Quyết định 889/QĐ-UBND

Quyết định 889/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 889/QĐ-UBND 2015 phổ biến Công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 889/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 06 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2015-2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 65/TTr-STP ngày 23 tháng 4 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Lưu: VT, NC

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2015-2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát:

Tiếp tục phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản và quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (sau đây gọi tắt là Công ước ICCPR); các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết để từ đó tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quyền dân sự, chính trị của con người và công dân.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Phấn đấu đến năm 2020, có 60 - 70% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được phổ biến, bồi dưỡng những nội dung cơ bản và quy định quan trọng của Công ước ICCPR; các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành để lồng ghép trong quá trình thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, giảng dạy pháp luật trong nhà trường.

b) Phấn đấu đến năm 2020, có 70 - 80% cán bộ, công chức, viên chức được phổ biến, nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản và quy định quan trọng của Công ước ICCPR; các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành để vận dụng trong thực thi công vụ.

c) Những nội dung cơ bản và quy định quan trọng của Công ước ICCPR; các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành được phổ biến sâu rộng đến nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, giúp nhân dân hiểu và thực hiện quyền, nghĩa vụ về dân sự, chính trị, đồng thời giám sát việc thực hiện những quyền này, phát hiện hành vi vi phạm, qua đó tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP PHỔ BIẾN.

1. Đối tượng:

a) Cán bộ, công chức, viên chức.

b) Đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên báo chí viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

c) Nhân dân.

2. Nội dung phổ biến:

a) Những nội dung cơ bản và quy định quan trọng của Công ước ICCPR.

b) Các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

c) Tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và pháp luật, những thành tựu đạt được của Việt Nam về bảo đảm quyền dân sự, chính trị.

3. Hình thức, biện pháp phổ biến:

a) Sở Tư pháp phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu phổ biến Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp và các đạo luật do Quốc hội ban hành tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để xác định cụ thể nhu cầu, hình thức, mô hình phổ biến hiệu quả.

Thời gian thực hiện: Các năm 2015 - 2016.

b) Sở Tư pháp phối hợp với Bộ Tư pháp biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến những nội dung cơ bản và quy định quan trọng của Công ước ICCPR; các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành, bao gồm: Sách tìm hiểu, hỏi đáp pháp luật, tờ gấp phổ biến pháp luật dành cho các đối tượng khác nhau; tài liệu tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thanh ở cơ sở.

Tổ chức phổ biến sâu rộng các tài liệu do Bộ Tư pháp biên soạn đến các đối tượng thuộc phạm vi quản lý; tổ chức biên soạn các tài liệu phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị thiết thực, phù hợp với đặc thù của địa phương; hỗ trợ trang bị tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

c) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn những nội dung cơ bản và quy định quan trọng của Công ước ICCPR; các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành; nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức.

- Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; hướng dẫn, bồi dưỡng cho phóng viên, biên tập viên báo chí viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo và các Sở, ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thời gian thực hiện: Các năm 2015 - 2017.

- Tổ chức lồng ghép việc bồi dưỡng pháp luật về quyền dân sự, chính trị trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức của địa phương.

Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

d) Đẩy mạnh phổ biến những nội dung cơ bản và quy định quan trọng của Công ước ICCPR; các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành; phản ánh tình hình thực hiện pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

- Tổ chức thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, tăng thời lượng tin, bài phổ biến trên báo in, báo điện tử ở tỉnh, trên các kênh sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình; cập nhật thường xuyên các tài liệu, tin, bài phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền Thông.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan báo chí của tỉnh.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên trang thông tin điện tử của các Sở, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh và hệ thống truyền thanh cơ sở.

Cơ quan thực hiện: Các Sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

đ) Tổ chức phổ biến những nội dung cơ bản và quy định quan trọng của Công ước ICCPR; các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, trong trại tạm giam, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

- Tổ chức biên soạn, phát hành tài liệu tham khảo phục vụ việc dạy và học pháp luật liên quan đến quyền dân sự, chính trị trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân phù hợp với nội dung giáo dục pháp luật đối với từng cấp học và trình độ đào tạo.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian thực hiện: Các năm 2015-2017.

- Tổ chức biên soạn, phát hành tài liệu tham khảo phục vụ việc dạy và học pháp luật, giáo dục công dân trong trại tạm giam, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh.

Thời gian thực hiện: Các năm 2015 - 2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm:

a) Sở Tư pháp:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án; thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện các nội dung liên quan đến Đề án; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

b) Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh bố trí, bảo đảm kinh phí cho việc tổ chức thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c) Các Sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được quy định và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này tổ chức phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản và quy định quan trọng của Công ước ICCPR; các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành tới cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên báo chí viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và nhân dân.

- Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Đề án của Sở, ban, ngành, đơn vị mình về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

d) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhất là ở xã, phường, thị trấn tích cực vận động nhân dân tự giác tìm hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về quyền dân sự, chính trị kết hợp với đẩy mạnh việc giám sát hoạt động thi hành pháp luật về quyền dân sự, chính trị của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

đ) Các tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh:

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; phối hợp với các cơ quan chủ trì thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh trong việc phổ biến những nội dung cơ bản và quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

- Vận động hội viên và nhân dân tìm hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ về dân sự, chính trị, đồng thời giám sát việc thực hiện những quyền này, phát hiện hành vi vi phạm.

- Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Đề án của tổ chức mình về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

e) Các cơ quan báo chí địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức phổ biến, giới thiệu những nội dung cơ bản và quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành tới nhân dân trong tỉnh.

g) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thông qua các hoạt động truy tố, xét xử.

h) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

- Chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban chuyên môn của huyện và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Đề án trong phạm vi quản lý.

- Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Đề án của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

2. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn tài trợ khác (nếu có).

- Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ thực hiện Đề án, các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Đề án cùng với dự toán chi thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn tỉnh Thái Bình; trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn; giải quyết./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 889/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu889/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2015
Ngày hiệu lực06/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước

Download Văn bản pháp luật 889/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 889/QĐ-UBND 2015 phổ biến Công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 889/QĐ-UBND 2015 phổ biến Công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị Thái Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu889/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Xuyên
        Ngày ban hành06/05/2015
        Ngày hiệu lực06/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 889/QĐ-UBND 2015 phổ biến Công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 889/QĐ-UBND 2015 phổ biến Công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị Thái Bình

           • 06/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực