Quyết định 841/QĐ-UBND

Quyết định 841/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 841/QĐ-UBND 2017 giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 841/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 23 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CỤ THỂ LÀM CĂN CỨ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ MAI SƠN, HUYỆN YÊN MÔ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp xác định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 159/TTr-STNMT ngày 16/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô.

- Đất 2 lúa: 46.000 đồng/m2 (bốn mươi sáu ngàn đồng một mét vuông);

- Đất 1 lúa: 42.000 đồng/m2 (bốn mươi hai ngàn đồng một mét vuông);

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Yên Mô và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP5, VP3;
TrH/

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Thạch

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 841/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu841/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2017
Ngày hiệu lực23/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước

Download Văn bản pháp luật 841/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 841/QĐ-UBND 2017 giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 841/QĐ-UBND 2017 giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu841/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýNguyễn Ngọc Thạch
        Ngày ban hành23/06/2017
        Ngày hiệu lực23/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 841/QĐ-UBND 2017 giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 841/QĐ-UBND 2017 giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi Ninh Bình

            • 23/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực