Quyết định 918/QĐ-UBND

Quyết định 918/QĐ-UBND năm 2015 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020; Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 918/QĐ-UBND 2015 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 918/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 06 tháng 5 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ CUỐI (2016-2020) TỈNH SƠN LA; ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Công văn số 187/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất; Công văn số 1534/HĐND ngày 17/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc lập dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 232/TTr-STNMT ngày 21 tháng 4 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Sơn La; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La (có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ TN&MT;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT - Hiệu 30 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ CUỐI (2016-2020) TỈNH SƠN LA VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành Kèm theo Quyết đinh số 918/QĐ-UBND ngày 06/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Công văn số 187/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 21/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất; Công văn số 1534/HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc lập dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Sơn La. UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch triển khai việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hoàn thiện việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện theo quy định, từng bước đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai đi vào nề nếp.

- Nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng nguồn lực về đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

- Làm cơ sở để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

2. Yêu cầu

- Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện phải thực hiện theo đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cấp tỉnh, cấp huyện; Phù hợp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Đáp ứng nhu cầu làm cơ sở thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai của địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Sơn La

- Nội dung thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh theo Điều 39 Luật Đất đai năm 2013 và đảm bảo các nguyên tắc quy định tại Điều 35 Luật Đất đai năm 2013.

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh phải căn cứ vào tiềm năng đất đai của tỉnh, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2013.

- Quy trình thực hiện nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh theo quy định tại Mục 2 Chương II Phần II Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện

- Nội dung thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh theo Điều 40 Luật Đất đai năm 2013 và đảm bảo các nguyên tắc quy định tại Điều 35 Luật Đất đai năm 2013.

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện phải căn cứ vào tiềm năng đất đai của huyện, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp quy hoạch sử dụng đất của tỉnh.

- Quy trình thực hiện nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định tại Mục 2 Chương III Phần II Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Rà soát điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã đảm bảo nhu cầu sử dụng đất phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp quy hoạch sử dụng của huyện.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Quý I năm 2015 hoàn thiện Đề cương, dự toán dự án “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Sơn La”.

Quý II, III và tháng 10 năm 2015 tổ chức triển khai thực hiện; Hoàn thành sơ bộ các nội dung điều chỉnh quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất và tổ chức lấy ý kiến tham gia theo quy định; Tiếp thu, bổ sung hoàn thiện theo ý kiến tham gia.

Tháng 11 năm 2015 trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

Tháng 12 năm 2015, chỉnh sửa, bổ sung theo kết quả thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và trình Chính phủ phê duyệt.

2. Đối với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Đến 30 tháng 5 năm 2015 Hoàn thiện, phê duyệt Đề cương, dự toán dự án “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện”.

Từ 01 tháng 6 năm 2015 đến 30 tháng 9 năm 2015 tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành sơ bộ các nội dung điều chỉnh quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất và tổ chức lấy ý kiến tham gia theo quy định.

Tháng 10 năm 2015, tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân và chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện, đồng thời tổng hợp danh mục các công trình dự án theo khoản 1 Điều 58 và khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp để trình HĐND tỉnh xem xét quyết định.

Tháng 11 năm 2015, trình Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định theo quy định.

Tháng 12 năm 2015 tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung theo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định; Trình Hội đồng nhân dân cấp huyện thông qua và trình UBND tỉnh phê duyệt.

IV. KINH PHÍ TRIỂN KHAI

1. Kinh phí Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh do ngân sách tỉnh cấp. Giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư và làm đầy đủ các thủ tục triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Kinh phí Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện do ngân sách của huyện, thành phố cân đối.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND các huyện, thành phố

- Tổ chức rà soát, xem xét sự cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện. Trường hợp không cần thiết phải điều chỉnh có văn bản báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các phòng, ban chức năng tham mưu giúp UBND cấp huyện trong việc xây dựng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất của huyện.

- Định kỳ trước ngày 25 tháng cuối quý (hàng quý) báo cáo kết quả thực hiện và kế hoạch triển khai về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Sơn La trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố trong việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của các huyện, thành phố theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tham mưu kiện toàn Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh và tổ chức thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của các huyện, thành phố theo quy định.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; phối hợp với các ngành và UBND các huyện, thành phố giám sát việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Ghi chỉ tiêu kế hoạch cho dự án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh.

- Hướng dẫn các huyện, thành phố ghi chỉ tiêu kế hoạch cho dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của cấp huyện.

4. Sở Tài chính         

- Cân đối, bố trí nguồn kinh phí cho dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh để triển khai thực hiện theo đúng tiến độ.

- Hướng dẫn các huyện, thành phố cân đối, sử dụng kinh phí bố trí cho dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của cấp huyện để triển khai thực hiện theo đúng tiến độ.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của cấp huyện.

5. Các sở, ban, ngành có liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ:

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh.

- Đăng ký nhu cầu sử dụng đất, cung cấp quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực để có căn cứ bố trí đủ quỹ đất theo nhu cầu của ngành trong phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của cấp huyện.

UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành căn cứ Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét, giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 918/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu918/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2015
Ngày hiệu lực06/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 918/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 918/QĐ-UBND 2015 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 918/QĐ-UBND 2015 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu918/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýBùi Đức Hải
        Ngày ban hành06/05/2015
        Ngày hiệu lực06/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 918/QĐ-UBND 2015 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 918/QĐ-UBND 2015 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 Sơn La

           • 06/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực