Quyết định 979/QĐ-UBND

Quyết định 979/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh

Nội dung toàn văn Quyết định 979/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 979/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 24 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TRÀ VINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa điện tử liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 62 (Sáu mươi hai) quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh.

Điều 2. Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Anh Dũng

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số:979/QĐ-UBND ngày 24 háng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh)

I. Lĩnh vực: Đầu tư

1. Tên thủ tục hành chính: Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 40 (ngày làm việc) x 08 giờ = 320 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Quá hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

Thẩm tra xem xét tính hợp lệ của nội dung hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Bước 3

- Gửi hồ sơ Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Lấy ý kiến Sở, ngành có liên quan.

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Tổng hợp ý kiến thẩm định trình UBND tỉnh

40 giờ

 

 

 

Bước 5

Ủy ban nhân dân tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

UBND tỉnh

UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư

40 giờ

 

 

 

Bước 6

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến Bộ, ngành báo cáo Thủ tướng Chính phủ

160 giờ

 

 

 

Bước 7

Văn phòng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định chủ trương đầu tư

56 giờ

 

 

 

Bước 8

Ban Quản lý Khu kinh tế

Ban Quản lý Khu kinh tế

Ban Quản lý Khu kinh tế nhận Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

8 giờ

 

 

 

Bước 9

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

 Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 10

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

2. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 43 ngày (ngày làm việc) x 08 giờ = 344 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Quá hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

8 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

Thẩm tra xem xét tính hợp lệ của nội dung hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Bước 3

- Gửi hồ sơ Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Lấy ý kiến Sở, ngành có liên quan.

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Tổng hợp ý kiến thẩm định trình UBND tỉnh

36 giờ

 

 

 

Bước 5

Ủy ban nhân dân tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

UBND tỉnh

UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư

40 giờ

 

 

 

Bước 6

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến Bộ, ngành báo cáo Thủ tướng Chính phủ

160 giờ

 

 

 

Bước 7

Văn phòng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định chủ trương đầu tư

56 giờ

 

 

 

Bước 8

Phòng Quản lý Đầu tư

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

- Sau khi có Quyết định chủ trương đầu tư thì soạn thảo văn bản cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Nhà đầu tư;

- Trình Lãnh đạo phòng xem xét, ký tắt

16 giờ

 

 

 

Bước 9

Phòng Quản lý Đầu tư

Phó Trưởng phòng: Lâm Thị Mười

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 10

Lãnh đạo Ban

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 11

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

 Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 12

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

3. Tên thủ tục hành chính: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 43 ngày (ngày làm việc) x 08 giờ = 344 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Quá hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

8 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

Thẩm tra xem xét tính hợp lệ của nội dung hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Bước 2

- Gửi hồ sơ Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Lấy ý kiến Sở, ngành có liên quan.

8 giờ

 

 

 

Bước 3

Tổng hợp ý kiến thẩm định trình UBND tỉnh

36 giờ

 

 

 

Bước 4

Ủy ban nhân dân tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

UBND tỉnh

UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư

40 giờ

 

 

 

Bước 5

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến Bộ, ngành báo cáo Thủ tướng Chính phủ

160 giờ

 

 

 

Bước 6

Văn phòng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư

56 giờ

 

 

 

Bước 7

Phòng Quản lý Đầu tư

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

- Sau khi có Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư thì soạn thảo văn bản cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Nhà đầu tư;

- Trình Lãnh đạo phòng xem xét, ký tắt

16 giờ

 

 

 

Bước 8

Phòng Quản lý Đầu tư

Phó Trưởng phòng: Lâm Thị Mười

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 9

Lãnh đạo Ban

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 10

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

 Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 11

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

4. Tên thủ tục hành chính: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư (đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ).

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 43 (ngày làm việc) x 08 giờ = 344 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Quá hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

8 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

Thẩm tra xem xét tính hợp lệ của nội dung hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

- Gửi hồ sơ Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Lấy ý kiến Sở, ngành có liên quan.

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Quản lý đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

Tổng hợp ý kiến thẩm định trình UBND tỉnh

36 giờ

 

 

 

Bước 5

Ủy ban nhân dân tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

UBND tỉnh

UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư

40 giờ

 

 

 

Bước 6

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến Bộ, ngành báo cáo Thủ tướng Chính phủ

160 giờ

 

 

 

Bước 7

Văn phòng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư

56 giờ

 

 

 

Bước 8

Phòng Quản lý Đầu tư

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

- Sau khi có Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư thì soạn thảo văn bản cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Nhà đầu tư;

- Trình Lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt

16 giờ

 

 

 

Bước 9

Phòng Quản lý Đầu tư

Phó Trưởng phòng: Lâm Thị Mười

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 10

Lãnh đạo Ban

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 11

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

 Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 12

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

5. Tên thủ tục hành chính: Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 12 (ngày làm việc) x 08 giờ = 96 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Quá hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả;

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

Chuyên viên:

Thẩm tra xem xét tính hợp lệ của nội dung hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Bước 3

Soạn thảo văn bản lấy ý kiến thẩm định của các Sở, ban, ngành liên quan.

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Văn bản trả lời

24 giờ

 

 

 

Bước 5

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

- Tổng hợp báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt Tờ trình xin chủ trương đầu tư

24 giờ

 

 

 

Bước 6

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Phó Trưởng phòng: Lâm Thị Mười

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

4 giờ

 

 

 

Bước 7

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Ký Tờ trình xin chủ trương đầu tư

4 giờ

 

 

 

Bước 8

Ủy ban nhân dân tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

UBND tỉnh

UBND tỉnh ra Quyết định chủ trương đầu tư

24 giờ

 

 

 

Bước 9

Văn phòng Ban Quản lý

Võ Thị Tuyết Mai

Gửi kết quả Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 10

Trung tâm phục vụ Hành chính công

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

6. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 13 (ngày làm việc) x 08 giờ = 104 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Quá hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả;

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

Thẩm tra xem xét tính hợp lệ của nội dung hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

Soạn thảo văn bản lấy ý kiến thẩm định của các Sở, ban, ngành liên quan.

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Văn bản trả lời

24 giờ

 

 

 

Bước 5

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

- Tổng hợp báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt Tờ trình xin chủ trương đầu tư

24 giờ

 

 

 

Bước 6

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Phó Trưởng phòng: Lâm Thị Mười

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt Tờ trình xin chủ trương đầu tư

4 giờ

 

 

 

Bước 7

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Ký Tờ trình xin chủ trương đầu tư

4 giờ

 

 

 

Bước 8

Ủy ban nhân dân tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

UBND tỉnh

UBND tỉnh ra Quyết định chủ trương đầu tư

24 giờ

 

 

 

Bước 9

Văn phòng Ban Quản lý

Võ Thị Tuyết Mai

Gửi kết quả Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 10

Trung tâm phục vụ Hành chính công

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

7. Tên thủ tục hành chính: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 13 (ngày làm việc) x 08 giờ =104 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Quá hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả;

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

Thẩm tra xem xét tính hợp lệ của nội dung hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

Soạn thảo văn bản lấy ý kiến thẩm định của các Sở, ban, ngành liên quan.

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Văn bản trả lời

24 giờ

 

 

 

Bước 5

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

- Tổng hợp báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt Tờ trình xin chủ trương đầu tư

16 giờ

 

 

 

Bước 6

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Phó Trưởng phòng: Lâm Thị Mười

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

4 giờ

 

 

 

Bước 7

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Ký Tờ trình xin chủ trương đầu tư

4 giờ

 

 

 

Bước 8

Ủy ban nhân dân tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

UBND tỉnh

UBND tỉnh ra Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư

24 giờ

 

 

 

Bước 9

Phòng Quản lý Đầu tư

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

- Sau khi có Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư thì soạn thảo văn bản cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Nhà đầu tư;

- Trình Lãnh đạo phòng xem xét, ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 10

Phòng Quản lý Đầu tư

Phó Trưởng phòng: Lâm Thị Mười

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

4 giờ

 

 

 

Bước 11

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

4 giờ

 

 

 

Bước 12

Văn phòng Ban Quản lý

Võ Thị Tuyết Mai

Gửi kết quả Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 13

Trung tâm phục vụ Hành chính công

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

8. Tên thủ tục hành chính: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư (đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh).

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 15 (ngày làm việc) x 08 giờ =120 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Quá hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả;

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

Thẩm tra xem xét tính hợp lệ của nội dung hồ sơ

4 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

Soạn thảo văn bản lấy ý kiến thẩm định của các Sở, ban, ngành liên quan.

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Văn bản trả lời

24 giờ

 

 

 

Bước 5

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

- Tổng hợp báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt Tờ trình xin chủ trương đầu tư

20 giờ

 

 

 

Bước 6

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Phó Trưởng phòng: Lâm Thị Mười

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 7

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Ký Tờ trình xin chủ trương đầu tư

8 giờ

 

 

 

Bước 8

Ủy ban nhân dân tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

UBND tỉnh

UBND tỉnh ra Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư

24 giờ

 

 

 

Bước 9

Phòng Quản lý Đầu tư

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

- Sau khi có Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư thì soạn thảo văn bản cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Nhà đầu tư;

- Trình Lãnh đạo phòng xem xét, ký tắt

12 giờ

 

 

 

Bước 10

Phòng Quản lý Đầu tư

Phó Trưởng phòng: Lâm Thị Mười

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

4 giờ

 

 

 

Bước 11

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

4 giờ

 

 

 

Bước 12

Văn phòng Ban Quản lý

Võ Thị Tuyết Mai

Gửi kết quả Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 13

Trung tâm phục vụ Hành chính công

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

9. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

2 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

12 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Lãnh đạo phòng: Lâm Thị Mười

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

6 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

10. Tên thủ tục hành chính: Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 2 (ngày làm việc) x 08 giờ =16 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

2 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

6 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Lãnh đạo phòng: Lâm Thị Mười

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

4 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

11. Tên thủ tục hành chính: Điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không thuộc diện điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư).

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

2 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

6 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Lãnh đạo phòng: Lâm Thị Mười

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

4 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

12. Tên thủ tục hành chính: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư (đối với dự án không thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư).

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ =24 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

2 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

10 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Lãnh đạo phòng: Lâm Thị Mười

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

13. Tên thủ tục hành chính: Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế.

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ =24 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

2 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

10 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Lãnh đạo phòng: Lâm Thị Mười

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

14. Tên thủ tục hành chính: Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài.

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ =24 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

2 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

10 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Lãnh đạo phòng: Lâm Thị Mười

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

15. Tên thủ tục hành chính: Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 2 (ngày làm việc) x 08 giờ =16 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

2 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

6 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Lãnh đạo phòng: Lâm Thị Mười

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

4 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

16. Tên thủ tục hành chính: Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ =24 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

2 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Quyết định chủ trương đầu tư.

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

10 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Lãnh đạo phòng: Lâm Thị Mười

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

17. Tên thủ tục hành chính: Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

 

2 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư.

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

10 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Lãnh đạo phòng: Lâm Thị Mười

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

18. Tên thủ tục hành chính: Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 2 (ngày làm việc) x 08 giờ =16 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

2 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

6 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Lãnh đạo phòng: Lâm Thị Mười

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

4 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

19. Tên thủ tục hành chính: Thành lập Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh (BBC)

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

2 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng điều hành

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

18 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Lãnh đạo phòng: Lâm Thị Mười

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

16 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

20. Tên thủ tục hành chính: Chấm dứt hoạt động của Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh (BBC).

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

2 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng điều hành

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

18 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Lãnh đạo phòng: Lâm Thị Mười

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

16 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

II. Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng

1. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Chuyên viên: Cao Văn Huy

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Giấy phép xây dựng

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

60 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Lãnh đạo phòng: Hồ Đăng Luân

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

2. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến theo giai đoạn

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính:10 (ngày làm việc) x 08 giờ =80 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Chuyên viên: Cao Văn Huy

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Giấy phép xây dựng

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

60 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Lãnh đạo phòng: Hồ Đăng Luân

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

3. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng đối với giấy phép xây dựng cho dự án

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 12 (ngày làm việc) x 08 giờ = 96 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Chuyên viên: Cao Văn Huy

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Giấy phép xây dựng

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

76 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Lãnh đạo phòng: Hồ Đăng Luân

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

4. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến trong đô thị

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính:10 (ngày làm việc) x 08 giờ =80 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Chuyên viên: Cao Văn Huy

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Giấy phép xây dựng

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

60 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Lãnh đạo phòng: Hồ Đăng Luân

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

5. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến trong đô thị theo giai đoạn.

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ =80 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Chuyên viên: Cao Văn Huy

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Giấy phép xây dựng

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

60 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Lãnh đạo phòng: Hồ Đăng Luân

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

6. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính:10 (ngày làm việc) x 08 giờ =80 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Chuyên viên: Cao Văn Huy

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Giấy phép xây dựng

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

60 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Lãnh đạo phòng: Hồ Đăng Luân

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

7. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình tín ngưỡng

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính:10 (ngày làm việc) x 08 giờ =80 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Chuyên viên: Cao Văn Huy

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Giấy phép xây dựng

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

60 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Lãnh đạo phòng: Hồ Đăng Luân

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

8. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình của cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Chuyên viên: Cao Văn Huy

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Giấy phép xây dựng

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

60 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Lãnh đạo phòng: Hồ Đăng Luân

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

9. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo.

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Chuyên viên: Cao Văn Huy

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Giấy phép xây dựng

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

60 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Lãnh đạo phòng: Hồ Đăng Luân

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

10. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép xây dựng đối với giấy phép di dời công trình

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Chuyên viên: Cao Văn Huy

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Giấy phép xây dựng

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

60 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Lãnh đạo phòng: Hồ Đăng Luân

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

11. Tên thủ tục hành chính: Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Chuyên viên: Cao Văn Huy

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Giấy phép xây dựng

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

60 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Lãnh đạo phòng: Hồ Đăng Luân

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

12. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép xây dựng.

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 02 (ngày làm việc) x 08 giờ = 16 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Chuyên viên: Cao Văn Huy

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Giấy phép xây dựng

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

60 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Lãnh đạo phòng: Hồ Đăng Luân

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

13. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục Cấp Gia hạn Giấy phép xây dựng.

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 02 (ngày làm việc) x 08 giờ =16 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

2 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Chuyên viên: Cao Văn Huy

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Giấy phép xây dựng

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

6 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Lãnh đạo phòng: Hồ Đăng Luân

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

4 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

III. Lĩnh vực: Lao động, tiền lương, tiền công

1. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký Nội quy lao động.

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 04 (ngày làm việc) x 08 giờ = 32 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Quá hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thị Diễm Chi

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Đầy đủ hồ sơ hợp lệ thì tiến hành dự thảo văn bản xác nhận ngày, tháng, năm nhận hồ sơ.

- Trường hợp, Nội quy lao động có quy định trái pháp luật thì dự thảo Công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Ban phê duyệt.

16 giờ

 

 

 

Bước 3

 

Lãnh đạo Phòng: Nguyễn Thành Em

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

07 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Ban: Nguyễn Văn Hưng

Phê duyệt kết quả

07 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

IV. Lĩnh vực: Lao động ngoài nước

1. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập của Doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 05 (ngày làm việc) X 08 giờ = 40 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Quá hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ.

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thị Diễm Chi

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Công văn chấp thuận.

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

20 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Lãnh đạo phòng: Nguyễn Thành Em

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Ban: Nguyễn Văn Hưng

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

V. Lĩnh vực: Lao động nước ngoài

1. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục Cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài thực hiện hợp đồng lao động

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 04 (ngày làm việc) x 08 giờ = 32 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thùy Trang

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Giấy phép lao động.

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

12 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Lãnh đạo phòng: Nguyễn Thành Em

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Ban: Nguyễn Văn Hưng

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

2. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục Cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp có hiện diện thương mại tại Việt Nam.

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 04 (ngày làm việc) x 08 giờ = 32 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thùy Trang

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Giấy phép lao động.

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

12 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Lãnh đạo phòng: Nguyễn Thành Em

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Ban: Nguyễn Văn Hưng

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

3. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục dạy nghề và y tế.

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 04 (ngày làm việc) x 08 giờ = 32 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thùy Trang

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Giấy phép lao động.

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

12 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Lãnh đạo phòng: Nguyễn Thành Em

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Ban: Nguyễn Văn Hưng

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

4. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục dạy nghề và y tế.

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 04 (ngày làm việc) x 08 giờ = 32 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị

thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả

thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thùy Trang

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Giấy phép lao động.

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

12 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Lãnh đạo phòng: Nguyễn Thành Em

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Ban: Nguyễn Văn Hưng

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

5. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài là chào bán dịch vụ.

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 04 (ngày làm việc) x 08 giờ = 32 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thùy Trang

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Giấy phép lao động.

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

12 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Lãnh đạo phòng: Nguyễn Thành Em

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Ban: Nguyễn Văn Hưng

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

6. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 04 (ngày làm việc) x 08 giờ = 32 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thùy Trang

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Giấy phép lao động.

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

12 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Lãnh đạo phòng: Nguyễn Thành Em

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Ban: Nguyễn Văn Hưng

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

7. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục Cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài là người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại.

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 04 (ngày làm việc) x 08 giờ = 32 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thùy Trang

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Giấy phép lao động.

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

12 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Lãnh đạo phòng: Nguyễn Thành Em

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Ban: Nguyễn Văn Hưng

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

8. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục Cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật.

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 04(ngày làm việc) x 08 giờ = 32 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thùy Trang

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Giấy phép lao động.

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

12 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Lãnh đạo phòng: Nguyễn Thành Em

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Ban: Nguyễn Văn Hưng

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

9. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục Cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 04 (ngày làm việc) x 08 giờ = 32 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thùy Trang

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Giấy phép lao động.

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

12 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Lãnh đạo phòng: Nguyễn Thành Em

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Ban: Nguyễn Văn Hưng

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

10. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm khác vị trí công việc ghi trong Giấy phép lao động nhưng không thay đổi người sử dụng lao động.

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 04 (ngày làm việc) x 08 giờ = 32 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thùy Trang

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Giấy phép lao động.

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

12 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Lãnh đạo phòng: Nguyễn Thành Em

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Ban: Nguyễn Văn Hưng

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

11. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực mà có nhu cầu tiếp tục làm việc cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động.

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 04 (ngày làm việc) x 08 giờ = 32 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thùy Trang

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Giấy phép lao động.

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

12 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Lãnh đạo phòng: Nguyễn Thành Em

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Ban: Nguyễn Văn Hưng

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

12. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép lao động đối với giấy phép lao động đối với giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 10 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 02 (ngày làm việc) x 08 giờ = 16 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

2 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thùy Trang

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Giấy phép lao động.

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

6 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Lãnh đạo phòng: Nguyễn Thành Em

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

4 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Ban: Nguyễn Văn Hưng

Phê duyệt kết quả

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

13. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép lao động đối với giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 02 (ngày làm việc) x 08 giờ = 16 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

2 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thùy Trang

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Giấy phép lao động.

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

6 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Lãnh đạo phòng: Nguyễn Thành Em

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

4 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Ban: Nguyễn Văn Hưng

Phê duyệt kết quả

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

14. Tên thủ tục hành chính: Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động.

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 02 (ngày làm việc) x 08 giờ = 16 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

2 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Nguyễn Thùy Trang

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động.

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

6 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Lãnh đạo phòng: Nguyễn Thành Em

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

4 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Ban: Nguyễn Văn Hưng

Phê duyệt kết quả

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

VII. Lĩnh vực: Quản lý Thương mại

1. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính:

+ 04 (ngày làm việc) x 08 giờ = 32 giờ.

+ 13 (ngày làm việc) đối với trường hợp việc thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành (bao gồm thời gian lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành) X 08 giờ = 104 giờ.

a) Quy trình xử lý công việc 04 (ngày làm việc) x 08 giờ = 32 giờ, như sau:

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Lê Anh Vũ

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Giấy phép.

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

12 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Lãnh đạo phòng: Nguyễn Thành Em

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Văn Hưng

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

b) Quy trình xử lý công việc: 13 (ngày làm việc) đối với trường hợp việc thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành (bao gồm thời gian lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành) X 08 giờ = 104 giờ, như sau:

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Lê Anh Vũ

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời

20 giờ

 

 

 

Bước 3

Cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Văn bản trả lời

40 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Lê Anh Vũ

- Tổng hợp các ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Soạn thảo dự thảo Giấy phép.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt

20 giờ

 

 

 

Bước 5

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Lãnh đạo phòng: Nguyễn Thành Em

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

12 giờ

 

 

 

Bước 6

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Văn Hưng

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 7

Văn phòng

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 8

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

2. Tên thủ tục hành chính: Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính:

+ 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ.

+ 13 (ngày làm việc) đối với trường hợp điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành (bao gồm thời gian lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành) X 08 giờ = 104 giờ.

a) Quy trình xử lý công việc 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ, như sau:

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

2 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Lê Anh Vũ

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Giấy phép.

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

12 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Lãnh đạo phòng: Nguyễn Thành Em

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

6 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Văn Hưng

Phê duyệt kết quả

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

b) Quy trình xử lý công việc: 13 (ngày làm việc) đối với trường hợp điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành (bao gồm thời gian lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành) X 08 giờ = 104 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Lê Anh Vũ

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời

20 giờ

 

 

 

Bước 3

Cơ quan, đơn vị có liên quan

Cơ quan, đơn vị có liên quan

Văn bản trả lời

40 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Lê Anh Vũ

- Tổng hợp các ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Soạn thảo dự thảo Giấy phép.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt

20 giờ

 

 

 

Bước 5

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Lãnh đạo phòng: Nguyễn Thành Em

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

12 giờ

 

 

 

Bước 6

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Văn Hưng

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 7

Văn phòng Cơ quan, đơn vị có liên quan

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 8

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

3. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

2 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Lê Anh Vũ

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Giấy phép.

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

14 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Lãnh đạo phòng: Nguyễn Thành Em

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

4 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Văn Hưng

Phê duyệt kết quả

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Cơ quan, đơn vị có liên quan

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

4. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

- Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính:

+ 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ.

+ 13 (ngày làm việc) đối với trường hợp Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành (bao gồm thời gian lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành) X 08 giờ = 104 giờ.

a) Quy trình xử lý công việc: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ, như sau:

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Lê Anh Vũ

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

12 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Lãnh đạo phòng: Nguyễn Thành Em

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Văn Hưng

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

b) Quy trình xử lý công việc: 13 (ngày làm việc) đối với trường hợp Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành (bao gồm thời gian lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành) X 08 giờ = 104 giờ, như sau:

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Lê Anh Vũ

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị.

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời

20 giờ

 

 

 

Bước 3

Cơ quan, đơn vị có liên quan

Cơ quan, đơn vị có liên quan

Văn bản trả lời

40 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Lê Anh Vũ

- Tổng hợp các ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Soạn thảo dự thảo Giấy phép.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt

20 giờ

 

 

 

Bước 5

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Lãnh đạo phòng: Nguyễn Thành Em

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

12 giờ

 

 

 

Bước 6

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Văn Hưng

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 7

Văn phòng

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 8

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

5. Tên thủ tục hành chính: Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện.

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

2 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Chuyên viên: Lê Anh Vũ

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Giấy phép.

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

14 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Lãnh đạo phòng: Nguyễn Thành Em

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

4 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Văn Hưng

Phê duyệt kết quả

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

V. Lĩnh vực: Thẩm định xây dựng cơ bản

1. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định thiết kế cơ sở (Đối với trường hợp lập dự án, tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng)

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính:

+ 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ (Đối với dự án nhóm B)

+ 08 (ngày làm việc) x 08 giờ = 64 giờ (Đối với dự án nhóm C)

a) Quy trình xử lý công việc: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ (Đối với dự án nhóm B), như sau:

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Chuyên viên: Nguyễn Văn Bảy

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Văn bản thẩm định.

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

60 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Lãnh đạo phòng: Hồ Đăng Luân

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

b) Quy trình xử lý công việc: 08 (ngày làm việc) x 08 giờ = 64 giờ (Đối với dự án nhóm C), như sau:

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Chuyên viên: Nguyễn Văn Bảy

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Văn bản thẩm định.

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

44 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Lãnh đạo phòng: Hồ Đăng Luân

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

2. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (đối với trường hợp chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng).

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 10 (ngày làm việc) X 08 giờ = 80 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Chuyên viên: Nguyễn Văn Bảy

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Văn bản thẩm định.

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

60 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Lãnh đạo phòng: Hồ Đăng Luân

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

3. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (đối với trường hợp thiết kế 02 bước)

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 10 (ngày làm việc) X 08 giờ = 80 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

 

Chuyên viên: Nguyễn Văn Bảy

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Văn bản thẩm định.

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

60 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo phòng: Hồ Đăng Luân

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

V. Lĩnh vực: Giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Tên thủ tục hành chính: Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ban Quản lý Khu kinh tế, của cán bộ, công chức do Ban Quản lý Khu kinh tế quản lý trực tiếp.

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính:

+ Thời gian giải quyết khiếu nại lần đầu: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ.

+ Thời gian giải quyết khiếu nại lần hai: 15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ.

a) Quy trình xử lý công việc: Thời gian giải quyết khiếu nại lần đầu: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Ban Tiếp công dân

Chuyên viên: Trần Thị Liễu – Thư ký Ban Tiếp công dân

Vào sổ thụ lý để giải quyết và dự thảo Thông báo về việc thụ lý để giải quyết và nêu rõ lý do trình Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế ký ban hành.

8 giờ

 

 

 

Bước 3

Ban Tiếp công dân

Ban Tiếp công dân

Xác minh nội dung khiếu nại:

- Xem xét sự phù hợp/không phù hợp;

- Kiểm tra, xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp, nếu khiếu nại đúng thì ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay.

- Trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại thì tự mình tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại

52 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Trưởng Ban: Đỗ Văn Khê

Tổ chức đối thoại:

Người giải quyết khiếu nại trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Ban Tiếp công dân

Ban Tiếp công dân

Dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại trình Trưởng Ban

4 giờ

 

 

 

Bước 6

Lãnh đạo cơ quan

 

Ký Quyết định giải quyết khiếu nại

4 giờ

 

 

 

Bước 7

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 8

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

b) Quy trình xử lý công việc: Thời gian giải quyết khiếu nại lần hai: 15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Ban Tiếp công dân

Chuyên viên: Trần Thị Liễu – Thư ký Ban Tiếp công dân

Vào sổ thụ lý để giải quyết và dự thảo Thông báo về việc thụ lý để giải quyết và nêu rõ lý do trình Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế ký ban hành.

8 giờ

 

 

 

Bước 3

Ban Tiếp công dân

Ban Tiếp công dân

Xác minh nội dung khiếu nại:

- Xem xét sự phù hợp/không phù hợp;

- Kiểm tra, xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp, nếu khiếu nại đúng thì ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay.

- Trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại thì tự mình tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại

92 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Trưởng Ban: Đỗ Văn Khê

Tổ chức đối thoại:

Người giải quyết khiếu nại trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Ban Tiếp công dân

Ban Tiếp công dân

Dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại trình Trưởng Ban

4 giờ

 

 

 

Bước 6

Lãnh đạo cơ quan

 

Ký Quyết định giải quyết khiếu nại

4 giờ

 

 

 

Bước 7

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 8

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

2. Tên thủ tục hành chính: Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và những người khác do Ban Quản lý Khu kinh tế bổ nhiệm và quản lý trực tiếp.

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính:

+ 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ.

+ Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 30 (ngày làm việc) X 08 giờ = 240 giờ

a) Quy trình xử lý công việc: Thời gian giải quyết 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Ban Tiếp công dân

Chuyên viên: Trần Thị Liễu – Thư ký Ban Tiếp công dân

Tiếp nhận xử lý thông tin tố cáo

8 giờ

 

 

 

Bước 3

Ban Tiếp công dân

Ban Tiếp công dân

Thụ lý, xác minh nội dung tố cáo

124 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Trưởng Ban: Đỗ Văn Khê

Kết luận nội dung tố cáo

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Lãnh đạo cơ quan

Trưởng Ban: Đỗ Văn Khê

Xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo

8 giờ

 

 

 

Bước 6

Lãnh đạo cơ quan

Trưởng Ban: Đỗ Văn Khê

Ký ban hành kết luận nội dung tố cáo và công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo và thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo

8 giờ

 

 

 

Bước 7

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 8

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

b) Quy trình xử lý công việc: Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 30 (ngày làm việc) X 08 giờ = 240 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Ban Tiếp công dân

Chuyên viên: Trần Thị Liễu – Thư ký Ban Tiếp công dân

Tiếp nhận xử lý thông tin tố cáo

8 giờ

 

 

 

Bước 3

Ban Tiếp công dân

Ban Tiếp công dân

Thụ lý, xác minh nội dung tố cáo

204 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Trưởng Ban: Đỗ Văn Khê

Kết luận nội dung tố cáo

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Lãnh đạo cơ quan

Trưởng Ban: Đỗ Văn Khê

Xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo

8 giờ

 

 

 

Bước 6

Lãnh đạo cơ quan

Trưởng Ban: Đỗ Văn Khê

Ký ban hành kết luận nội dung tố cáo và công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo và thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo

8 giờ

 

 

 

Bước 7

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 8

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

VI. Lĩnh vực: Đất đai

1. Tên thủ tục hành chính: Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế.

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định thời gian

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

 

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Chuyên viên: Hà Phước An

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo văn bản gửi người sử dụng đất về việc được trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

+ Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

 

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Lãnh đạo phòng: Hồ Đăng Luân

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

 

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

 

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

2. Tên thủ tục hành chính: Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 07 (ngày làm việc) x 08 giờ = 56 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Chuyên viên: Hà Phước An

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Văn bản Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động.

 + Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

36 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Lãnh đạo phòng: Hồ Đăng Luân

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

3. Tên thủ tục hành chính: Miễn giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế.

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 07(ngày làm việc) x 08 giờ = 56 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ và tên)

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định

Trước hạn

(2 điểm)

Đúng hạn

(1 điểm)

Qúa hạn

(0 điểm)

Bước 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên viên: Phan Thị Thùy Dương

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ;

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ về cơ quan xử lý.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

 

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Chuyên viên: Hà Phước An

- Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

+ Phù hợp thì tiến hành dự thảo Văn bản Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động.

 + Chưa phù hợp thì dự thảo công văn trả lời.

- Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký tắt.

36 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Quản lý quy hoạch dựng và Tài nguyên môi trường

Lãnh đạo phòng: Hồ Đăng Luân

Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký tắt

8 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan

Phó Trưởng Ban: Nguyễn Quỳnh Thiện

Phê duyệt kết quả

8 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Ban Quản lý

Chuyên viên: Võ Thị Tuyết Mai

- Đóng dấu.

- Gửi trả kết quả Trung hành Phục vụ hành chính công tỉnh.

Không tính thời gian

 

 

 

Bước 6

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Chuyên Viên: Phan Thị Thùy Dương

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 979/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu979/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2019
Ngày hiệu lực24/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(17/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 979/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 979/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 979/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu979/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Anh Dũng
        Ngày ban hành24/05/2019
        Ngày hiệu lực24/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (17/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 979/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 979/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh

              • 24/05/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/05/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực