Quyết định 906/QĐ-UBND

Quyết định 906/QĐ-UBND phê duyệt một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng (VnSAT) năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 906/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 906/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 29 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỘT PHẦN KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TỈNH LÂM ĐỒNG (VNSAT) NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1992/QĐ-BNN-HTQT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án chuyn đi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, vay vốn Ngân hàng Thế giới;

Tiếp theo Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch chi tiết Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng năm 2016;

Căn cứ Văn bản số 516/DANN-KHKT ngày 17/3/2016 của Ban Quản lý các dự án nông nghiệp về việc chấp thuận kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Ban quản lý dự án VnSAT tỉnh Lâm Đồng;

Xét Tờ trình số 65/TTr-SNN ngày 14/4/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn tỉnh Lâm Đồng về việc thẩm định, phê duyệt một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2016 Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2015 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng (VnSAT) năm 2016, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Phần công việc thực hiện đấu thầu: Tổng giá trị 9.354 triệu đồng (chín tỷ, ba trăm năm mươi bốn triệu đồng), tương đương 435.000 USD.

2. Tổng số gói thầu: 06 gói thầu, gồm:

- Gói thầu số 01: Thiết bị văn phòng (HH35).

- Gói thầu số 02: Trang thiết bị phòng thí nghiệm Chi cục bảo vệ thực vật (HH36).

- Gói thầu số 03: Đánh giá độc lập về sự áp dụng của nông dân (CQS01).

- Gói thầu số 04: Phát triển cà phê bền vững và kế hoạch tái canh cà phê (CQS02).

- Gói thầu số 05: Tư vấn củng cố và phát triển chiến lược truyền thông (IC03).

- Gói thầu số 06: Tư vấn kỹ thuật cho Ban quản lý dự án VnSAT Lâm Đồng (IC04).

3. Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng:

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

USD

Triệu VNĐ

1

Gói thầu số 01

60.000

1.290

Chào hàng cạnh tranh trong nước (SH)

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý II năm 2016

Trọn gói

3 tháng.

2

Gói thầu số 02

25.000

538

Chào hàng cnh tranh (SH)

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý II năm 2016

Trọn gói

2 tháng.

3

Gói thầu số 03

125.000

2.688

Tuyn chọn dựa trên năng lc (CQS)

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý III năm 2016

Trọn gói

Từ tháng 12/2016 đến tháng 12/2020

4

Gói thầu số 04

75.000

1.613

Tuyn chọn dựa trên năng lc (CQS)

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý III năm 2016

Trọn gói

Từ tháng 12/2016 đến tháng 12/2020

5

Gói thầu số 05

30.000

645

Tuyển chọn tư vấn cá nhân (IC)

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý II năm 2016

Theo thời gian

Từ tháng 6/2016 đến tháng 6/2019

6

Gói thầu số 06

120.000

2.580

Tuyển chọn tư vấn cá nhân (IC)

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý II năm 2016

Theo thời gian

Từ tháng 6/2016 đến tháng 12/2020

Tng s

435.000

9.354

 

 

 

 

 

4. Nguồn vốn: Vốn ODA vay của Ngân hàng Thế giới (IDA).

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu và quy định của dự án đ tchức thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho bạc nhà nước tỉnh; Ban quản lý Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- BQL các DANN-B NN&PTNT;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu:
VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 906/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu906/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2016
Ngày hiệu lực29/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 906/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 906/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững Lâm Đồng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 906/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững Lâm Đồng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu906/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành29/04/2016
        Ngày hiệu lực29/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 906/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững Lâm Đồng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 906/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững Lâm Đồng 2016

            • 29/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực