Quyết định 859/QĐ-UBND

Quyết định 859/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 859/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Đồng Phú Bình Phước 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 859/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 14 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN ĐỒNG PHÚ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn c Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Công văn số 463/HĐND-KT ngày 22/12/2015 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thỏa thuận danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 222/TTr-STNMT ngày 08/4/2016 và của UBND huyện Đồng Phú tại Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 06/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đồng Phú với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:

STT

Chtiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Diện tích phân theo đơn vị hành chính cấp xã (ha)

TT. Tân Phú

Xã Thuận Lợi

Xã Đng Tâm

Xã Tân Phước

Xã Tân Hưng

(1)

(2)

(3)=(4)+...+(14)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tổng diện tích tự nhiên (1+2+3)

93.635,89

3.289,95

7.658,95

8.943,82

9.736,02

11.958,70

1

Đt nông nghiệp

85.696,50

2.632,73

6.889,52

8.325,71

9.335,51

11.359,61

1.1

Đất trồng lúa

138,55

-

44,08

-

28,82

-

 

- Đất chuyên trồng lúa nước

-

-

-

-

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

217,04

21,82

21,24

64,18

1,44

2,37

1.3

Đất trồng cây lâu năm

65.823,98

2.593,55

6.813,06

8.238,41

5.546,04

7.417,66

1.4

Đất trng rừng sản xuất

19.014,65

-

-

-

3.740,26

3.814,89

1.5

Đất rừng phòng hộ

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng đặc dụng

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thy sản

206,29

14,27

11,14

8,00

4,94

7,39

1.8

Đất nông nghiệp khác

295,99

3,09

-

15,12

14,01

117,30

2

Đất phi nông nghiệp

7.935,85

657,22

769,42

618,11

400,27

599,08

2.1

Đất quốc phòng

1.429,29

31,70

-

7,96

-

58,02

2.2

Đất an ninh

4,60

2,86

-

1,74

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

209,02

115,90

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

59,85

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

74,18

2,77

3,32

43,49

4,10

2,00

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

374,83

38,60

23,47

19,95

11,47

16,95

2.8

Đất cho hoạt động khoáng sản

26,27

-

-

13,50

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cấp xã

3.062,60

154,75

551,56

265,33

214,48

251,11

2.10

Đất bãi thải xử chất thi

27,48

0,15

0,02

-

-

27,18

2.11

Đất ở tại nông thôn

629,48

-

65,61

47,99

52,58

45,76

2.12

Đất ở tại đô thị

130,95

130,95

-

-

-

-

2.13

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

35,86

18,57

0,44

2,06

1,20

1,33

2.14

Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp

0,93

0,64

-

-

-

0,19

2.15

Đất cơ sở tôn giáo

9,39

1,61

0,61

1,00

0,50

-

2.16

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

103,40

2,24

8,87

3,85

0,11

32,93

2.17

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

71,88

-

-

19,11

-

2,58

2.18

Đất sinh hoạt cộng đồng

31,36

0,61

2,10

3,99

2,29

2,85

2.19

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

21,40

4,30

-

0,76

3,58

0,11

2.20

Đất cơ sở tín ngưỡng

0,11

0,11

-

-

-

-

2.21

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

1.396,77

34,69

105,45

187,35

109,97

157,77

2.22

Đất mặt nước chuyên dùng

222,40

116,77

7,98

-

-

-

2.23

Đất phi nông nghiệp khác

13,83

-

-

0,03

 

0,29

3

Đất chưa sử dụng

3,55

-

-

-

0,25

-

(tiếp theo)

STT

Chtiêu sử dụng đất

Diện tích phân theo đơn vị hành chính cấp xã (ha)

Xã Tân Lợi

Xã Tân Lập

Xã Tân Hòa

Xã Thuận Phú

Xã Đồng Tiến

Xã Tân Tiến

(1)

(2)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Tổng diện tích tự nhiên (1+2+3)

12.385,05

7.359,31

13.575,23

9.072,44

6.250,06

3.406,37

1

Đt nông nghiệp

11.911,79

6.500,35

12.561,03

8.281,86

5.004,17

2.894,21

1.1

Đất trồng lúa

46,54

-

-

-

19,11

-

 

- Đất chuyên trồng lúa nước

-

-

-

-

-

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

-

15,86

-

44,24

35,85

10,04

1.3

Đất trồng cây lâu năm

6.821,84

6.406,45

6.050,33

8.173,34

4.906,33

2.856,96

1.4

Đất trng rừng sản xuất

5.024,87

-

6.401,68

-

32,95

-

1.5

Đất rừng phòng hộ

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng đặc dụng

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trồng thy sản

7,85

8,29

90,02

22,23

9,93

22,23

1.8

Đất nông nghiệp khác

10,69

69,75

19,00

42,05

-

4,98

2

Đất phi nông nghiệp

473,26

855,66

1.014,20

790,58

1.245,90

512,16

2.1

Đất quốc phòng

-

1,74

446,78

138,48

649,24

95,36

2.2

Đất an ninh

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

-

69,31

-

23,80

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

-

9,85

-

50,00

-

-

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

2,82

2,38

2,23

5,01

3,78

2,28

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

29,14

38,66

10,91

56,44

111,10

18,15

2.8

Đất cho hoạt động khoáng sản

-

-

-

12,77

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cấp xã

238,84

491,36

321,63

211,81

203,20

158,53

2.10

Đất bãi thải xử chất thi

-

-

-

0,11

-

0,02

2.11

Đất ở tại nông thôn

16,77

67,30

25,10

71,06

88,21

149,10

2.12

Đất ở tại đô thị

-

-

-

-

-

-

2.13

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

1,30

3,51

0,93

1,72

2,81

1,98

2.14

Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp

-

0,10

-

-

-

-

2.15

Đất cơ sở tôn giáo

-

2,11

-

0,74

0,83

1,99

2.16

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

9,36

8,70

1,85

9,20

21,92

4,36

2.17

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

-

50,19

-

-

-

-

2.18

Đất sinh hoạt cộng đồng

6,43

1,77

2,91

4,67

0,89

2,85

2.19

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

3,08

7,77

1,81

-

-

-

2.20

Đất cơ sở tín ngưỡng

-

-

-

-

-

-

2.21

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

152,02

84,45

187,09

169,07

163,90

44,99

2.22

Đất mặt nước chuyên dùng

-

16,45

12,96

35,69

-

32,55

2.23

Đất phi nông nghiệp khác

13,51

 

-

-

-

-

3

Đất chưa sử dụng

-

3,30

-

 

-

-

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất:

TT

Chtiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Diện tích phân theo đơn vị hành chính cấp xã (ha)

TT Tân Phú

Xã Thuận Li

Xã Đồng Tâm

Xã Tân Phước

Xã Tân Hưng

Xã Tân Lợi

Xã Tân Lp

Xã Tân Hòa

Xã Thuận Phú

Xã Đồng Tiến

Xã Tân Tiến

(1)

(2)

(3)=(4) +...+ (14)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Đất NN

911,03

19,93

13,04

100,97

69,78

92,39

111,82

92,26

205,55

59,01

12,54

133,74

1.1

Đất trng cây lâu năm

859,72

19,93

13,04

100,97

69,78

92,39

111,82

92,26

154,55

59,01

12,23

133,74

1.2

Đất trồng rừng sản xuất

51,31

-

-

-

-

-

-

-

51,00

-

0,31

-

2

Đất phi NN

13,52

0,60

-

-

0,25

-

-

-

-

-

12,67

-

2.1

Đất quốc phòng

12,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,00

-

2.2

Đất khu công nghiệp

0,60

0,60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cấp xã

0,92

-

-

-

0,25

-

-

-

-

-

0,67

-

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đt:

TT

Chtiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Diện tích phân theo đơn vị hành chính cấp xã (ha)

TT Tân Phú

Xã Thuận Li

Xã Đồng Tâm

Xã Tân Phước

Xã Tân Hưng

Xã Tân Lợi

Xã Tân Lp

Xã Tân Hòa

Xã Thuận Phú

Xã Đồng Tiến

Xã Tân Tiến

(1)

(2)

(3)=(4) +...+ (14)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

1.122,14

41,38

20,72

169,37

78,58

100,34

105,47

99,90

213,55

88,66

61,84

142,33

1.1

Đất trồng cây lâu năm

1.070,83

41,38

20,72

169,37

78,58

100,34

105,47

99,90

162,55

88,66

61,53

142,33

1.2

Đất trồng rừng sn xuất

51,31

-

-

-

-

-

-

-

51,00

-

0,31

-

2

Chuyển đổi cơ cấu s dụng đất trong nội bộ đt nông nghiệp

33,91

-

0,03

-

0,02

-

1,00

2,56

19,00

11,30

-

-

2.1

Đất trng cây hàng năm khác chuyển sang đất trng cây lâu năm

0,03

-

0,03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất trng cây lâu năm chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

2,56

-

-

-

-

-

-

2,56

-

-

-

-

2.3

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

0,02

-

-

-

0,02

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đt nông nghiệp chuyển sang đất nông nghiệp khác

31,30

-

-

-

-

-

1,00

-

19,00

11,30

-

-

3

Chuyn đi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất phi nông nghiệp

14,51

0,60

-

0,02

0,28

-

-

-

-

0,64

12,67

0,30

3.1

Đt khu công nghiệp chuyển sang đất trụ sở cơ quan

0,60

0,60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2

Đất quốc phòng chuyển sang đất ở nông thôn

12,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,00

-

3.3

Đất y tế chuyển sang đất văn hóa

0,25

-

-

-

0,25

-

-

-

-

-

-

-

3.4

Đất giáo dục chuyển sang đất trụ s cơ quan

0,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,30

3.5

Đt giáo dục chuyển sang đất nông thôn

0,23

-

-

0,02

-

-

-

-

-

0,22

-

-

3.6

Đất giáo dục chuyển sang đất sinh hoạt cộng đồng

0,42

-

-

-

-

-

-

-

-

0,42

-

-

3.7

Đt ththao chuyển sang đất giáo dục

0,67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,67

-

3.8

Đất nghĩa địa chuyển sang đất giao thông

0,02

-

-

-

0,02

-

-

-

-

-

-

-

3.9

Đất nghĩa địa chuyển sang đất ở nông thôn

0,01

-

-

-

0,01

-

-

-

-

-

-

-

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

Tổng diện tích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2016 là 3,55 ha, giữ nguyên so với hiện trạng.

Điều 2. Sau khi kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đồng Phú được phê duyệt, UBND huyện Đồng Phú có trách nhiệm:

- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tnh ủy;
- TT. HĐND t
nh;
- CT, PCT;
- Như điều 3;
- LĐVP,
P. KTN, KTTH;
- Lưu: VT(HH262).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Anh Minh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 859/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu859/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2016
Ngày hiệu lực14/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 859/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 859/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Đồng Phú Bình Phước 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 859/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Đồng Phú Bình Phước 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu859/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýHuỳnh Anh Minh
        Ngày ban hành14/04/2016
        Ngày hiệu lực14/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 859/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Đồng Phú Bình Phước 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 859/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Đồng Phú Bình Phước 2016

            • 14/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực