiêu thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2019:

Tổng số tiền Quỹ Phòng, chống thiên tai phải thu, nộp năm 2019 đối với đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Cà Mau (chưa tính đối tượng tổ chức kinh tế hạch toán độc lập); 16.256.632.123 đồng (Mười sáu tỷ, hai trăm năm mươi sáu triệu, sáu trăm ba mươi hai nghìn, một trăm hai mươi ba đồng). Trong đó:

- Số tiền miễn đóng Quỹ (tạm tính): 4.657.665.000 đồng (Bốn tỷ, sáu trăm năm mươi bảy triệu, sáu trăm sáu mươi lăm nghìn đồng).

- Chỉ tiêu thu Quỹ đối với đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động: 11.598.967.123 đồng (Mười một tỷ, năm trăm chín mươi tám triệu, chín trăm sáu mươi bảy nghìn, một trăm hai mươi ba đồng); cụ thể như sau:

+ Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh: 3.167.729.979 đồng.

+ Thành phố Cà Mau: 1.338.738.508 đồng.

+ Huyện Phú Tân: 716.939.229 đồng.

+ Huyện Cái Nước: 996.753.997 đồng.

+ Huyện Đầm Dơi: 1.022.475.332 đồng.

+ Huyện Ngọc Hiển: 516.458.769 đồng.

+ Huyện Năm Căn: 571.838.515 đồng.

+ Huyện Thới Bình: 1.022.927.057 đồng.

+ Huyện Trần Văn Thời: 1.601.607.740 đồng.

+ Huyện U Minh: 643.497.997 đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm và nghĩa vụ thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai và công khai kết quả thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai để tổ chức, cá nhân biết, đồng thuận và tích cực thực hiện.

3. Giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh; đôn đốc việc thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo rà soát kỹ các đối tượng thuộc diện miễn đóng Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn quản lý, chịu trách nhiệm về tính chính xác của đối tượng đã đề xuất miễn đóng Quỹ; tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh Kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai (nếu có sự chênh lệch số tiền miễn đóng Quỹ nêu trên).

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau có trách nhiệm nộp số tiền đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai vào tài khoản Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh trong 02 đợt: Đợt 1 trước ngày 15/7/2019; đợt 2 trước ngày 30/11/2019; các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh nộp trước ngày 30/5/2019.

6. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị kịp thời phản ánh về Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo, tham mưu đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (kèm Kế hoạch 02/KH-QPCTT);
- Ban Chỉ đạo Trung ươ
ng về PCTT (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Báo, Đài, CTTĐT tỉnh;
- PNN-TN (Gi 04/12);
- Lưu: VT
, M.A29/5.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Sử

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 823/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu823/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2019
Ngày hiệu lực15/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(31/05/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 823/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 823/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch thu nộp Quỹ Phòng chống thiên tai Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 823/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch thu nộp Quỹ Phòng chống thiên tai Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu823/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýLê Văn Sử
        Ngày ban hành15/05/2019
        Ngày hiệu lực15/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (31/05/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 823/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch thu nộp Quỹ Phòng chống thiên tai Cà Mau

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 823/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch thu nộp Quỹ Phòng chống thiên tai Cà Mau

            • 15/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực