Quyết định 952/QĐ-UBND

Quyết định 952/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 952/QĐ-UBND 2017 phê duyệt bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 952/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 27 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 1624/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 V/v Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 582/SKHĐT-DNKTHT ngày 17 tháng 3 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc gồm 07 Dự án theo phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao các đơn vị đề xuất các dự án kêu gọi đầu tư lập thông tin chi tiết về từng Dự án (thông tin chi tiết theo phụ lục gửi kèm theo) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan, chủ động kêu gọi các nguồn lực đầu tư cho các dự án theo danh mục đã phê duyệt. Hướng dẫn các thủ tục liên quan để có thể triển khai dự án khi có Nhà đầu tư quan tâm đến các Dự án kêu gọi đầu tư đã được phê duyệt. Đề xuất bố trí nguồn vốn cho các đơn vị để thực hiện việc xác định các thông tin của từng dự án.

3. Giao các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên rà soát, cập nhật lại danh mục đã công bố, định kỳ tháng 12 hàng năm (hoặc đột xuất khi cần thiết) đề xuất bổ sung danh mục dự án mới gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt làm cơ sở phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND (b/c);
- CPCT;
- CPVP;
- Lưu VT, CN1, NN1, KT1. (TrT 30b).

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trì

 

DANH MỤC

DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số: 952/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

S T T

Danh mục dự án

Địa điểm đầu tư

Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến

Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)

Hiện trạng của dự án

Hình thức đầu tư dự kiến

Tiến độ dự kiến

Cơ quan cung cấp thông tin dự án

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đề xuất dự án

Ưu đãi đầu tư

 

Tổng số

 

 

2.969

 

 

 

 

 

 

1

Dự án Quy hoạch ga hàng hóa đường sắt (Cảng ICD) tỉnh Vĩnh Phúc với quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm Logistic trên địa bàn cả nước

Xã Sơn Lôi, Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

mục tiêu đầu tư: Lập quy hoạch xây dựng cảng nội địa ICD và ga hàng hóa Hương Canh mới đáng ứng nhu cầu vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa nội địa và xuất nhập khẩu của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

557

UBDN tỉnh đã có văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải bổ sung quy hoạch ga ICD Vĩnh Phúc vào quy hoạch trung tâm Logistic trên địa bàn cả nước

PPP hoặc theo đề xuất của nhà đầu tư

giai đoạn 1 từ 2017- 2020; giai đoạn 2 sau 2020

Sở Giao thông vận tải

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư

2

Đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, tuyến phía Bắc, đoạn từ QL.2C đến đường Hợp Thịnh - Đạo Tú

Thành phố Vĩnh Yên và huyện Tam Dương

- Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện hệ thống giao thông trong hạ tầng kỹ thuật khung đô thị Vĩnh Phúc được duyệt, đáp ứng chỉ tiêu đô thị loại II về hạ tầng giao thông hướng đến khu đô thị lõi quy hoạch xây dựng thành phố Vĩnh Phúc.

- Quy mô dự kiến: Hướng tuyến theo Quyết định số 2702/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc: Phê duyệt điều chỉnh hướng tuyến công trình Đường song song với đường sắt Hà Nội - Lào Cai, đoạn từ Hợp Thịnh - Đạo Tú đến nút giao bến xe Vĩnh Yên (tuyến phía Bắc đường sắt);+ Chiều dài đoạn tuyến L = 4,13km, đoạn tuyến nhánh vuốt lên cầu vượt QL.2C dài 230,75m, đoạn tuyến nhánh vuốt lên cầu vượt trên đường Hợp Thịnh - Đạo Tú dài 237,30m; Chiều rộng nền đường Bnền=24,0m; Bmặt = 2x8,0m;Bgpc = 2,0m. - Diện tích sử dụng đất dự kiến khoảng 3ha.

512

Đã nằm trong quy hoạch của tỉnh

PPP hoặc theo đề xuất của nhà đầu tư

Do nhà đầu tư đề xuất nhưng không quá 5 năm

Sở Giao thông vận tải

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư

3

Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin cho thành phố thông minh tỉnh Vĩnh Phúc

tỉnh Vĩnh Phúc

Mục tiêu: Xây dựng nền tảng cơ sở hạ tầng CNTT cho TPTM: Xây dựng Trung tâm điều hành kết nối, đầu tư hệ thống mạng diện rộng tốc độ cao kết nối các cơ quan nhà nước các cấp bảo đảm việc kết nối xây dựng TPTM. Tăng cường đầu tư tại trung tâm hạ tầng thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu đám mây, các hệ thống lưu trữ, sao lưu dự phòng bảo đảm các điều kiện tiêu chuẩn. Xây dựng hệ thống Trung tâm điều hành để hỗ trợ cho quản lý điều hành, kết nối, bảo đảm an toàn thông tin mạng cho toàn bộ hệ thống. Quy mô dự án:- Đầu tư mạng diện rộng tốc độ cao (cáp quang) kết nối các cơ quan nhà nước cấp tỉnh huyện xã; đầu tư các thiết bị truy nhập đầu cuối; Đầu tư các thiết bị, phần mềm cho trung tâm kết nối quản lý điều hành thành phố thông minh; đầu tư hạ tầng, thiết bị cho trung tâm hạ tầng thông tin theo giải pháp đám mây; đầu trung tâm dữ liệu dự phòng.

250

Hiện đã được ghi trong nhiệm vụ thực hiện Đề án Thành phố thông minh.

PPP hoặc theo đề xuất của nhà đầu tư

Dự kiến 2018 - 2019

Sở Thông tin truyền thông

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư

4

Cung cấp nước sạch tại Cụm công nghiệp Hợp Thịnh huyện Tam Dương và Cụm công nghiệp Đồng Văn huyện Vĩnh Tường

huyện Tam Dương và huyện Vĩnh Tường

Cấp nước sạch đảm bảo sinh hoạt và sản xuất của Cụm công nghiệp Hợp Thịnh huyện Tam Dương và Cụm công nghiệp Đồng Văn huyện Vĩnh Tường

50

 

BOO

không quá 5 năm

Sở Xây dựng

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư

5

Dự án xây dựng bãi đỗ xe số 1 thuộc khu dịch vụ bãi đỗ xe Tây Thiên, huyện Tam Đảo

huyện Tam Đảo

Nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, phục vụ chỗ đỗ xe cho nhân dân trong vùng và khách du lịch tham quan du danh thắng Tây Thiên

30

Đã có quy hoạch được duyệt

BOT

3 năm

UBND huyện Tam Đảo

UBDN tỉnh Vĩnh Phúc

 

6

Chợ cánh thị trấn Hương Canh

huyện Bình Xuyên

Đáp ứng nhu cầu phát triển thương mại dịch vụ và mua bán của người dân khu vực góp phần tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều hộ tiểu thương và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội kết hợp với chỉnh trang đô thị; Quy mô Nhà chợ chính, ki ốt bán hàng và các hạng mục phụ chợ

70

 

PPP

3 năm

UBND huyện Bình Xuyên

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư

7

Xây dựng cầu Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

huyện Sông Lô

Xây dựng cầu Đức Bác dài khoảng 1,5km nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và thông thương của nhân dân huyện Sông Lô với thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Sông Lô

1500

công trình nằm trong quy hoạch giao thông của tỉnh

BOT

3-5 năm

UBND huyện Sông Lô

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 952/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu952/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2017
Ngày hiệu lực27/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 952/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 952/QĐ-UBND 2017 phê duyệt bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 952/QĐ-UBND 2017 phê duyệt bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu952/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýNguyễn Văn Trì
        Ngày ban hành27/03/2017
        Ngày hiệu lực27/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 952/QĐ-UBND 2017 phê duyệt bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư Vĩnh Phúc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 952/QĐ-UBND 2017 phê duyệt bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư Vĩnh Phúc

            • 27/03/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/03/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực