Quyết định 945/QĐ-UBND

Quyết định 945/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 945/QĐ-UBND 2019 nâng cao năng lực quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 945/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 11 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ, KHÁI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;

Căn cứ Nghị định số: 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Căn cứ Quyết định số: 47/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch triển khai Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số: 76/TTr-SNN ngày 06/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực quản lý, khái thác công trình thủy lợi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thị Minh Hoa

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ, KHÁI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
(Kèm theo Quyết định số: 945/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp và năng lực quản lý, vận hành của công chức, viên chức, nhân viên làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi, đảm bảo đủ năng lực theo quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý thủy lợi, phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và gắn với xây dựng nông thôn mới.

2. Yêu cầu

- Phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn Luật.

- Đảm bảo đúng thành phần, đối tượng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, nội dung cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế, tiết kiệm và chất lượng.

- Học viên nắm vững kỹ năng quản lý, khai thác và vận hành công trình thủy lợi, bao gồm công trình đầu mối (hồ, đập, cống lấy nước), hệ thống kênh mương và các công trình trên kênh.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Đối tượng đào tạo

- Công chức, viên chức có chuyên môn thuộc chuyên ngành thủy lợi của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Công chức, viên chức là cán bộ quản lý (Chủ tịch, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kiểm soát viên) thuộc Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi.

- Nhân viên kỹ thuật, người trực tiếp làm công tác vận hành công trình thuộc công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi.

- Người quản lý, nhân viên trực tiếp vận hành công trình thủy lợi thuộc các Tổ chức hợp tác dùng nước (Tổ chức thủy lợi cơ sở), cá nhân tham gia quản lý vận hành công trình thủy lợi.

2. Thời gian

- Dự kiến thực hiện vào quý III, IV năm 2019 và năm 2020.

- Năm 2019: 03 lớp; Năm 2020: 04 lớp.

3. Địa điểm: Tại trung tâm các huyện và thành phố Bắc Kạn.

III. NỘI DUNG ĐÀO TAO, BỒI DƯỠNG

1. Nội dung

Xây dựng, ban hành chương trình và tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành quản lý khai thác công trình thủy lợi, bao gồm các nội dung chính sau:

- Triển khai những nội dung chính Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn Luật.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi cho công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý nhà nước về thủy lợi và Lãnh đạo Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý khai thác công trình thủy lợi cho nhân viên kỹ thuật, người trực tiếp vận hành công trình thuộc Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng cho nhân viên, viên chức quản lý, người trực tiếp vận hành công trình của các Tổ chức thủy nông cơ sở.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý an toàn đập.

2. Dự toán kinh phí khoảng: 700 triệu đồng.

- Năm 2019: 03 lớp, dự kiến 50 người/01lớp; học phí 02 triệu đồng/01học viên; 50 người x 2 triệu x 3 lớp = 300 triệu đồng.

- Năm 2020: 04 lớp; 50 người x 2 triệu x 4 lớp = 400 triệu đồng.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị cử học viên tham gia chủ động cân đối sử dụng kinh phí chi thường xuyên năm 2019 và năm tiếp theo; trích từ nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật để thực hiện.

2. Lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với cơ sở đào tạo có đủ điều kiện năng lực theo quy định và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý khai thác công trình thủy lợi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ theo kế hoạch đã phê duyệt; theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi chủ động triển khai thực hiện theo nội dung Kế hoạch được duyệt. Hằng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/12 để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực quản lý, khái thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 945/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu945/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2019
Ngày hiệu lực11/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(15/07/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 945/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 945/QĐ-UBND 2019 nâng cao năng lực quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 945/QĐ-UBND 2019 nâng cao năng lực quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu945/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýĐỗ Thị Minh Hoa
        Ngày ban hành11/06/2019
        Ngày hiệu lực11/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 tháng trước
        (15/07/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 945/QĐ-UBND 2019 nâng cao năng lực quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 945/QĐ-UBND 2019 nâng cao năng lực quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bắc Kạn

           • 11/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực