Quyết định 916/QĐ-UBND

Quyết định 916/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 916/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính bị bãi bỏ Lưu thông hàng hóa trong nước Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 916/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 06 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tại Tờ trình số 39/TTr-BQL ngày 01/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 12 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 (kèm theo danh mục).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế; Giám đốc Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 30/6/2016./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục KSTTHC, VPCP (CSDLQGTTHC);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh (VIC);
- Phòng CCHC (Đ80, VIC);
- Lưu: VT. Tr 12/6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 916/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

I.

Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 30/6/2016

1.

T-CMU-287279-TT

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

2.

T-CMU-287280-TT

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

3.

T-CMU-287281-TT

Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

4.

T-CMU-287282-TT

Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

5.

T-CMU-287283-TT

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

6.

T-CMU-287284-TT

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

7.

T-CMU-287285-TT

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu

8.

T-CMU-287286-TT

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

9.

T-CMU-287287-TT

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

10.

T-CMU-287288-TT

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

11.

T-CMU-287289-TT

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

12.

T-CMU-287290-TT

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 916/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu916/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2018
Ngày hiệu lực06/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 916/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 916/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính bị bãi bỏ Lưu thông hàng hóa trong nước Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 916/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính bị bãi bỏ Lưu thông hàng hóa trong nước Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu916/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýLâm Văn Bi
        Ngày ban hành06/06/2018
        Ngày hiệu lực06/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 916/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính bị bãi bỏ Lưu thông hàng hóa trong nước Cà Mau

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 916/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính bị bãi bỏ Lưu thông hàng hóa trong nước Cà Mau

            • 06/06/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/06/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực