Quyết định 888/QĐ-UBND

Quyết định 888/QĐ-UBND năm 2018 điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống kho và cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 888/QĐ-UBND 2018 Quy hoạch hệ thống kho khí dầu hóa lỏng chai mỏ Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 888/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 13 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH HỆ THỐNG KHO VÀ CỬA HÀNG KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG CHAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG ĐẾN NĂM 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật quy hoạch ngày 24/11/2017.

Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Căn cứ Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống kho và cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương và Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống kho và cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai (LPG) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, cụ thể như sau:

Tại Phụ lục 14, Quy hoạch phát triển trạm nạp LPG vào chai có kho, giai đoạn 2016 - 2020:

- Điều chỉnh 01 trạm nạp LPG vào chai có kho tại Cụm công nghiệp Vĩnh Biên (Quốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp), thị xã Ngã Năm sang Cụm công nghiệp Ngã Năm.

- Bổ sung 01 trạm nạp LPG vào chai có kho tại ấp Kiết Bình, xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Trị, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: TH, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Trí

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 888/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu888/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2018
Ngày hiệu lực13/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 888/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 888/QĐ-UBND 2018 Quy hoạch hệ thống kho khí dầu hóa lỏng chai mỏ Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 888/QĐ-UBND 2018 Quy hoạch hệ thống kho khí dầu hóa lỏng chai mỏ Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu888/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýLê Thành Trí
        Ngày ban hành13/04/2018
        Ngày hiệu lực13/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 888/QĐ-UBND 2018 Quy hoạch hệ thống kho khí dầu hóa lỏng chai mỏ Sóc Trăng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 888/QĐ-UBND 2018 Quy hoạch hệ thống kho khí dầu hóa lỏng chai mỏ Sóc Trăng

            • 13/04/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/04/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực