Quyết định 91/QĐ-UBND

Quyết định 91/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Phương án tổ chức chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 91/QĐ-UBND chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hệ thống Bưu điện Bắc Kạn 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC CHI TRẢ TRỢ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG QUA HỆ THỐNG BƯU ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh số: 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng; Pháp lệnh số: 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số: 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số: 20/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 11 tháng 3 năm 2009 của liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số: 1697/TTr-LĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Phương án tổ chức chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Bưu điện tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

PHƯƠNG ÁN

TỔ CHỨC CHI TRẢ TRỢ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG QUA HỆ THỐNG BƯU ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số: 91/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện tốt việc chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng, đảm bảo có lợi và tốt nhất cho người được hưởng chính sách, gắn việc chi trả với thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, cùng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý tốt đối tượng, giảm áp lực công việc cho đội ngũ công chức làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã.

2. Yêu cầu

Tổ chức chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, đảm bảo an ninh, an toàn tài chính đối với nguồn tiền chi trả.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tượng

- Các đối tượng người có công, thân nhân của người có công theo Pháp lệnh số: 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng; Pháp lệnh số: 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Các đối tượng hưởng chế độ chính sách khác do Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đang trực tiếp chi trả theo quy định của pháp luật.

2. Phạm vi

Thực hiện công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện 08 huyện, thành phố với 122 xã, phường, thị trấn.

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 4 năm 2017.

- Từ ngày 01 tháng 4 năm 2017 đến hết quý II năm 2017: Triển khai thí điểm tại 03 huyện là Ba Bể, Chợ Đồn và Na Rì.

- Từ quý III năm 2017: Triển khai đến hết các huyện, thành phố còn lại.

III. TRÌNH TỰ, MỨC PHÍ VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH CHI TRẢ

1. Trình tự chi trả

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký kết hợp đồng trách nhiệm với Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả qua hệ thống Bưu điện.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm quản lý nhà nước và thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công; tổ chức và quản lý tài chính ưu đãi, công tác chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hàng tháng theo quy định.

- Bưu điện tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và đảm bảo nhân sự, nguồn tiền, cơ sở vật chất, tổ chức thực hiện chi trả chế độ theo hợp đồng.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bưu điện tỉnh thực hiện ký kết hợp đồng đại lý chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi người có công. Trong đó ủy quyền đầu mối cấp huyện trong việc tiếp nhận nguồn tiền, tổ chức chi trả và xác nhận danh sách đối tượng đã được chi trả. Trường hợp một trong hai bên vi phạm các chế độ quản lý tài chính hoặc các điều khoản đã được thỏa thuận thì bị xử lý theo quy định.

b) Trên cơ sở hợp đồng trách nhiệm giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bưu điện tỉnh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện thực hiện ký kết hợp đồng chi trả với Bưu điện cùng cấp.

c) Bưu điện tỉnh chuẩn bị đầy đủ các điều kiện (nhân lực, địa điểm, cơ sở vật chất, nguồn tiền…) tại các Bưu điện huyện, thành phố trực tiếp chi trả chế độ ưu đãi đối với người có công và tổ chức chi trả đối với những trường hợp đặc biệt như đau, ốm, không đi lại được.

2. Mức phí

Theo quy định phân bổ định mức chi phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định theo từng thời điểm. Trong giai đoạn thực hiện thí điểm, mức phí thực hiện theo Quyết định số: 1213/LĐ-TBXH ngày 14 tháng 6 năm 2010 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn.

3. Giải quyết các phát sinh trong quá trình chi trả

Trong quá trình thực hiện vận chuyển tiền đến các điểm chi trả hoặc đang phát tiền cho người hưởng chế độ, nếu xảy ra các rủi ro như bị mất, bị cướp…, trong thời gian chờ các cơ quan chức năng điều tra, Ngành Bưu điện có trách nhiệm ứng tiền trước để chi trả cho các đối tượng hưởng chế độ, đảm bảo không ảnh hưởng thời gian nhận tiền của các đối tượng.

Trường hợp thừa, thiếu tiền của người hưởng chế độ, Ngành Bưu điện có trách nhiệm thu hồi số tiền chênh lệch và giải thích cho đối tượng hiểu rõ nguyên nhân thu hồi.

IVTỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai thực hiện Phương án tổ chức chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện đạt kết quả.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ký kết hợp đồng triển khai thực hiện chi trả, hướng dẫn nghiệp vụ chi trả cho Bưu điện huyện, thành phố; phối hợp tổ chức nghiệm thu, thanh toán phí dịch vụ theo quy định.

- Thường xuyên phối hợp với Bưu điện tỉnh theo dõi, kiểm tra, nắm bắt tình hình, chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chi trả.

- Phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Phương án, báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo đúng thời gian quy định.

2. Bưu điện tỉnh

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Phương án chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 01 tháng 4 năm 2017; chuẩn bị chu đáo các điều kiện, cơ sở vật chất, nhân lực, tổ chức tập huấn, hướng dẫn đội ngũ cán bộ, nhân viên về tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ, gắn việc chi trả với thực hiện đền ơn đáp nghĩa đối với người có công; thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp của địa phương, người có công và thân nhân người có công để xử lý kịp thời những vấn đề đặt ra; thực hiện tốt việc chi trả, đảm bảo có lợi và tốt nhất cho người được hưởng chính sách.

- Chỉ đạo Bưu điện huyện, thành phố phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng cấp thực hiện đúng quy trình quản lý, chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng. Thực hiện đầy đủ, đúng, kịp thời các nội dung công việc của bên chi trả theo quy định. Thường xuyên kiểm tra các điểm chi trả để phát hiện và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc và các sai phạm trong quá trình quản lý chi trả.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp với ngành Bưu điện triển khai thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn./.

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 91/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu91/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2017
Ngày hiệu lực20/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 91/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 91/QĐ-UBND chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hệ thống Bưu điện Bắc Kạn 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 91/QĐ-UBND chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hệ thống Bưu điện Bắc Kạn 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu91/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýPhạm Duy Hưng
        Ngày ban hành20/01/2017
        Ngày hiệu lực20/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 91/QĐ-UBND chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hệ thống Bưu điện Bắc Kạn 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 91/QĐ-UBND chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hệ thống Bưu điện Bắc Kạn 2017

            • 20/01/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/01/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực