Quyết định 963/QĐ-UBND

Quyết định 963/QĐ-UBND về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 963/QĐ-UBND năm 2014 xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thành phố Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 963/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm dự thảo và trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2014 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

STT

Hình thức văn bản

Trích yếu nội dung

Cơ quan soạn thảo

Thời điểm ban hành

Ghi chú

1

Quyết định

Thay thế Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND ngày 19/12/2009 về việc ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi trực tuyến (Game online) trên địa bàn thành phố ĐN

Sở Thông tin và Truyền thông

Quý II

 

2

Quyết định

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hồi đất, giao đất và cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý IV

 

3

Quyết định

Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý IV

 

4

Quyết định

Quy định về quản lý hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý III

 

5

Quyết định

Ban hành Quyết định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã và dưới phường, xã

Sở Nội vụ

Quý III

 

6

Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý biên chế, lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng

Sở Nội vụ

Quý IV

 

7

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 33/2010/QĐ-UBND ngày 08/10/2010 của UBND thành phố ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

Sở Nội vụ

Quý II

 

8

Quyết định

Ban hành quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các sở, ngành, UBND các cấp trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ

Quý I

 

9

Quyết định

Ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ trên địa bàn thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ

 

Đề nghị không ban hành dưới dạng văn bản QPPL vì theo quy định tại NĐ 91, văn bản này không phải là QPPL

10

Quyết định

Quy định về đón tiếp khách quốc tế của lãnh đạo thành phố và các sở, ban, ngành tại Đà Nẵng

Sở Ngoại vụ

Quý IV

 

11

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 10/02/2010 của UBND thành phố về việc Ban hành Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Ngoại vụ

Quý IV

 

12

Quyết định

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao đối với các doanh nghiệp hoạt động trong Khu Công nghệ cao Đà Nẵng

Ban Quản lý khu Công nghệ cao

Quý II

 

13

Quyết định

Ban hành Quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Công thương

Quý II

 

14

Quyết định

Thay thế Quyết định số 121/2002/QĐ-UB ngày 26/11/2002 của UBND TP Đà Nẵng về tập trung và xử lý các đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Quý I

 

15

Quyết định

Thay thế Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 06/10/2002 của UBND thành phố về trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Quý I

 

16

Quyết định

Thay thế Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng về Quy định mức chi trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm GD-DN 05-06 thành phố

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Quý I

 

17

Quyết định

Thành lập Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm thành phố

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Quý I

Đề nghị không ban hành dưới dạng văn bản QPPL vì theo quy định tại NĐ 91, văn bản này không phải là QPPL

18

Quyết định

Ban hành Quy chế cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện (thay thế Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của UBND thành phố)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Quý II

 

19

Quyết định

Ban hành Quy chế Quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Quý II

 

20

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 của UBND thành phố quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố

Sở Tư pháp

Quý I

 

21

Quyết định

Ban hành Phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2014-2015

Sở Giáo dục Đào tạo

Quý I

Đề nghị không ban hành dưới dạng văn bản QPPL vì theo quy định tại NĐ 91, văn bản này không phải là QPPL

22

Quyết định

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Sở Giáo dục Đào tạo

Quý I

Đề nghị không ban hành dưới dạng văn bản QPPL vì theo quy định tại NĐ 91, văn bản này không phải là QPPL

23

Quyết định

Ban hành quy định về quản lý Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Thay thế Quyết định số 27)

Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Quý II

 

24

Quyết định

Phân công nhiệm vụ có các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố trong việc tham mưu giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố

Thanh tra

Quý II

Đề nghị không ban hành dưới dạng văn bản QPPL vì theo quy định tại NĐ 91, văn bản này không phải là QPPL

25

Quyết định

Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Xây dựng

Quý II

 

26

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 47/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định Quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Xây dựng

Quý II

 

27

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 12/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của UBND thành phố quy định diện tích tối thiểu được tách đối với loại đất ở trên địa bàn thành phố ĐN

Sở Xây dựng

Quý II

 

28

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 19/2006/QĐ-UBND của UBND thành phố về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố ĐN

Sở Xây dựng

Quý III

 

29

Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác hệ thống cấp nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Xây dựng

Quý III

 

30

Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý loại hình hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Công an thành phố

Quý I

 

31

Quyết định

Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quan hệ công tác, chế độ chính sách đối với lực lượng dân phòng thành phố (thay thế Quyết định 103/2000/QĐ-UBNDngày 19/9/2000)

Công an thành phố

Quý II

 

32

Quyết định

Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của UBND thành phố về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm

Sở Tài chính

Quý I

 

33

Quyết định

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố

Sở Tài chính

Quý I

 

34

Quyết định

Quy định quy trình thẩm định quyết toán XDCB thuộc nguồn vốn do ngân sách cấp quận, huyện quản lý

Sở Tài chính

Quý II

 

35

Quyết định

Quy định phân cấp quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố

Sở Tài chính

Quý II

 

36

Quyết định

Quy định mức chi bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn thành phố

Sở Tài chính

Quý III

 

37

Quyết định

Ban hành bổ sung giá dịch vụ y tế áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của thành phố Đà Nẵng

Sở Tài chính

Quý III

 

38

Quyết định

Quy định việc quản lý, bảo trì hệ thống đường địa phương trên địa bàn thành phố

Sở Giao thông vận tải

Quý III

 

39

Quyết định

Sửa đổi Quyết định số 65/2007/QĐ-UBND ngày 27/11/2007 của UBND thành phố về ban hành Quy định một số nội dung về tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Giao thông vận tải

Quý III

 

40

Quyết định

Quy định về tuần tra, kiểm tra trên các hệ thống đường địa phương thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sở Giao thông vận tải

Quý IV

 

41

Quyết định

Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc hệ thống đường địa phương trên địa bàn thành phố

Sở Giao thông vận tải

Quý IV

 

42

Quyết định

Sửa đổi Quyết định 138/2001/QĐ-UBND ngày 11/9/2001 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành Quy định quản lý và vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Sở Giao thông vận tải

Quý IV

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 963/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu963/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2014
Ngày hiệu lực12/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 963/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 963/QĐ-UBND năm 2014 xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thành phố Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 963/QĐ-UBND năm 2014 xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thành phố Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu963/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýVăn Hữu Chiến
        Ngày ban hành12/02/2014
        Ngày hiệu lực12/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 963/QĐ-UBND năm 2014 xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thành phố Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 963/QĐ-UBND năm 2014 xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thành phố Đà Nẵng

           • 12/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực