Quyết định 824/QĐ-UBND

Quyết định 824/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh rút vốn, bổ sung vốn ODA thuộc Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 824/QĐ-UBND điều chỉnh rút bổ sung vốn ODA giáo dục trường học SEQAP Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 824/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH RÚT VỐN, BỔ SUNG VỐN ODA THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC (SEQAP) TỈNH LÂM ĐỒNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Tiếp theo Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 27/6/2011, Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 18/8/2011, Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 09/4/2013 và Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phân bố chi tiết vốn đầu tư Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 258/KHĐT-XDTĐ ngày 08/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh rút vốn, bổ sung vốn ODA thuộc Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

1. Rút vốn các dự án thuộc địa bàn các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh: 1.376.994.000 đồng (một tỷ, ba trăm bảy mươi sáu triệu, chín trăm chín mươi bốn ngàn đồng).

2. Bổ sung vốn đầu tư cho các dự án thuộc địa bàn các huyện Đạ Tẻh, Bảo Lâm: 1.376.994.000 đồng

(Chi tiết các công trình rút vốn, bổ sung vốn theo Phụ lục I, II đính kèm).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Tẻh; chủ đầu tư các dự án nêu tại Điều 1 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Các PVP;
- Lưu: VT, KH, TC, VX
1­.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH SEQAP ĐỀ NGHỊ RÚT VỐN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016)

STT

Tên dự án

Kế hoạch vốn ODA đã phân bổ đến hết năm 2015

Số liệu giải ngân vốn ODA

Rút vốn

 

Tổng

9.475.318.000

8.149.510.000

1.376.994.000

I

Huyện Đơn Dương

3.512.618.000

2.697.980.000

814.638.000

1

XD 02 phòng học và nhà vệ sinh Trường TH Đạ Ròn; XD 02 phòng học và nhà vệ sinh Trường TH Pró; nhà vệ sinh Trường TH Tu Tra

1.711.016.000

1.092.412.000

618.604.000

2

XD 02 phòng học và 02 nhà vệ sinh Trường TH Thạnh Mỹ; 02 phòng học và 02 nhà vệ sinh Trường TH Trần Quốc Ton; nhà vệ sinh Trường TH Ka Đô 2; nhà vệ sinh Trường TH Nam Hiệp

1.801.602.000

1.605.568.000

196.034.000

II

Huyện Đức Trọng

1.320.000.000

1.177.667.000

193.519.000

1

XD nhà đa năng trường TH Phú Thạnh

1.196.892.000

1.179.076.000

9.966.000

2

Xây dựng 02 phòng học Trường TH Chơ Ré (PT Mapoh) và 02 phòng học Trường TH NThol Hạ; Xây dựng nhà vệ sinh Trường TH Chơ Ré, Trường TH NThol Hạ và Trường TH Phú Thạnh

1.320.000.000

1.177.667.000

142.333.000

3

Xây dựng 02 phòng học Trường TH Đăng S Rõn và 02 phòng học Trường TH K'Nai; Xây dựng nhà vệ sinh: Trường TH Đăng S Rõn, Trường TH K'Nai và Trường TH Preyiong

1.310.000.000

1.268.780.000

41.220.000

III

Huyện Di Linh

4.642.700.000

4.273.863.000

368.837.000

1

XD 02 phòng học các Trường: TH Bảo Thuận; TH Liên Đầm 2; XD 01 nhà vệ sinh Trường TH Gia Bắc; XD 01 nhà vệ sinh Trường TH Bảo Thuận; XD 01 nhà vệ sinh Trường TH Liên Đầm 2

1.788.554.000

1.618.095.000

170.459.000

2

XD 02 phòng học các trường: TH Đinh Trang Thượng; TH Tân Châu 2; XD 01 nhà vệ sinh Trường TH Đinh Trang Thượng; XD 01 nhà vệ sinh Trường TH Tân Châu 2; XD 01 phòng học đa năng Trường TH Đinh Trang Thượng

2.854.146.000

2.655.768.000

198.378.000

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC DỰ ÁN BỔ SUNG VỐN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH SEQAP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016)

STT

Tên dự án

Nhu cầu vốn ODA

Số vốn ODA đã bố trí

Bổ sung vốn

Ghi chú

 

Tng

5.340.215.000

3.963.221.000

1.376.994.000

 

I

Huyện Đạ Tẻh

4.311.215.000

3.963.221.000

347.994.000

 

1

XD Nhà đa năng (điểm chính), 1 phòng học (điểm chính), 1 nhà VS + Giếng khoan (điểm chính); 1 phòng học (điểm phước lợi), 1 phòng học (điểm Lộc Hoà), 1VS+Giếng khoan (điểm Lộc Hoà) Trường TH Hùng Vương

2.729.012.000

2.512.012.000

217.000.000

Trả nợ

2

XD 1 nhà VS+ Giếng khoan (điểm chính) Trường TH Triệu Hải; XD 1 Phòng học (điểm chính), XD 1 phòng học (điểm thôn 7), XD 1 nhà VS + Giếng Khoan (điểm thôn 7) Trường TH Võ Thị Sáu; XD 1 nhà VS+ Giếng khoan (điểm Trãng Dầu), XD 1 nhà Vệ sinh + Giếng khoan (

1.582.203.000

1.451.209.000

130.994.000

Trả nợ

II

Huyện Bảo Lâm

1.029.000.000

-

1.029.000.000

 

1

XD 01 nhà vệ sinh trường TH&THCS Hoàng Hoa Thám; 01 nhà vệ sinh trường TH B'Đạ; 01 nhà vệ sinh trường TH Lộc Nam A (điểm trường chính); 01 nhà vệ sinh trường TH Lộc Bảo (điểm trường chính)

1.029.000.000

0

1.029.000.000

Dứt điểm

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 824/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu824/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2016
Ngày hiệu lực15/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 824/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 824/QĐ-UBND điều chỉnh rút bổ sung vốn ODA giáo dục trường học SEQAP Lâm Đồng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 824/QĐ-UBND điều chỉnh rút bổ sung vốn ODA giáo dục trường học SEQAP Lâm Đồng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu824/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành15/04/2016
        Ngày hiệu lực15/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 824/QĐ-UBND điều chỉnh rút bổ sung vốn ODA giáo dục trường học SEQAP Lâm Đồng 2016

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 824/QĐ-UBND điều chỉnh rút bổ sung vốn ODA giáo dục trường học SEQAP Lâm Đồng 2016

             • 15/04/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/04/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực