Quyết định 848/QĐ-UBND

Quyết định 848/QĐ-UBND năm 2014 chọn bổ sung xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng là xã điểm của tỉnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 848/QĐ-UBND 2014 Đức Phổ Cát Tiên Lâm Đồng xã điểm xây dựng nông thôn mới 2010 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 848/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 29 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỌN XÃ ĐỨC PHỔ, HUYỆN CÁT TIÊN LÀ XÃ ĐIỂM CỦA TỈNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

ỦY BAN NHÂN NHÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Tiếp theo Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 05/11/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 64/TTr-SNN ngày 22/4/2014;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chọn bổ sung xã điểm của tỉnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015, như sau:

1. Chọn bổ sung xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên là xã điểm của tỉnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới thay cho xã Phù Mỹ, huyện Cát Tiên (đã nhập vào thị trấn Cát Tiên).

2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 05/11/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Xây dựng, Giao thông - Vận tải; Trưởng ban Dân tộc; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- BCĐ Chương trình NTM tỉnh
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 848/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu848/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2014
Ngày hiệu lực29/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 848/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 848/QĐ-UBND 2014 Đức Phổ Cát Tiên Lâm Đồng xã điểm xây dựng nông thôn mới 2010 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 848/QĐ-UBND 2014 Đức Phổ Cát Tiên Lâm Đồng xã điểm xây dựng nông thôn mới 2010 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu848/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Xuân Tiến
        Ngày ban hành29/04/2014
        Ngày hiệu lực29/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 848/QĐ-UBND 2014 Đức Phổ Cát Tiên Lâm Đồng xã điểm xây dựng nông thôn mới 2010 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 848/QĐ-UBND 2014 Đức Phổ Cát Tiên Lâm Đồng xã điểm xây dựng nông thôn mới 2010 2015

            • 29/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực