Quyết định 892/QĐ-BTP

Quyết định 892/QĐ-BTP năm 2015 ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 892/QĐ-BTP 2015 Phong trào Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 892/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA “NGÀNH TƯ PHÁP CHUNG SỨC GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng số 47/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng số 39/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Kế hoạch số 2611/KH-BTP ngày 03 Tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phát động và tổ chức thực hiện phong trào “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”;

Xét đề nghị của Vụ Trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức sơ kết phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2012 - 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng các Cụm, Khu vực thi đua và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng Ngành;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ TĐKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA “NGÀNH TƯ PHÁP CHUNG SỨC GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2012 – 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 892/QĐ-BTP ngày 11 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Thực hiện Kế hoạch số 2611/KH-BTP ngày 03/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” để đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành Tích tiêu biểu xuất sắc trong tổ chức triển khai phong trào giai đoạn 2012 - 2015, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2012 - 2015 (sau đây gọi là phong trào thi đua), như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI SƠ KẾT

1. Mục đích

Đánh giá khách quan, toàn diện về quá trình tổ chức triển khai và kết quả thực hiện phong Trào thi đua; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, mô hình hay trong tổ chức thực hiện phong trào giai đoạn 2012 - 2015 trong toàn ngành Tư pháp, từ đó rút ra những kinh nghiệm hay, cách làm phù hợp để đề ra phương hướng, xác định nội dung nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào giai đoạn tiếp theo.

2. Yêu cầu

Sơ kết phong trào thi đua giai đoạn 2012 - 2015 là nội dung quan trọng trong tổng kết các phong trào thi đua yêu nước, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV; việc tổ chức sơ kết phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; hình thức tổ chức phù hợp với điều kiện đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, có thể lồng ghép việc đánh giá các phong trào thi đua khác đã được phát động, triển khai.

3. Phạm vi sơ kết

Công tác sơ kết được thực hiện từ Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ và toàn ngành Tư pháp; kết quả, thành tích, số liệu thống kê báo cáo tính từ tháng 4/2012 đến tháng 4/2015.

II. NỘI DUNG

1. Đánh giá quá trình triển khai tổ chức và kết quả Phong trào

a) Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát động, triển khai phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị trong ngành Tư pháp; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước; công tác sơ kết, tổng kết phong trào của các cơ quan, đơn vị;

b) Tập trung đánh giá các mô hình mới, các giải pháp đã thực hiện hiệu quả để phấn đấu đạt, vượt các mục tiêu và nội dung đã đề ra tại Kế hoạch số 2611/KH-BTP ngày 03/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”;

c) Đánh giá tác động cụ thể của phong trào thi đua trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành Tư pháp góp phần xây dựng nông thôn mới, gắn với việc đẩy mạnh phong trào “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các phong trào, các cuộc vận động đang triển khai, tạo ra động lực mới cho việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của ngành Tư pháp;

d) Đánh giá tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của việc thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2012 - 2015.

2. Đề ra các mục tiêu, nội dung, giải pháp tổ chức thực hiện và những kiến nghị đề xuất tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020.

3. Xem xét, lựa chọn, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua giai đoạn 2012 - 2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

1.1. Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Tổ chức đánh giá, bình xét, suy tôn, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua giai đoạn 2012 - 2015 hoàn thành trước ngày 30/5/2015;

- Tổng hợp kết quả, xây dựng báo cáo sơ kết phong trào thi đua và hồ sơ đề nghị khen thưởng (nếu có) gửi về Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) hoàn thành trước ngày 10/6/2015.

1.2. Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tư pháp

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong Ngành tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch này;

- Tham mưu Bộ trưởng ban hành văn bản hướng dẫn khen thưởng trong phong trào thi đua hoàn thành trước ngày 20/5/2015;

- Tổng hợp xây dựng Báo cáo sơ kết phong trào thi đua giai đoạn 2012 - 2015 hoàn thành trước ngày 15/7/2015;

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Dự thảo Kế hoạch tổ chức triển khai phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020 hoàn thành trước ngày 15/7/2015;

- Tiếp nhận và rà soát, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua trình Hội đồng Thi đua, khen thưởng Ngành vào đầu tháng 6/2015;

1.3. Trưởng, Phó trưởng các Cụm, Khu vực thi đua

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện và công tác sơ kết phong trào thi đua của các đơn vị thành viên thuộc Cụm, Khu vực thi đua.

1.4. Tổng cục Thi hành án dân sự

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức sơ kết phong trào thi đua giai đoạn 2012 - 2015.

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo sơ kết phong trào thi đua của ngành Thi hành án dân sự trong giai đoạn 2012 - 2015 gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp (Vụ Thi đua - Khen thưởng) chậm nhất là ngày 20/6/2015.

- Tiếp nhận và rà soát hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của các cơ quan thi hành án dân sự địa phương trình Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) chậm nhất là ngày 20/6/2015.

2. Kinh phí thực hiện

2.1. Kinh phí tổ chức sơ kết phong trào thi đua tại các cơ quan, đơn vị

- Đối với Sở Tư pháp: Tự chủ, cân đối nguồn kinh phí chi cho công tác thi đua, khen thưởng năm 2015, báo cáo UBND tỉnh xem xét cấp bổ sung kinh phí để tổ chức thực hiện;

- Đối với các đơn vị thuộc Bộ, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: sử dụng từ nguồn kinh phí chi cho công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 để tổ chức thực hiện.

2.2. Kinh phí tổ chức sơ kết phong trào thi đua của Ngành được bố trí từ Quỹ thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp và các nguồn hỗ trợ, tài trợ hợp pháp (nếu có)./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 892/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu892/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2015
Ngày hiệu lực11/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 892/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 892/QĐ-BTP 2015 Phong trào Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 892/QĐ-BTP 2015 Phong trào Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu892/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Thúy Hiền
        Ngày ban hành11/05/2015
        Ngày hiệu lực11/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 892/QĐ-BTP 2015 Phong trào Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 892/QĐ-BTP 2015 Phong trào Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới

            • 11/05/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/05/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực