Quyết định 859/QĐ-UBND

Quyết định 859/QĐ-UBND năm 2016 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Quyết định 859/QĐ-UBND quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Gia Lai 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 859/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 22 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Liên Bộ, Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm v, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ Y tế Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng của Sở Y tế:

1. Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y; pháp y tâm thần; y dược cổ truyền, trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản và công tác y tế khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyn hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

2. Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Trụ sở của Sở Y tế đặt tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế thực hiện theo quy định tại Điều 2, Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Ni vụ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Y tế gồm:

1. Lãnh đạo Sở: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

2. Các tổ chức tham mưu tổng hp và chuyên môn nghiệp vụ:

2.1. Văn phòng;

2.2. Thanh tra;

2.3. Phòng Tổ chức cán bộ;

2.4. Phòng Nghiệp vụ Y;

2.5. Phòng Nghiệp vụ Dược;

2.6. Phòng Kế hoạch - Tài chính.

3. Các quan trực thuộc:

3.1. Chi cục Dân s- Kế hoạch hóa gia đình;

3.2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

4. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc:

4.1. Bệnh viện đa khoa tỉnh;

4.2. Bệnh viện Y Dược cổ truyền và Phục hồi chức năng;

4.3. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi;

4.4. Bệnh viện Tâm thần kinh;

4.5. Bệnh viện Đa khoa khu vực An Khê;

4.6. Bệnh viện Đa khoa khu vc Ayunpa;

4.7. Bệnh viện 331;

4.8. Bệnh viện Nhi;

4.9. Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm;

4.10. Trường Trung cấp Y tế;

4.11. Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản;

4.12. Trung tâm Truyền Thông - Giáo dục Sức khỏe;

4.13. Trung tâm Y tế Dự phòng;

4.14. Trung tâm Phòng chống Bệnh xã hội;

4.15. Trung tâm Phòng chống sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng;

4.16. Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS;

4.17. Trung tâm Pháp y;

4.18. Trung tâm Giám định Y khoa;

4.19. Trung tâm Y tế thành phố Pleiku;

4.20. Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa;

4.21. Trung tâm Y tế thị xã An Khê;

4.22. Trung tâm Y tế huyện Chư Păh;

4.23. Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh;

4.24. Trung tâm Y tế huyện Chư Sê;

4.25. Trung tâm Y tế huyện Chư Prông;

4.26. Trung tâm Y tế huyện Đăk Đoa;

4.27. Trung tâm Y tế huyện la Pa;

4.28. Trung tâm Y tế huyện Kbang;

4.29. Trung tâm Y tế huyện Kông Chro;

4.30. Trung tâm Y tế huyện Krông Pa;

4.31. Trung tâm Y tế huyện Mang Yang;

4.32. Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện;

4.33. Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ;

4.34. Trung tâm y tế huyện Đức Cơ;

4.35. Trung tâm Y tế huyện la Grai.

4.36. Phòng khám đa khoa khu vực (đổi tên các Trạm Y tế trung tâm xã) và các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố.

Việc thành lập, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc SY tế thực hiện theo Khoản 4, Điều 3 của Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV.

5. Giám đốc Sở Y tế quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Biên chế công chức, viên chức, số lượng người làm việc của Sở Y tế được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo quy định, trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ; Bộ Y tế;
- TT T
nh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Ch
tịch, các PCT UBND tnh;
- Ban TCT
U;
- S
Tư pháp;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Ngọc Thành

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 859/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu859/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2016
Ngày hiệu lực22/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 859/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 859/QĐ-UBND quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Gia Lai 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 859/QĐ-UBND quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Gia Lai 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu859/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýVõ Ngọc Thành
        Ngày ban hành22/11/2016
        Ngày hiệu lực22/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 859/QĐ-UBND quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Gia Lai 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 859/QĐ-UBND quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Gia Lai 2016

            • 22/11/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/11/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực