Quyết định 954/QĐ-UBND

Quyết định 954/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về tăng cường công tác thi hành án dân sự do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 954/QĐ-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg tăng cường thi hành án dân sự Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 954/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 17 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05/CT-TTG NGÀY 06 THÁNG 02 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Thi hành án dân năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Chỉ thị số 05 /CT-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tại Tờ trình số 15/TTr-CTHADS ngày 13 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh(có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La theo dõi, đôn đốc việc triển khai, thực hiện Kế hoạch này, báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Thường trực tỉnh ủy(b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh(b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, MH(70b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05/CT-TTG NGÀY 06 THÁNG 02 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La)

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự, UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai toàn diện, kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự (sau đây gọi là Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới;

Nâng cao nhận thức về pháp luật thi hành án dân sự cho lãnh đạo các cơ quan hành chính nhà nước các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác thi hành án dân sự.

2. Yêu cầu

Bám sát chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về thi hành án dân sự  và các nội dung của Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong tchức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, phân định rõ trách nhiệm theo dõi, đôn đốc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các sở ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh

Thời gian thực hiện: Tháng 4 năm 2017 và các năm tiếp theo

Nội dung công việc: Tổ chức Hội nghị riêng biệt hoặc lồng ghép tại cuộc họp của đơn vị để quán triệt thực hiện Chỉ thị trong đơn vị và báo cáo kết quả về Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo yêu cầu tại Công văn số 597/UBND-NC ngày 01 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh

Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp huyện, thành phố; Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan đơn vị trên địa bàn, Cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng

Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo

Nội dung thực hiện:

+ Thực hiện nghiêm Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống thi hành án dân sự (kèm theo Quyết định số 1431/QĐ-BTP ngày 05 tháng 7 năm 2016);

+ Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về Thi hành án dân sự;

+ Cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng về pháp luật thi hành án dân sự và hoạt động thi hành án dân sự theo quy định.

3. Nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ làm công tác thi hành án dân sự trên địa bàn

3.1. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chỉnh trị về “Đy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan báo chí, truyền thông

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

3.2. Kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý  và Chấp hành viên, Thẩm tra viên.

Đơn vị chủ trì: Hội đồng tuyển chọn chấp hành viên tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố; Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố

Thời gian thực hiện: Năm 2017 và những năm tiếp theo

Nội dung thực hiện:

+ Tổ chức tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm và đề nghị bổ nhiệm các chức danh tư pháp sử dụng đội ngũ công chức có chất lượng, đặc biệt là đội ngũ Chấp hành viên, Thẩm tra viên

+ Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển lãnh đạo, điều động, biệt phái nhân sự từ nơi khác về công tác tại các đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém nếu thấy cần thiết.

3.3. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ công chức lãnh đạo, chấp hành viên đảm bảo phm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy cho người dàn và doanh nghiệp

Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Đơn vị phối hợp: Học viện Tư pháp, Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thành phố

Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo

Nội dung công việc:

+ Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn;

+ Tổ chức các lp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ đối với đội ngũ Lãnh đạo, Chấp hành viên, Thẩm tra viên và các chức danh khác phù hp với yêu cầu công tác.

4. Tăng cường công tác phối hợp trong thi hành án dân sự

4.1. Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự

Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố

Đơn vị phối hp: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và huyện

Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo

Nội dung thực hiện:

+ Đề nghị giải thích, đính chính bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành;

+ Kịp thời phối hợp, cung cấp thông tin và đề nghị xem xét giải quyết tổng thể kết quả của việc thi hành án trong quá trình xem xét lại bản án, quyết định đã thi hành;

+ Đề nghị thụ lý, giải quyết đối với các tranh chấp, yêu cầu về xác định phần sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong tài sản chung của hộ gia đình;

+ Đề nghị cơ quan có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm;

+ Đề nghị xem xét, giải quyết việc hủy kết quả bán đấu giá trong các trường hợp có sai phạm.

4.2. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Sơn La, tổ chức tín dụng trong chỉ đạo giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự liên quan đến tín dụng ngân hàng

Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố

Đơn vị phối hợp: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Sơn La, các tổ chức tín dụng liên quan

Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo

Nội dung thực hiện:

+ Phối hợp với Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Sơn La và các tổ chức tín dụng trong chỉ đạo phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng khi có hướng dẫn của cấp trên để tổ chức tín dụng được nhận tài sản đã bán đấu giá nhiều lần nhưng không có người mua.

+ Phối hợp trong việc xử lý tài sản kê biên đảm bảo thi hành án đã cầm cố thế chấp tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng theo quy định

4.3. Phối hợp trong cưỡng chế thi hành án dân sự

Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố

Đơn vị phối hợp: Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự cấp tỉnh và huyện, UBND cấp huyện, Cơ quan công an cấp tỉnh và huyện

Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo

Nội dung thực hiện:

+ Kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự, UBND cùng cấp để cho ý kiến chỉ đạo đối với những việc có khó khăn, vướng mắc trước khi thực hiện việc cưỡng chế;

+ Chỉ đạo cưỡng chế, tổ chức cưỡng chế thi hành án hiệu quả, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương; đặc biệt là cưỡng chế giao tài sản cho người mua trúng đấu giá đối với các trường hợp chậm giao tài sản;

+ Đề nghị xử lý hình sự đối với những trường hợp cản trở, chống đối việc thi hành án, cố ý chây ỳ, không chấp hành án theo quy định của pháp luật;

4.4. Phối hợp với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong tổ chức thi hành các vụ việc có tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố

Đơn vị phối hợp: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo

Nội dung thực hiện:

+ Kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến các vi phạm pháp luật trong hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, đặc biệt là các trường hợp tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh việc thi hành án (nếu có);

+ Kịp thời yêu cầu Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cung cấp thông tin, thu hồi, hủy bỏ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất liên quan đến việc thi hành án dân sự

4.5. Phổi hợp với Trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện

Đơn vị thực hiện: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố

Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, Công an huyện, Trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện

Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo

Nội dung thực hiện:

+ Tiếp nhận vật chứng, tài sản, giấy tờ tạm giữ do cơ quan công an chuyển giao theo quy định của pháp luật;

+ Kịp thời chuyển tiền, giấy tờ và các quyết định về thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật cho phạm nhân là người phải thi hành án dân sự thông qua trại giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện; thông báo cho trại giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi phạm nhân là người phải thi hành án dân sự đang chấp hành án.

5. Nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự, thực hiện tốt phương châm “Hướng về cơ sở”

Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Đơn vị phối hợp: Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố

Thời gian thực hiện: Năm 2017 và những năm tiếp theo

Nội dung thực hiện:

+ Tập hợp, phân loại và kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp; các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng và các vụ án về tham nhũng; đảm bảo các cơ quan thi hành án dân sự hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao hàng năm.

+ Tăng cường công tác kiểm tra theo thẩm quyền, kịp thời phát hiện, khắc phục và hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm, nhất là vi phạm trong kê biên, xử lý tài sản để thi hành án;

6. Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kỹ năng dân vận trong công tác thi hành án dân sự

Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Đơn vị phối hợp: Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố

Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo

Nội dung thực hiện:

+ Bố trí công chức có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Có cơ chế đảm bảo chế độ bồi dưỡng cho công chức được giao làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự;

+ Đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài.

7. Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị

Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh

Đơn vị phối hợp: Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 năm 2017 và các năm tiếp theo

Nội dung công việc:

+ Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị đối với các nhiệm vụ được giao cho các Sở, ban,  ngành.

+ Tổng hợp báo cáo hàng năm về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

8. Sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị

Sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị

Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh

Đơn vị thực hiện: Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các cơ quan đơn vị có liên quan

Thời gian thực hiện: Tháng 11/2019

Kết quả thực hiện: Báo cáo Sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị.

9. Tổng kết 05 năm việc thực hiện Chỉ thị

Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh

Đơn vị thực hiện: Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các cơ quan đơn vị có liên quan

Thời gian thực hiện: Tháng 11 năm 2021

Kết quả thực hiện: Báo cáo Tổng kết 05 năm việc thực hiện Chỉ thị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, UBND cấp huyện, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự  các huyện, thành phố

Tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ trong việc chỉ đạo công tác thi hành án dân sự tại địa phương.

Phối hợp chặt chẽ với Cục Thi hành án dân sự tỉnh, kịp thời báo cáo UBND, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự để theo dõi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác phối hợp. Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc phối hợp cũng như trong hoạt động tổ chức thi hành án trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo việc phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành án, đặc biệt là cưỡng chế giao tài sản đã bán đấu giá thành cho người mua, người nhận tài sản để thi hành án.

2. Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự; Tổng hợp xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh báo cáo với Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tin đại chúng, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về công tác thi hành án dân sự.

3. Công an tỉnh

Chỉ đạo cơ quan điều tra Công an tỉnh, huyện kịp thời xác minh, truy tìm tài sản, áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại tài sản của bị can và các đối tượng có liên quan trong các vụ án tham nhũng để đảm bảo tổ chức thi hành án có hiệu quả.

Chỉ đạo cơ quan Công an tỉnh, huyện phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự, đảm bảo cưỡng chế thi hành án hiệu quả, kịp thời chấn chỉnh các cơ quan công an thiếu tinh thần phối hợp; kiên quyết xử lý hình sự đối với những trường hợp cản trở, chống đối việc thi hành án, cố ý chây ỳ, không chấp hành án theo quy định của pháp luật;chuyển giao vật chứng, tài sản, giấy tờ tạm giữ cho cơ quan thi hành án dân sự đúng thời hạn.

Chỉ đạo trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự thực hiện tốt việc thông báo, giao trả giấy tờ, tài sản, xử lý tiền, tài sản thi hành án tồn đọng; thu tiền, tài sản đối với các đương sự đang chấp hành hình phạt tù liên quan đến thi hành án dân sự.

4. Sở Tư pháp

Sở Tư pháp tăng cường công tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đặc biệt là pháp luật về thi hành án dân sự cho các cơ quan nhà nước và công dân trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Tài chính thanh tra, kiểm tra các tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá tài sản liên quan đến thi hành án dân sự.

5. Sở Tài chính

Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn; phối hợp với Sở Tư pháp tăng cường thanh tra, kiểm tra các tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá tài sản liên quan đến thi hành án; Kịp thời xử lý các tài sản tịch thu xung công theo qui định của pháp luật.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường thanh tra, kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đặc biệt là các trường hợp tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh việc thi hành án. Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn kịp thời cung cấp thông tin, thu hồi, hủy bỏ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất liên quan đến việc thi hành án dân sự. xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Phối hợp tốt với cơ quan thi hành án dân sự trong việc xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án liên quan đến tài sản là quyền sử dụng đất.

7. Các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị khác trong tỉnh có liên quan đến công tác thi hành án dân sự

Căn cứ Kế hoạch này nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phân công trách nhiệm rõ ràng và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu.

8. Báo Sơn La, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung về công tác thi hành án dân sự với nhiều hình thức, như: Đăng tin, bài phản ánh về hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn.

9. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách cấp hàng năm và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) của các đơn vị

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố báo cáo, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc để có giải pháp kịp thời và chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 954/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu954/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2017
Ngày hiệu lực17/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 954/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 954/QĐ-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg tăng cường thi hành án dân sự Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 954/QĐ-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg tăng cường thi hành án dân sự Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu954/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành17/04/2017
        Ngày hiệu lực17/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 954/QĐ-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg tăng cường thi hành án dân sự Sơn La

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 954/QĐ-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg tăng cường thi hành án dân sự Sơn La

         • 17/04/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/04/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực