Quyết định 860/QĐ-UBND

Quyết định 860/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Đề án "Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2014 - 2015, định hướng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Quyết định 860/QĐ-UBND phát triển tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên 2014 2020 Nghệ An


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 860/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 12 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ ĐẤU GIÁ VIÊN GIAI ĐOẠN 2014 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 1076/QĐ-BTP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Đề án và Quyết định số 2214/QĐ-BTP ngày 05/9/2013 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020";

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 222 /TTr-STP ngày 20 tháng 02 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2014 - 2015, định hướng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thái Văn Hằng

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ ĐẤU GIÁ VIÊN GIAI ĐOẠN 2014 – 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An)

Thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-BTP ngày 10/5/2013 của Bộ Tư pháp ban hành Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020”. UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xây dựng, phát triển đội ngũ đấu giá viên đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, thành thạo về kỹ năng hành nghề đấu giá, am hiểu pháp luật và có đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển nghề đấu giá trong thời gian tới, góp phần tạo sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2015 có ít nhất là 10 đấu giá viên, định hướng đến năm 2020 có khoảng 40 đấu giá viên hành nghề trong các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

b) Hoàn thiện một bước về thể chế pháp lý về bán đấu giá tài sản; tăng cường quản lý nghề nghiệp, đổi mới quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản.

c) Nâng cao nhận thức của các cá nhân có liên quan về vị trí, vai trò của nghề đấu giá và đấu giá viên.

2. Yêu cầu

a) Xây dựng và phát triển đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh theo lộ trình Đề án, nâng cao năng lực đội ngũ đấu giá viên xuất phát từ thực trạng đội ngũ đấu giá viên và yêu cầu về cung cấp dịch vụ bán đấu giá tài sản của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 – 2015, định hướng đến năm 2020. Bảo đảm sự quản lý nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban ngành, tổ chức có liên quan, phân công trách nhiệm cụ thể trong tổ chức thực hiện.

b) Củng cố, kiện toàn và phát triển các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp nhằm cung cấp dịch vụ bán đấu giá tài sản có chất lượng và hiệu quả.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Giai đoạn 2014 - 2015

a) Hoàn thiện thể chế pháp lý, tạo điều kiện cho sự phát triển của đội ngũ đấu giá viên

Rà soát, đánh giá hệ thống pháp luật hiện hành về bán đấu giá tài sản theo hướng nâng cao tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề của đấu giá viên, đổi mới công tác quản lý nghề đấu giá. Kịp thời sửa đổi Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND tỉnh về Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh phù hợp với các quy định của pháp luật và thực tiễn về bán đấu giá tài sản.

Thời gian thực hiện: Quý I/2014

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã.

b) Rà soát, củng cố và phát triển hợp lý đội ngũ đấu giá viên; bồi dưỡng nhằm nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ đấu giá viên

- Thống kê, rà soát, phân loại đội ngũ đấu giá viên, đánh giá nguồn nhân lực đấu giá. Tổ chức khảo sát, điều tra toàn bộ đội ngũ đấu giá viên, các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên phạm vi tỉnh để thống kê, đánh giá chính xác về số lượng, chất lượng, nhu cầu đào tạo, dự báo nhu cầu về bán đấu giá trong thời gian tới để tham mưu cho UBND tỉnh có chính sách phù hợp, nhằm phát triển đội ngũ đấu giá viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng nhu cầu về bán đấu giá tài sản.

Thời gian thực hiện: Quý I, II năm 2014.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính và các tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

- Thu hút người có năng lực, trình độ tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản tại địa phương, phát triển hợp lý đội ngũ đấu giá viên trung bình từ 10 đến 20 đấu giá viên.

Thời gian thực hiện: 2014 - 2015.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính và các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

- Tổ chức các lớp tập huấn kiến thức pháp lý, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng cần thiết trong hoạt động bán đấu giá tài sản cho đấu giá viên chưa qua lớp đào tạo nghề đấu giá; các lớp tập huấn theo chuyên đề pháp luật liên quan đến bán đấu giá (quyền sử dụng đất, tài sản thi hành án và một số loại tài sản khác).

Thời gian thực hiện: 2014 - 2015.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính và các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

- Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng quản lý, nghiệp vụ tài chính, pháp luật về bán đấu giá cho cán bộ của Sở Tư pháp làm công tác quản lý về bán đấu giá tài sản và cán bộ các Sở, ngành liên quan.

Thời gian thực hiện: 2014 - 2015.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính và các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

c) Tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật của đấu giá viên

- Tăng cường kiểm tra định kỳ hàng năm hoặc đột xuất về tổ chức, hoạt động của tổ chức bán đấu giá, kiểm tra việc hành nghề của đội ngũ đấu giá viên; kiểm tra nghiệp vụ bán đấu giá tài sản tại các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện.

Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Tăng cường thanh tra về tổ chức, hoạt động của tổ chức bán đấu giá, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật của đội ngũ đấu giá viên theo quy định tại mục V, Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

Đơn vị phối hợp: Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường.

d) Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân có liên quan về vị trí, vai trò của nghề đấu giá và đấu giá viên

Phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông tổ chức các chương trình tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản, hỏi đáp nghiệp vụ, tình huống vụ việc về bán đấu giá tài sản.

Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin - Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An và Báo Nghệ An.

đ) Tổng kết việc triển khai thực hiện kế hoạch giai đoạn 2014 - 2015

Tiến hành tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch, giai đoạn 2014 - 2015 nhằm đánh giá những kết quả đạt được; khó khăn, vướng mắc để tìm ra nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2015.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức bán đấu giá tài sản.

2. Giai đoạn 2016 - 2020

a) Triển khai Luật Đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Đấu giá tài sản (nếu có)

Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

b) Tiếp tục phát triển đội ngũ đấu giá viên, phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có khoảng 40 đấu giá viên

Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính và các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

c) Thành lập Hội đấu giá tài sản của tỉnh (khi có văn bản hướng dẫn)

Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2018

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính và các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

d) Tăng cường công tác quản lý nhà nước, phát huy vai trò tự quản của tổ chức Hội đấu giá tài sản

Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2020.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch - Đầu tư và các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

a) Tiến hành rà soát, thống kê, đánh giá năng lực đội ngũ đấu giá viên. Tham mưu UBND tỉnh liên kết với Học viện tư pháp mở các lớp đào tạo nghiệp vụ đấu giá viên tại tỉnh nghệ An để tăng nguồn đấu giá viên cho tỉnh.

b) Phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tin tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

c) Chủ trì tổ chức các hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh.

d) Tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ đấu giá viên, phát triển đội ngũ đấu giá viên đảm bảo chất lượng.

đ) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ nhằm thu hút người có năng lực vào đội ngũ đấu giá viên.

e) Hàng năm, xây dựng dự toán kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này, gửi Sở Tài chính thẩm định.

g) Tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp kết quả việc thực hiện Đề án.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính

a) Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc lập dự toán kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ tại kế hoạch này.

b) Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ nhằm thu hút người có năng lực vào đội ngũ đấu giá viên.

3. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Phối hợp với Sở Tư pháp rà soát các doanh nghiệp, chi nhánh bán đấu giá tài sản và đội ngũ đấu giá viên hiện có trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại mục II của Kế hoạch này.

4. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành có liên quan

Phối hợp với Sở Tư pháp trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đấu giá viên và bán đấu giá tài sản đến cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình.

5. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố, thị xã

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn;

b) Tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến các đối tượng, thu hút người có năng lực, trình độ tham gia các khoá đào tạo nghiệp vụ đấu giá để bổ sung nguồn đấu giá viên cho địa phương.

c) Phối hợp với Sở Tư pháp trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

6. Trách nhiệm của các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh

Thực hiện quản lý chặt chẽ đội ngũ đấu giá viên; tạo điều kiện cho đội ngũ đấu giá viên trong quá trình hoạt động nghề nghiệp, cử đấu giá viên của tổ chức tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ bán đấu giá tài sản; phối hợp với Sở Tư pháp trong việc phát triển đội ngũ đấu giá viên.

7. Kinh phí thực hiện

Kế hoạch này được đảm bảo thực hiện bằng nguồn ngân sách của tỉnh. Căn cứ nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch; hàng năm các Sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định vào dự toán chi thường xuyên năm của đơn vị, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Đề án "Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2014-2015, định hướng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các Sở, ngành, địa phương kịp thời báo cáo (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 860/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu860/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2014
Ngày hiệu lực12/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 860/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 860/QĐ-UBND phát triển tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên 2014 2020 Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 860/QĐ-UBND phát triển tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên 2014 2020 Nghệ An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu860/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýThái Văn Hằng
        Ngày ban hành12/03/2014
        Ngày hiệu lực12/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 860/QĐ-UBND phát triển tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên 2014 2020 Nghệ An

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 860/QĐ-UBND phát triển tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên 2014 2020 Nghệ An

         • 12/03/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/03/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực