Quyết định 982/QĐ-VPCP

Quyết định 982/QĐ-VPCP năm 2014 Quy chế hoạt động của Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 982/QĐ-VPCP năm 2014 Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia hội nhập quốc tế


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 982/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-BCĐHNQT ngày 26 tháng 4 năm 2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Quan hệ quốc tế, Khoa giáo - Văn xã, Tổ chức cán bộ, Kinh tế ngành, Kinh tế tổng hợp, Nội chính, Pháp luật, và các Thành viên Bộ phận giúp việc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 982/QĐ-VPCP ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động của Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế (sau đây gọi là Bộ phận giúp việc).

2. Quy chế này áp dụng đối với Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các Thành viên Bộ phận giúp việc.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ Bộ phận giúp việc

1. Bộ phận giúp việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Điều 6 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-BCĐHNQT ngày 26 tháng 4 năm 2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, cụ thể như sau:

a. Tổng hợp báo cáo, tài liệu và phục vụ các hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia; chuẩn bị nội dung các phiên họp, văn bản chỉ đạo, điều hành của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia;

b. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia đôn đốc việc thực hiện những quyết định, kết luận tại các kỳ họp của Ban Chỉ đạo quốc gia;

c. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia đôn đốc các Ban Chỉ đạo liên ngành triển khai các nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo quốc giao.

d. Tổ chức, tham gia các cuộc nghiên cứu, điều tra, khảo sát, đánh giá, hội thảo, hội nghị, đoàn công tác về các lĩnh vực hội nhập quốc tế nhằm phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia;

đ) Kiến nghị Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia giao các Ban Chỉ đạo liên ngành, các Bộ, ngành, địa phương cung cấp thông tin cần thiết phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia;

e. Lưu giữ hồ sơ tài liệu và quản lý kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia theo quy định hiện hành.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban Chỉ đạo quốc gia giao.

Điều 3. Tổ chức Bộ phận giúp việc

1. Nhân sự của Bộ phận giúp việc: Theo văn bản số 7204/VPCP-TCCB ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế.

2. Bộ phận giúp việc được chia thành 3 nhóm chuyên môn:

a. Nhóm Tổng hợp và theo dõi hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng (Vụ Quan hệ quốc tế, Vụ Pháp luật và Vụ Nội chính) (Sau đây gọi là Nhóm 1).

b. Nhóm theo dõi hội nhập quốc tế về kinh tế (Vụ Quan hệ quốc tế, Vụ Kinh tế tổng hợp và Vụ Kinh tế ngành) (Sau đây gọi là Nhóm 2).

c. Nhóm theo dõi hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo (Vụ Quan hệ quốc tế và Vụ Khoa giáo - Văn xã) (Sau đây gọi là Nhóm 3).

Điều 4. Trách nhiệm của các Thành viên Bộ phận giúp việc

1. Trưởng Bộ phận giúp việc chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm về toàn bộ hoạt động của Bộ phận giúp việc và các nhiệm vụ cụ thể:

a. Điều hành các hoạt động của Bộ phận giúp việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quy chế này trên cơ sở phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm chuyên môn.

b. Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Bộ phận giúp việc.

c. Trực tiếp phụ trách công việc của Nhóm 1.

2. Phó Trưởng Bộ phận giúp việc tham gia điều hành các công việc thường xuyên của Bộ phận giúp việc theo sự phân công hoặc ủy quyền của Trưởng Bộ phận giúp việc; trực tiếp phụ trách các công việc của Nhóm 2 và Nhóm 3.

3. Các Thành viên Bộ phận giúp việc là đầu mối đại diện của Vụ mình trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

a. Nhóm 1:

- Tổng hợp báo cáo, tài liệu phục vụ các hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia trong lĩnh vực hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ phận giúp việc của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng đặt tại Bộ Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc chuẩn bị nội dung các cuộc họp, dự thảo văn bản chỉ đạo, điều hành của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia; đôn đốc triển khai thực hiện các quyết định, kết luận tại các kỳ họp Ban Chỉ đạo quốc gia trong trong lĩnh vực hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các nhóm chuyên môn trong việc tổ chức các cuộc nghiên cứu, điều tra, khảo sát, đánh giá, tổ chức hội thảo, hội nghị nhằm phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia;

- Dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của Bộ phận giúp việc và của Ban Chỉ đạo quốc gia;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Bộ phận giúp việc.

b. Nhóm 2:

- Tổng hợp báo cáo, tài liệu phục vụ các hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia trong lĩnh vực hội nhập quốc tế về kinh tế;

- Chủ trì, phối hợp với bộ phận giúp việc của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế đặt tại Bộ Công Thương và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc chuẩn bị nội dung các cuộc họp, dự thảo văn bản chỉ đạo, điều hành của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia; đôn đốc triển khai thực hiện các quyết định, kết luận tại các kỳ họp Ban Chỉ đạo quốc gia trong lĩnh vực hội nhập quốc tế về kinh tế;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Bộ phận giúp việc.

c. Nhóm 3:

- Tổng hợp báo cáo, tài liệu phục vụ các hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia trong lĩnh vực hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ phận giúp việc của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo đặt tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc chuẩn bị nội dung các cuộc họp, dự thảo văn bản chỉ đạo, điều hành của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia; đôn đốc triển khai thực hiện các quyết định, kết luận tại các kỳ họp Ban Chỉ đạo quốc gia trong trong lĩnh vực hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Bộ phận giúp việc.

Điều 5. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Bộ phận giúp việc được dự toán riêng nằm trong dự toán ngân sách chung hàng năm của Văn phòng Chính phủ.

2. Việc thanh, quyết toán kinh phí thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành./.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 982/QĐ-VPCP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu982/QĐ-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2014
Ngày hiệu lực04/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 982/QĐ-VPCP

Lược đồ Quyết định 982/QĐ-VPCP năm 2014 Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia hội nhập quốc tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 982/QĐ-VPCP năm 2014 Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia hội nhập quốc tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu982/QĐ-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Nên
        Ngày ban hành04/11/2014
        Ngày hiệu lực04/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 982/QĐ-VPCP năm 2014 Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia hội nhập quốc tế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 982/QĐ-VPCP năm 2014 Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia hội nhập quốc tế

            • 04/11/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/11/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực